Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008

Kazalo

1018. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Poljčane, stran 2599.

Na podlagi 46., 49. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZPNačrt) in 31. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je župan dne 11. 3. 2008 sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Poljčane
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev
Občina Slovenska Bistrica je v letu 2004 sprejela spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 131/04). Z nastankom Občine Poljčane, je le-ta prevzela določila prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Poljčane, in sicer na stanje, ki ga je Občina Slovenska Bistrica zagotovila z Odlokom o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana - prostorski del - občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 131/04 in 47/06).
Občina Poljčane ocenjuje, da so pobude za spremembe in dopolnitve prostorskega akta pomembne za nadaljnji razvoj, zato pristopa k pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin veljavnih planskih aktov za svoje območje. Po postopku, ki ga določa zakon o prostorskem načrtovanju, bo spremenila in dopolnila tako tekstualni kot grafični del obstoječega planskega dokumenta (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin).
Občina Poljčane ima v okviru sprejetega proračuna zagotovljena finančna sredstva za realizacijo projektov, s katerimi namerava kandidirati tudi na razpisih za pridobitev sredstev iz EU in na razpisih za sredstva iz državnega proračuna. V okviru tega mora sočasno zagotoviti tudi planske dokumente, ki bodo omogočali izdelavo in sprejetje prostorskih izvedbenih aktov za realizacijo nameravanih investicij.
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin je opredeljena v drugem odstavku 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju.
2. člen
Območje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
Območje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin obsega predloge in pobude na celotnem območju Občine Poljčane, strateško pomembne za nadaljnji razvoj občine, saj so vključena v razvojne programe občine in investicijsko povezane s kandidiranjem na evropska sredstva in na sredstva državnega proračuna.
3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili zakona o prostorskem načrtovanju oziroma bodo izdelane na podlagi smernic, pridobljenih s strani nosilcev urejanja prostora. Poleg tega se ustrezno uporabijo strokovne rešitve in strokovne podlage, ki jih v postopku posredujejo nosilci urejanja prostora oziroma zagotovijo pobudniki ter že morebitne izdelane strokovne podlage, ki se nanašajo na predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin.
4. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev odloka in njegovih posameznih faz
V postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin so predvideni naslednji roki:
+---------------------------------+----------------------------+
|– Sklep župana o začetku     |              |
|postopka             |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|– Izdelava osnutka sprememb in  |30 dni po izbiri      |
|dopolnitev prostorskih sestavin |najugodnejšega ponudnika za |
|                 |izdelavo sprememb in    |
|                 |dopolnitev prostorskih   |
|                 |sestavin          |
+---------------------------------+----------------------------+
|– Posredovanje osnutka sprememb |Takoj po zagotovitvi osnutka|
|in dopolnitev prostorskih    |              |
|sestavin MOP, da pridobi     |              |
|smernice nosilcev urejanja    |              |
|prostora             |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|– Smernice nosilcev urejanja   |Nosilci podajo smernice v  |
|prostora in sporočilo      |roku 30 dni po prejemu   |
|ministrstva, pristojnega za   |osnutka od MOP       |
|varstvo okolja, ali je potrebno |              |
|izvesti celovito presojo vplivov |              |
|na okolje (CPVO) – izvede MOP  |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|– Izdelava dopolnjenega osnutka |30 dni           |
|sprememb in dopolnitev      |              |
|prostorskih sestavin       |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|– Izdelava okoljskega poročila  |45 dni           |
|za dopolnjen osnutek, če je   |              |
|zahtevana CPVO          |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|– Preveritev ustreznosti     |15 dni           |
|okoljskega poročila, če je    |              |
|zahtevana CPVO          |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|– Javna razgrnitev in javna   |30 dni           |
|obravnava dopolnjenega osnutka  |              |
|in okoljskega poročila (okoljsko |              |
|poročilo je v primeru, ko je   |              |
|zahteva postopek CPVO)      |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|– Stališča do pripomb in     |30 dni           |
|predlogov            |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|– Izdelava predloga sprememb in |30 dni           |
|dopolnitev prostorskih sestavin |              |
|ter posredovanje predloga MOP-u, |              |
|da pridobi mnenja nosilcev    |              |
|urejanja prostora        |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|– Mnenja nosilcev urejanja    |Nosilci podajo mnenja v roku|
|prostora in odločitev      |21 dni po prejemu predloga |
|ministrstva o sprejemljivosti  |od MOP           |
|vplivov izvedbe sprememb in   |              |
|dopolnitev prostorskih sestavin |              |
|(če je potrebno izvesti CPVO) – |              |
|izvede MOP            |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|– Sklep ministrstva o potrditvi |75 dni od prejema predloga |
|predloga sprememb in dopolnitev |              |
|prostorskih sestavin       |              |
+---------------------------------+----------------------------+
|– Sprejem odloka na občinskem  |30 dni od prejema sklepa  |
|svetu              |              |
+---------------------------------+----------------------------+
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
V postopek bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
+------------------------+-------------------------------------+
|Področje        |Pristojen nosilec urejanja prostora |
+------------------------+-------------------------------------+
|Poselitev        |Ministrstvo za okolje in prostor,  |
|            |Direktorat za prostor, Dunajska 21, |
|            |Ljubljana              |
+------------------------+-------------------------------------+
|Kmetijstvo       |Ministrstvo za kmetijstvo,      |
|            |gozdarstvo in prehrano, Sektor za  |
|            |sonaravno kmetijstvo, Oddelek za   |
|            |kmetijski prostor, Dunajska 56–58,  |
|            |Ljubljana              |
+------------------------+-------------------------------------+
|Gozdarstvo       |Zavod za gozdove Slovenije, Večna  |
|            |pot 2, Ljubljana           |
+------------------------+-------------------------------------+
|Okolje         |Ministrstvo za okolje in prostor,  |
|            |Direktorat za okolje, Dunajska c.  |
|            |48, Ljubljana Agencija RS za okolje, |
|            |Sektor za              |
|            |varstvo okolja, Vojkova 1b,     |
|            |Ljubljana              |
+------------------------+-------------------------------------+
|Raba in upravljanje z  |Ministrstvo za okolje in prostor,  |
|vodami         |Direktorat za okolje, Sektor za   |
|            |vode, Dunajska c. 48, Ljubljana   |
|            |Agencija RS za okolje, Urad za    |
|            |upravljanje z vodami, Vojkova 1b,  |
|            |Ljubljana              |
+------------------------+-------------------------------------+
|Ohranjanje narave    |Ministrstvo za okolje in prostor,  |
|            |Direktorat za okolje, Sektor za   |
|            |zavarovana območja, Dunajska 48,   |
|            |Ljubljana Ministrstvo za okolje in  |
|            |prostor, Sektor za politiko     |
|            |ohranjanja narave, Dunajska 48, 1000 |
|            |Ljubljana Zavod RS za varstvo    |
|            |narave, OE Maribor, Pobreška c. 20, |
|            |Maribor               |
+------------------------+-------------------------------------+
|Varstvo kulturne    |Ministrstvo za kulturo, Direktorat  |
|dediščine        |za kulturno dediščino, Maistrova 10, |
|            |Ljubljana Zavod za varstvo kulturne |
|            |dediščine Slovenije, OE Maribor,   |
|            |Slomškov trg 6, Maribor       |
+------------------------+-------------------------------------+
|Promet – ceste     |Ministrstvo za promet, Direktorat za |
|            |ceste, Langusova 4, Ljubljana    |
|            |Direkcija RS za ceste, OP Maribor,  |
|            |Ulica Vita Kraigherja 5, 2000    |
|            |Maribor               |
+------------------------+-------------------------------------+
|PROMET – železnice   |Ministrstvo za promet, Direktorat za |
|            |železnice in žičnice, Langusova 4,  |
|            |Ljubljana V vednost: Javna agencija |
|            |za železniški promet RS, Kopitarjeva |
|            |ul. 5, Maribor            |
+------------------------+-------------------------------------+
|Promet – letalstvo   |Ministrstvo za promet, Direktorat za |
|            |civilno letalstvo, Langusova 4,   |
|            |Ljubljana              |
+------------------------+-------------------------------------+
|Mineralne        |Ministrstvo za gospodarstvo,     |
|sirovine/rudarstvo   |Direktorat za energijo, Savska 3,  |
|            |Ljubljana              |
+------------------------+-------------------------------------+
|Energetika       |Ministrstvo za gospodarstvo,     |
|            |Direktorat za energijo, Vetrinjska  |
|            |2, Maribor V vednost: Geoplin    |
|            |d.o.o., C. Ljubljanske brigade 11,  |
|            |p.p. 3706, Ljubljana V vednost: Eles |
|            |Elektro – Slovenija d.o.o.,     |
|            |Hajdrihova 2, p.p. 255, Ljubljana  |
+------------------------+-------------------------------------+
|Zaščita in reševanje  |Ministsrtvo za obrambo, Uprava RS za |
|            |zaščito in reševanje, Kardeljeva   |
|            |ploščad 21, Ljubljana        |
+------------------------+-------------------------------------+
|Obramba         |Ministrstvo za obrambo, Direktorat  |
|            |za obrambne zadeve, Sektor za    |
|            |civilno obrambo, Vojkova c. 55,   |
|            |Ljubljana              |
+------------------------+-------------------------------------+
|Blagovne rezerve    |Ministrstvo za gospodarstvo,     |
|            |Direktorat za preskrbo in blagovne  |
|            |rezerve,               |
|            |Kotnikova 5, 1000 Ljubljana     |
+------------------------+-------------------------------------+
6. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev odloka
Izdelava sprememb in dopolnitev odloka se financira iz proračuna Občine Poljčane.
7. člen
Veljavnost in objava sklepa
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Poljčane.
Št. 350-0006/2008-1-201
Poljčane, dne 11. marca 2008
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost