Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008

Kazalo

1026. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici, stran 2606.

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB1), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06, ZSPJS-UPB6 in 57/07) ter 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) je Občinski svet Občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 11. redni seji dne 26. 2. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
1. člen
Ta pravilnik določa plače občinskih funkcionarjev, nagrade članov stalnih delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter članov drugih občinskih organov, višino in način določanja plač in nagrad ter način povračila stroškov.
2. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in sistema plač v javnem sektorju, če Zakon o lokalni samoupravi ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plač, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles in drugih občinskih organov, ki niso člani občinskega sveta ter članom nadzornega odbora pripada plačilo za opravljanje dela – sejnine oziroma nagrade, ki se določijo v skladu z določbami tega pravilnika.
3. člen
Če je član organa iz tretjega odstavka drugega člena javni uslužbenec v občinski upravi, mu sejnina ne pripada.
Občinska volilna komisija ima v skladu z zakonom o lokalnih volitvah pravico do enkratnega nadomestila.
Sklep o obsegu sredstev za enkratno nadomestilo iz prejšnjega odstavka sprejme župan na predlog volilne komisije najkasneje v tridesetih dneh po razpisu referenduma ali volitev.
4. člen
Občinski funkcionarji po tem pravilniku so župan, podžupan in člani občinskega sveta. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno ali nepoklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko funkcijo opravlja poklicno, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
5. člen
Za funkcijo župana in podžupana je višina plačnega razreda določena skladno s prilogo 1 in prilogo 2 k Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, uvrstitev v plačni razred in s tem določitev osnovne plače pa se določa v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Osnovna plača župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno, se določi tako, da se njegova funkcija uvrsti v plačni razred skladno z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Za opravljanje funkcije župana Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, ki sodi v VI. skupino občin, je s predpisom, ki določa plače funkcionarjev, določen 49. plačilni razred (od 2001 do 5000 prebivalcev).
Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada še dodatek za delovno dobo, v višini 0,3% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
6. člen
Plačni razred podžupana, v skladu s predpisom, ki določa plače funkcionarjev, določi župan, pri čemer upošteva obseg podžupanovih pooblastil. Za opravljanje funkcije podžupana, se na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju določi plačilni razred od 34. do 41.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plača v višini do 50% osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Podžupanu pripada dodatek za delovno dobo le, če opravlja funkcijo poklicno. Plača podžupana plačilo za opravljane funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles.
7. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici so sejnine za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta. Sejnine se članom občinskega sveta določijo v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, in sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 3,15%,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 1,9%,
– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega sveta 1,6%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 1,0%.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti. Sejnina se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 25% plačila za opravljanje funkcije. Za dopisno in slavnostno sejo se sejnina ne izplačuje.
8. člen
Odločbo o plači občinskemu funkcionarju, odločbo o sejnini ter odločbo o nagradi, izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.
9. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora se določijo nagrade v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo.
Predsedniku in članom nadzornega odbora pripadajo nagrade, ki so določene v odstotku od osnovne plače župana.
Nagrade se oblikujejo glede na opravljeno delo in sicer:
– predsedovanje na seji NO (konstitutivna seja, seja za sestavo letnega programa nadzora) 2,8%,
– udeležbo na seji NO kot član (konstitutivna seja, seja za sestavo letnega programa nadzora) 2,0%.
Za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu NO pripada Nadzornemu odboru izključno nagrada v skupnem znesku, in sicer:
– za manj zahtevni nadzor              3,15%
– za zahtevnejši nadzor               3,80%
– za najzahtevnejši nadzor              4,40%.
Predsedniku ali enemu izmed članov NO pripada nagrada za udeležbo na seji občinskega sveta v višini 1% plače župana.
Kdo iz NO se bo seje občinskega sveta udeležil in bil upravičen do te nagrade, se dogovorijo predsednik in člani NO med seboj.
Zahtevnost izvedenega nadzora določi predsednik NO v letnem programu nadzora.
Nagrada vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Nagrada se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti. Nagrada se izplačuje za redne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 25% nagrade.
10. člen
Predsednikom in članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada, ki se izplača za udeležbo na seji in je določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno in sicer tako, da znaša nagrada 1,9%) vrednosti osnovne plače župana. Nagrada se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti. Nagrada vključuje tudi stroške prihoda na sejo. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje izplača 25% nagrade. Za dopisno sejo se nagrada ne izplačuje.
11. člen
Odgovornemu uredniku in članom uredniškega odbora se za opravljeno delo v zvezi z izdajanjem občinskega glasila določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji, ki je določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka na delovno dobo, in sicer za:
– odgovornega urednika                3,15%
– člana uredniškega odbora v višini         1,9%.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti.
12. člen
Letni znesek sejnin, ki se izplačajo posameznemu članu občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članu drugih občinskih organov, komisij in drugih delovnih teles, ne sme presegati 15% letne plače župana.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence prisotnosti članov občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov, komisij in drugih delovnih teles.
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije. Stroški se poravnajo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenim v državnih organih.
Občinski funkcionarji uveljavljajo pravice do povračila stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
Za službeno potovanje župana izda potni nalog podžupan, v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave. Povračila stroškov se občinskim funkcionarjem izplačujejo po opravljenem službenem potovanju.
14. člen
Prejemki na podlagi tega pravilnika se izplačujejo mesečno.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 62/00 z dne 7. 7. 2000).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00002/2008
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 26. februarja 2008
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost