Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008

Kazalo

1032. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik, stran 2611.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5) in 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06) je Občinski svet Občine Vojnik na 13. redni seji dne 6. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 75/96, 18/98, 61/98, 87/99 in 98/99) v nadaljnjem besedilu: odlok.
2. člen
Besedilo 12. člena odloka se spremeni, in sicer:
»Dejavnosti zavodov po standardni klasifikaciji:
85.200   Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
85.5    Drugo izobraževanje,
49.39   Drug kopenski potniški promet (prevozi
      šolskih otrok).«
3. člen
Besedilo 17. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega okoliša.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed vseh delavcev zavoda.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok – učencev v zavodu.
V primeru predčasnega prenehanja mandata člana sveta zavoda, se le-tega nadomesti z novim članom iz ustrezne skupine, ki sestavlja svet zavoda. Mandat novega člana sovpada z mandatom že imenovanih članov.«.
4. člen
Besedilo 26. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor, ima opravljen ravnateljski izpit, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha mandat ravnatelja.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj (5) pet mesecev pred iztekom mandata dosedanjemu ravnatelju.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež,
– mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Če učiteljski zbor, lokalna skupnost in svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja. Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«.
5. člen
Besedilo 28. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja, skladno s standardi in normativi za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti učiteljski zbor.«.
6. člen
V 35. členu se doda besedilo nove alineje, ki postane šesta alineja:
»– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,«.
Dosedanji šesta in sedma alineja postaneta sedma in osma.
7. člen
Črta se besedilo 49. člena, 50. člen postane 49. in 51. člen postane 50. člen.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-0006-2008/5 (7)
Vojnik, dne 6. marca 2008
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost