Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008

Kazalo

1035. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2008, stran 2612.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na 9. redni seji dne 10. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žetale za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Žetale za leto 2008 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        Proračun leta
                            2008
                           – v EUR
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     1.515.263
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)           977.622
70    DAVČNI PRIHODKI               897.597
     700 Davki na dohodek in dobiček       863.167
     703 Davki na premoženje           20.560
     704 Domači davki na blago in         13.870
     storitve
     706 Drugi davki
71    NEDAVČNI PRIHODKI              80.025
     710 Udeležba na dobičku in          11.544
     dohodki od premoženja
     711 Takse in pristojbine           2.000
     712 Denarne kazni                470
     713 Prihodki od prodaje blaga in       12.350
     storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki         53.661
72    KAPITALSKI PRIHODKI              8.959
     720 Prihodki od prodaje osnovnih
     sredstev
     721 Prihodki od prodaje zalog
     722 Prihodki od prodaje zemljišč       8.959
     in nematerialnega premoženja
73    PREJETE DONACIJE               4.500
     730 Prejete donacije domačih         4.500
     virov
     731 Prejete donacije iz tujine
74    TRANSFERNI PRIHODKI             524.182
     740 Transferni prihodki iz drugih      524.182
     javnofinančnih institucij
     741 Prejeta sredstva iz drž.
     prorač. iz sred. prorač. Evrop.
     un.
II    SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       1.545.518
40    TEKOČI ODHODKI               345.837
     400 Plače in drugi izdatki          67.884
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev za        11.704
     socialne zadeve
     402 Izdatki za blago in storitve      210.649
     403 Plačila domačih obresti         55.600
     409 Rezerve
41    TEKOČI TRANSFER               256.651
     410 Subvencije                2.500
     411 Transferi posameznikom in        153.931
     gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim          21.080
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekoči domači transferi      79.140
     414 Tekoči transferi v tujino
42    INVESTICIJSKI ODHODKI            891.580
     420 Nakup in gradnja osnovnih        891.580
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI           51.450
     431 Investicijski transferi prav.      44.000
     in fiz. oseb, ki niso prorač.
     upor.
     432 Investicijski transferi          7.450
     prorač. uporabnikom
III   PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)      –30.255
------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VARAČILA DANIH POSOJIL IN
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750+751+752)
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
     750 Prejeta vračila danih posojil
     751 Prodaja kapitalskih deležev
     752 Kupnina iz naslova
     privatizacije
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     (440+441+442+443)
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     440 Dana posojila
     441 Povečanje kapitalskih deležev
     in naložb
     442 Poraba sredstev kupnin iz
     naslova privatizacije
     443 Povečanje namens. premož. v
     jav. skl. in drug. osebah jav.
     prava, ki imajo premoženje v
     svoji lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRNJA
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE(500)
50    ZADOLŽEVANJE
     500 Domače zadolževanje
VIII.  ODPLAČILO DOLGA (550)            44.436
55    ODPLAČILO DOLGA               44.436
     550 Odplačilo domačega dolga         44.436
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA        –74.691
     RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE(VII.-VIII.)        –44.436
XI.   NETO FINANCIRANJE(VI.+VII.-VIII.-      30.255
     IX.= -III.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12
PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
9009   Splošni sklad za drugo            74.691
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov so prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žetale.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v 43 čl. ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 87/01 in 71/93),
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za odlaganje odpadkov, ki se namenijo za investicije na področju ravnanja z odpadki,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje voda, ki se namenijo za investicije na področju z odpadno vodo,
– prihodki od občanov za sofinanciranje investicij, prihodki iz naslova vzdrževanja pokopališča, cest, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe so zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, ki je tudi odredbodajalec.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča Občinskemu svetu Občine Žetale med letom in konec leta z zaključnim računom o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom v skladu z dinamiko prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve v primeru, če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko. Sredstva proračunske rezerva pa morajo biti vrnjena do konca leta.
7. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki so določeni s proračunom.
Župan lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za 70% vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke, bo potekal v skladu z dinamiko po načrtu razvojnih programov za namene, za katere je načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.
Skupen obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
8. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere, zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF. Proračunska rezerva za leto 2008 je oblikovana v višini 8.346 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s poročili obvešča občinski svet.
10. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži v skladu z Zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06). Občina se lahko zadolži za financiranje gradnje oskrbe z vodo in cestne infrastrukture.
O zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Žetale. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance RS.
O dajanju poroštev, ki so opredeljene v zakonu o financiranju občin, odloča občinski svet.
12. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavod, katere ustanoviteljica je občina) se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žetale v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 032-01-0009/2008
Žetale, dne 10. marca 2008
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost