Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008

Kazalo

1036. Pravilnik o najemu prostora Prosvetne dvorane Žetale, stran 2615.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04 je Občinski svet Občine Žetale na 9. redni seji dne 10. 3. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o najemu prostora Prosvetne dvorane Žetale
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S pravilnikom o najemu Prosvetne dvorane Žetale (v nadaljevanju: pravilnik) se urejajo način in pogoji oddajanja dvorane, pripadajočih prostorih in inventarja v Prosvetni dvorani Žetale v najem.
2. člen
Najemodajalec, Občina Žetale (v nadaljevanju: občina) je lastnik prostorov. Najemnik prostorov je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki z vlogo izkaže ta interes.
2. POGOJI ODDAJE V NAJEM
3. člen
Vloga za najem se odda na predpisanem obrazcu, ki se vloži pri občinski upravi. Obrazec vloge je priloga tega pravilnika. Vlogi je potrebno priložiti:
– fizična oseba – fotokopijo osebne izkaznice;
– pravna oseba – dokazilo o registraciji;
– društva in druge organizacije – odločbo o vpisu v register društev oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenije;
– politične stranke – odločbo o vpisu politične stranke v register političnih strank.
Priloge k vlogi je stranka dolžna priložiti k prvi vlogi za najem v tekočem letu. Za vse ostale vloge tekom tekočega leta dokazil iz prvega odstavka tega člena ni treba ponovno prilagati.
4. člen
Na podlagi vloge se sklene najemna pogodba za kratkotrajni najem in začasno uporabo dvorane in pripadajočih prostorov, kot to izhaja iz vloge stranke (najemnika). Pogodba za kratkotrajni najem prostorov se lahko izdaja samo za tisto časovno obdobje, v katerem prostori niso zasedeni. Na podlagi pogodbe občinska uprava občine za plačilo najemnine izda račun, ki ga je najemnik dolžan plačati v roku 8 dni od njegove izdaje.
5. člen
Prednost pri najemu ima tista stranka, ki prva vloži vlogo za najem pri upravnem organu občine. Društva v občini lahko konec leta oziroma v začetku leta na občinsko upravo predložijo sprejeti koledar prireditev, ki se vpišejo v skupni koledar uporabe dvorane za tekoče leto. Ne glede na prvi odstavek tega člena najem dvorane in inventarja s strani drugih vlagateljev ni mogoč za dneve, ko je predvidena prireditev na skupnem koledarju.
V času najema dvorane in pripadajočih prostorov ni dovoljeno premikanje inventarja brez dovoljenja gospodarja.
3. OBVEZNOSTI NAJEMNIKA IN NAJEMODAJALCA
6. člen
Vsak najemnik je dolžan:
– svojo prisotnost obvezno z vsakim prihodom v prostore evidentirati z vpisom v zvezek »Evidenca uporabe Prosvetne dvorane«, ki se nahaja v predprostoru dvorane;
– najete prostore uporabljati v skladu s pogoji, navedenim v pogodbi;
– gospodarju ali odgovorni osebi občinske uprave prijaviti morebitne poškodbe ali odtujitve najetih prostorov in inventarja. Če so poškodbe nastale zaradi malomarnosti s strani najemnika, jih je le ta dolžan odpraviti oziroma poravnati vso nastalo škodo;
– poskrbeti za varnost izvajalcev in udeležencev;
– izvajati ukrepe s področja požarne varnosti in varstva pri delu v času uporabe prostorov;
– prostore zapustiti v enakem stanju, kot jih je prevzel;
– o morebitnih napakah na ali v objektu nemudoma obvestiti lastnika najetih prostorov ali gospodarja;
– upoštevati in spoštovati hišni red, ki je sestavni del tega pravilnika in obešen na vidnem mestu v Prosvetni dvorani.
7. člen
Najemodajalec je dolžan:
– najete prostore predati v stanju, za katere so usposobljeni;
– urediti vse potrebno za pravočasno odpiranje in ogrevanje kulturnega doma;
– odpraviti napake na ali v objektu, ki bi najemniku onemogočali normalno uporabo najetih prostorov.
8. člen
Za najem dvorane in pripadajočih prostorov se zaračunava najemnina po ceniku, ki ga za določeno obdobje na predlog župana potrdi Občinski svet Občine Žetale. Cenik, ki je sestavni del tega pravilnika, je objavljen na spletni strani občine ter na občinski oglasni deski.
9. člen
Društva in druge organizacije, ki imajo svoj sedež na območju občine, so oproščene plačila najema dvorane, obratovalnih in drugih stroškov v primeru izvedbe nekomercialne prireditve. V primeru komercialne prireditve v prostorih Prosvetne dvorane so v skladu z veljavnim cenikom dolžni plačati obratovalne stroške (elektrika, čiščenje, ogrevanje in komunalne storitve). Plačila najemnine, obratovalnih in ostalih stroškov je oproščena OŠ Žetale in druge državne institucije, ki imajo namen prostore uporabljati izključno za organizacijo srečanj posvetov, sestankov, predstavitev itd., ki so javnega pomena.
Plačila najemnine in obratovalnih stroškov se lahko oprostijo prireditve kulturnega in javnega pomena za lokalno skupnost.
10. člen
Sredstva, zbrana iz naslova plačevanje najemnine, se namensko zbirajo v proračunu občine in se uporabljajo izključno za pokritje obratovalnih stroškov, čiščenje in ostalih vzdrževalnih del na objektu.
11. člen
Za obratovanje in tekoče vzdrževanje kulturnega doma skrbi občinska uprava Občine Žetale, ki skrbi tudi za odpiranje dvorane.
4. KONČNA ODLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-0009/2008-5
Žetale, dne 10. marca 2008
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost