Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008

Kazalo

1033. Odlok o spremembah Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Vojnik in koncesijski akt, stran 2612.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06) in 1. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90, 110/02 in 2/04) je Občinski svet Občine Vojnik na 13. seji dne 6. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Vojnik in koncesijski akt
1. člen
V Odloku o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Vojnik in koncesijski akt (Uradni list RS, št. 62/04 in 87/06) se tretji odstavek 7. člena odloka črta in nadomesti z besedilom:
»Koncesionar za urejanje pokopališč in pokopališko dejavnost plačuje koncesijsko dajatev. Višina koncesijske dajatve se določi minimalno 5.000 EUR. Najmanj polovico predlagane dajatve mora koncesionar plačati najkasneje do 30. junija, drugo polovico pa do 30. decembra tekočega leta. Koncesijska dajatev se zavaruje z bančno garancijo, ki mora biti v vrednosti dvakratne ponujene koncesijske dajatve.«
2. člen
Tretji odstavek 23. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Merili, ki bosta upoštevani pri ocenjevanju in izbiri najugodnejše ponudbe, sta:
– reference ponudnika:
– brez referenc: 0 točk,
– z referencami: 20 točk;
– višina koncesijske dajatve:
– do 5.000 EUR = 0 točk
– 5.001 EUR–6.000 EUR = 10 točk,
– 6.001 EUR–7.000 EUR = 20 točk,
– 7.001 EUR–8.000 EUR = 30 točk,
– 8.001 EUR–9.000 EUR = 40 točk,
– 9.001 EUR–10.500 EUR = 50 točk,
– 10.501 EUR–12.000 EUR = 60 točk,
– 12.001 EUR–14.000 EUR = 70 točk,
– 14.001 EUR in več = 80 točk.«
Četrti odstavek 23. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Posamezni merili sta ovrednoteni v točkah. Seštevek obeh meril lahko znaša največ 100 točk. Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk. V primeru, da več ponudnikov doseže enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel višje število točk pri merilu višina koncesijske dajatve. V primeru, da več ponudnikov doseže enako število točk in gre hkrati za najboljše ponudnike, bo izbran tisti, ki je ponudil nominalno najvišjo koncesijsko dajatev.«
3. člen
26. člen se spremeni in se po novem glasi:
»Za resnost ponudbe mora ponudnik plačati varščino v višini 3.000 EUR za pokopališče Vojnik, za ostala pokopališča pa znaša varščina 2.000 EUR, ki se neizbranim ponudnikom vrneta v roku 15 dni po odpiranju ponudb. Varščina za resnost ponudbe se izbranemu ponudniku spremeni v varščino za zavarovanje kvalitetnega in popolnega izvajanja gospodarske javne službe.«
4. člen
Spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-0006-2008/4 (7)
Vojnik, dne 7. marca 2008
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost