Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008

Kazalo

1030. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje, stran 2608.

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98, 119/05 in 80/06) je župan Občine Trebnje 5. 3. 2008 sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)
S tem sklepom se pričnejo priprave za izdelavo in sprejem Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje (v nadaljnjem besedilu: OPN).
Občina Trebnje je s Programom priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Trebnje (SPROT) in prostorskega reda Občine Trebnje (PROT) (Uradni list RS, št. 15/07) pristopila k pripravi strategije prostorskega razvoja Občine Trebnje in prostorskega reda Občine Trebnje na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1).
S tem sklepom župan Občine Trebnje določa, da se priprava prostorskih aktov občine: Strategija prostorskega razvoja Občine Trebnje z urbanističnimi zasnovami za Trebnje, Mirno in Veliki Gaber in Prostorski red Občine Trebnje nadaljuje in konča kot Občinski prostorski načrt Občine Trebnje po postopku in na način, ki ga določa ZPNačrt.
Do sprejetja tega sklepa so bile opravljene naslednje faze dela:
– prva prostorska konferenca,
– sprejem programa priprave,
– pridobitev smernic in njihova analiza,
– priprava dela strokovnih podlag.
Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. 35409-22/2006 z dne 27. 3. 2006 Občino Trebnje seznanilo, da je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
2. člen
(strokovne rešitve in nosilci urejanja prostora)
OPN bo vseboval strateški in izvedbeni del. Za Trebnje, Mirno, Veliki Gaber in Dobrnič pa se bodo izdelali urbanistični načrti.
V nadaljevanju postopka priprave OPN se upoštevajo smernice nosilcev urejanja prostora, ki so bile pridobljene po ZUreP-1 do uveljavitve ZPNačrt. Nosilci urejanja prostora so navedeni v Programu priprave SPROT in PROT. Na podlagi Zakona o zdravstveni inšpekciji (Uradni list RS, št. 59/06) Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat ni več nosilec urejanja prostora. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 105/06) pa kot nosilca urejanja določa Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.
Če se v postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso navedeni v programu priprave, se jih vključi v postopek in pridobi tudi njihove smernice in mnenja. Če bodo nosilci urejanja prostora ugotovili, da je potrebno že pridobljene smernice vključene v osnutek OPN za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti dopolniti, se bodo nove in dopolnjene smernice upoštevale v dopolnjenem osnutku.
Prav tako se v nadaljevanju postopka upoštevajo vsa gradiva in strokovne rešitve, izdelane v okviru priprave SPROT in PROT. Dodatne strokovne rešitve bodo izdelane v skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti.
3. člen
(roki za pripravo)
Okvirni roki za pripravo posameznih faz so:
– priprava osnutka OPN       60 dni po objavi tega
                  sklepa
– osnutek posredovati MOP     30 dni
– dopolnjen osnutek in okoljsko  15 dni
poročilo
– potrditev okoljskega poročila na 15 dni
MOP
– javna razgrnitev najmanj     30 dni
– preučitev pripomb iz javne    14 dni po zaključku javne
razgrnitve             razgrnitve
– potrditev stališč in seznanitev 10 dni po pripravi stališč
javnosti              do pripomb
– predlog             30 dni po potrditvi
                  stališč do pripomb
– predlog na MOP in mnenja     45 dni
– sklep MOP o potrditvi predloga  75 dni po prejemu predloga
– sprejem odloka na OS       14 dni po prejemu sklepa
                  MOP
– objava in končni elaborat    30 dni.
Okvirni roki se podaljšajo zaradi priprave in objav javnega naznanila za javno razgrnitev, morebitnega usklajevanja osnutka OPN, dopolnjevanja strokovnih podlag, zahtevnosti in obsega pripomb in predlogov z javne razgrnitve, dopolnjevanja predloga in okoljskega poročila, dodatnega usklajevanja stališč do pripomb ter morebitne potrditve OPN na vladi.
4. člen
(začetki veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
Občina Trebnje pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam.
Št. 350-00011/2006
Trebnje, dne 5. marca 2008
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost