Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008

Kazalo

1003. Sklep o nadaljevanju postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda, stran 2585.

Na podlagi 57. in četrtega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 in 84/06) je župan Občine Bled sprejel
S K L E P
o nadaljevanju postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA NADALJEVANJE POSTOPKA PRIPRAVE OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
1. člen
Postopek izdelave obravnavanih sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih se je pričel v letu 2006, ko je bil sprejet program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (Uradni list RS, št. 93/06). Postopek sprememb se nanaša na območje ureditvenih enot H-4 (Bellevue – rezervat za dolgoročni razvoj) in Z-4 (Park pod Bellevuejem).
S programom priprave so bili določeni:
– predmet in cilj sprememb in dopolnitev,
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za spremembo in dopolnitev PUP,
– predmet in programska izhodišča,
– okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– navedba in način pridobitve geodetskih podlag,
– roki za postopek sprejemanja,
– obveznosti v zvezi s celovito presojo vplivov na okolje,
– prostorski ukrepi,
– obveznosti v zvezi s financiranjem OLN,
– veljavnost programa priprave.
Pred sprejemom programa priprave je bila 21. 8. 2006 sklicana 1. prostorska konferenca, na kateri so prisotni podali priporočila za načrtovanje. Po objavi programa priprave je pooblaščeni prostorski načrtovalec zaprosil nosilce urejanja prostora, da podajo smernice k spremembam in dopolnitvam PUP. Sklicana je bila 2. prostorska konferenca, ki je bila 20. 4. 2007, ko je bil zainteresiranim predstavljen osnutek akta v fazi pred javno razgrnitvijo. Javna razgrnitev je bila v času od 4. 5. 2007 do 4. 6. 2007, v času javne razgrnitve je bila organizirana tudi javna obravnava osnutka akta, in sicer 30. 5. 2007.
Z uveljavitvijo ZPNačrt dne 28. 4. 2007 (Uradni list RS, št. 33/07) se postopki, pričeti v času veljave ZUreP-1, smiselno nadaljujejo po novi zakonodaji, kar v konkretnem primeru pomeni, da bi razgrnjeno gradivo moralo predstavljati dopolnjeni osnutek akta, to je osnutek, dopolnjen in usklajen s smernicami nosilcev urejanja prostora. V fazi priprave strokovnih stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve in na javni obravnavi akta, je bilo ugotovljeno, da razgrnjeno gradivo ni v celoti upoštevalo smernic pristojnih nosilcev urejanja. Navedena pripomba je bila na javni obravnavi posredovana tudi s strani nosilca urejanja prostora – Zavoda za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije, ki je neupoštevane smernice izdal.
Glede na navedeno je nesmiselno, da občina sprejme stališča do pripomb in predlogov, ki bodo vodila v pripravo neusklajenega predloga odloka.
V nadaljevanju postopka bo pripravljalec na osnovi prejetih smernic pripravil nov, usklajen dopolnjeni osnutek akta, ki ga bo občina ponovno javno razgrnila in predstavila javnosti v okviru javne obravnave. Na ta način bo v skladu s 5. členom ZPNačrt zagotovljeno načelo javnosti.
Na podlagi stališč, ki jih bo do pripomb in predlogov javnosti, podanih na javni razgrnitvi in obravnavi, zavzela občina, bo izdelan predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda. Predlog odloka bo poslan nosilcem urejanja prostora, da bodo podali mnenja ali upošteva smernice, ki so jih predhodno podali. Kolikor bo predlog odloka usklajen s strani nosilcev urejanja prostora, bo takega sprejel tudi Občinski svet Občine Bled.
PREHODNE DOLOČBE
2. člen
V nadaljevanju postopka ostajajo v veljavi in se smiselno uporabljajo določbe programa priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda (Uradni list RS, št. 93/06), kolikor niso v nasprotju z veljavnim ZPN (Uradni list RS, št. 33/07).
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu, posreduje MOP, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, začne pa veljati takoj.
Št. 3505-15/2006
Bled, dne 12. marca 2008
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost