Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008

Kazalo

1017. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci, stran 2598.

Na podlagi 70. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 108/02, 129/06) ter 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01) je Občinski svet Občine Odranci na 9. redni seji dne 6. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 78/96, 2/04, 112/04) se spremeni 8. člen tako, da glasi:
»8. člen
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
Svet zavoda sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev zavoda in trije predstavniki staršev.
Za predsednika sveta zavoda člani sveta izvolijo enega izmed članov sveta.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlaga zbor delavcev, tako da sta v svet zavoda imenovana s strani delavcev šole dva predstavnika in en predstavnik s strani delavcev enote vrtca. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev šole oziroma vrtca.
Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je vezan s statusom učenca v šoli oziroma otroka v vrtcu.
Svet zavoda najkasneje v 60 dneh pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov zavoda v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more opravljati več funkcije člana sveta,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje oziroma za razrešitev. Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je pretekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo, v skladu z drugim odstavkom tega člena. Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov oziroma je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.«.
2. člen
Svet zavoda se v skladu s tem odlokom na novo konstituira najkasneje v roku treh mescev od njegove uveljavitve.
3. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-9/2008
Odranci, dne 6. marca 2008
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost