Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008

Kazalo

1023. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2008, stran 2603.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 101/07 Odl. US. U-I-24/07-66), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU) in 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07) je Občinski svet Občine Straža na 11. redni seji dne 6. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Straža za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Straža za leto 2008 (v nadaljnjem besedilu; proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja poroštev občine in javnega sektorja Občine Straža.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov         P2008 v EUR
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       3.183.573
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           2.547.344
70  DAVČNI PRIHODKI               2.446.044
   700 Davki na dohodek in dobiček       2.008.255
   703 Davki na premoženje            362.689
   704 Domači davki na blago in storitve      75.100
71  NEDAVČNI PRIHODKI               101.300
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      45.500
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             4.000
   712 Denarne kazni                1.500
   713 Prihodki od prodaje blaga in           0
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki           50.300
72  KAPITALSKI PRIHODKI              146.460
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      146.460
   neopredme dolgor. sredstev
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih virov        0
74  TRANSFERNI PRIHODKI              489.769
   740 Transferni prihodki iz drugih       489.769
   javnofinančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         3.953.573
40  TEKOČI ODHODKI                 747.545
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     187.450
   401 Prisp. delodajalca za soc. varnost     28.038
   402 Izdatki za blago in storitve        511.287
   409 Rezerve                   20.770
41  TEKOČI TRANSFERI                963.523
   410 Subvencije                 94.500
   411 Transferi posameznikom in         470.100
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim org. in       104.482
   ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       294.441
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            1.860.336
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    1.860.336
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            382.169
   430 Investicijski transferi           4.500
   431 Investicijski transferi pravnim in     334.000
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferji          43.669
   proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)      –770.000
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN           0
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   naložb
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN            0
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje               0
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      –770.000
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            0
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. – VIII. –     770.000
   XI.)
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH           770.000
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Straža.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah, tudi prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
Pravice porabe na proračunski postavki Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
4. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe so zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna med postavkami in področjih proračuna oziroma pri neposrednem uporabniku, če nastanejo zato utemeljeni razlogi oziroma če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija investicij.
Župan s polletnim poročilom in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
Župan Občine Straža je pooblaščen, da poveča ali zmanjša določeno postavko v proračunu za 10% brez soglasja občinskega sveta oziroma da prerazporedi sredstva iz posameznega področja v drugo področje proračuna do višine 20% posameznega področja.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu uporabnika, od tega:
– v letu 2008 40% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in tekoče transfere, ne sme presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 25%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se, zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz prehodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. Investicijsko dokumentacijo potrjuje župan.
7. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 20.770,00 EUR.
Na predlog neposrednega proračunskega uporabnika odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 6.300,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 4.200,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Občina Straža se za proračunsko obdobje 2008 ne zadolži.
Občina Straža v proračunskem obdobju 2008 ne izdaja poroštev za izpolnjevanje obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Straža. Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se ne zadolžujejo in ne izdajajo poroštev.
O kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, odloča župan. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Posredni uporabnik občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti in zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za katere so odobrene.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske, določene s proračunom.
11. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni občinski upravi in županu občine kot predstojniku občine predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko leto na način in v rokih, ki jih predpiše župan.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni županu poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog, in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahtevajo župan, direktor občinske uprave ali nadzorni odbor.
12. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Straža v letu 2009 se uporabljata ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-1/2008-8
Straža, dne 6. marca 2008
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost