Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008

Kazalo

1000. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnin s služnostnimi pravicami, stran 2568.

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 15. redni seji dne 6. 3. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o obremenjevanju nepremičnin s služnostnimi pravicami
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja obremenjevanje nepremičnin last Občine Ajdovščina s služnostnimi pravicami. Smiselno se uporablja tudi za nepremičnine v lasti krajevnih skupnosti.
II. POSTOPEK USTANOVITVE SLUŽNOSTI
2. člen
Nepremičnine se obremenjujejo s služnostnimi pravicami na način in po postopkih, kot jih določata zakon in uredba, ki urejata ravnanje s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti.
Odločitev o brezplačnem obremenjevanju s služnostnimi pravicami in o odplačnem obremenjevanju s služnostnimi pravicami v primerih, navedenih v prvem odstavku 5. člena tega pravilnika, sprejme župan s sklepom po predhodnem mnenju odbora za finance in premoženjske zadeve. V ostalih primerih predhodno mnenje odbora za finance in premoženjske zadeve ni potrebno.
III. DOLOČANJE NADOMESTILA
3. člen
Vrednost nadomestila zaradi ustanovitve služnostne pravice se izračuna na način, kot je določena v tem poglavju pravilnika.
4. člen
Vrednost nadomestila zaradi ustanovitve posamezne služnostne pravice za nedoločen čas se izračuna glede na m2 obremenitve nepremičnine s to služnostno pravico in znaša:
1. za nepremičnine, ki so po planu Občine Ajdovščina opredeljene kot stavbne, se upošteva lega obremenjene nepremičnine:
Tabela št. 1:
+--------------------------------+-----------------------------+
|Lega              | Nadomestilo/m2 obremenitve |
+--------------------------------+-----------------------------+
|1. in 5. območje        |      12 €       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|2. območje           |      10 €       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|3. območje           |       8 €       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|4. območje           |       6 €       |
+--------------------------------+-----------------------------+
Območja iz tabele št. 1 so enaka območjem, ki jih ureja odlok, ki določa nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ajdovščina.
2. za ostale nepremičnine se upošteva raba, kot je določena v uradnih evidencah
Tabela št. 2:
+--------------------------------+-----------------------------+
|Katastrska kultura       | Nadomestilo/m2 obremenitve |
+--------------------------------+-----------------------------+
|sadovnjak, vinograd       |      2,75 €      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|njiva, vrt           |      2,70 €      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|travnik             |      1,55 €      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|gozd              |      1,10 €      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|pašnik             |      0,55 €      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|ostalo             |      0,50 €      |
+--------------------------------+-----------------------------+
Vrednosti iz tabel št. 1 in št. 2 prejšnjega odstavka se lahko spreminjajo s sklepom, ki ga sprejme občinski svet.
Podatki o m2 posamezne nepremičnine, ki bodo obremenjeni s služnostno pravico, se povzamejo iz projektne oziroma druge dokumentacije. Širina trase za zemeljski infrastrukturni vod ne more biti manjša od 0,5 m, za zračni vod pa manj od 1 m.
Letno vrednost nadomestila zaradi ustanovitve posamezne služnostne pravice se določi na način, da se vrednost nadomestila zaradi ustanovitve služnostne pravice za nedoločen čas deli s 30.
5. člen
V primerih:
– da je na podlagi uporabe tabel iz prejšnjega člena izračunana vrednost nadomestila zaradi ustanovitve služnostne pravice večja od zneska, določenega z uredbo, ki ureja postopke ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti,
– ustanavljanja služnostne pravice stanovanja in
– drugih primerih, ko zaradi narave služnostne pravice z uporabo tabel iz tega pravilnika ni mogoče določiti vrednosti nadomestila, se vrednost nadomestila zaradi ustanovitve služnostne pravice določi na osnovi cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.
Cenitev se lahko naroči tudi v primerih, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, bi pa bila cenitev smiselna.
6. člen
Nadomestilo za služnost se praviloma obračuna v enkratnem znesku, v primerih iz 5. člena tega pravilnika pa se lahko določi tudi periodično obračunavanje.
IV. KONČNI DOLOČBI
7. člen
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika preneha veljati Sklep za določitev odškodnine zaradi omejitve lastninske pravice na zemljiščih, na katerih se ustanavlja služnostna pravica št. 403-63/2002, ki ga je občinski svet sprejel na seji dne 6. 6. 2002.
8. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 403-63/2002
Ajdovščina, dne 6. marca 2008
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost