Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008, Kazalo


MINISTRSTVA

60. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

OBČINE

Grad

61. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2006
62. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grad

Ivančna Gorica

63. Sklep o začetku postopka Sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta območja S3/c – Kojina

Koper

64. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja spremenjenega in dopolnjenega ZN »Žusterna III« v Kopru

Laško

65. Poslovnik Občinskega sveta Občine Laško
66. Odlok o spremembah Odloka o javnem glasilu Občine Laško
67. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi sakralnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Laško
68. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Laško

Ljubljana

69. Odlok o urejanju in čiščenju javnih parkirnih površin
70. Odlok o gospodarskih javnih službah

Poljčane

71. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Poljčane
72. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

Prebold

91. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2007
92. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2008

Rogaška Slatina

73. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta občine za del območja deponije komunalnih odpadkov na Tuncovcu pri Rogaški Slatini – za potrebe deponiranja industrijskih odpadkov

Semič

74. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o prispevku za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Semič

Slovenska Bistrica

75. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Slovenska Bistrica
76. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Treh kraljih na območju Občine Slovenska Bistrica
77. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Rogli na območju Občine Slovenska Bistrica
78. Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade iz proračuna Občine Slovenska Bistrica
79. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju ljubiteljske kulture na področju Občine Slovenska Bistrica
80. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za zahodno obvoznico Slovenske Bistrice
81. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave na Zg. Polskavi – območje Čretnik
82. Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
83. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro

Slovenske Konjice

84. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta »Obrtna cona Slovenske Konjice«

Tržič

85. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič

Vipava

86. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava

Vrhnika

87. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Kralovše na Vrhniki

Zagorje ob Savi

88. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno in protipožarno vodo iz javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja v Občini Zagorje ob Savi
89. Sklep o razveljavitvi Sklepa o višini povračila za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Zagorje ob Savi
90. Sklep o soglasju k povišanju cen daljinskega ogrevanja (variabilni del)

POPRAVKI

93. Popravek Pravilnika o formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in male otroke

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

1. Zakon o ratifikaciji Konvencije o varovanju podvodne kulturne dediščine (MKVPKD)
2. Zakon o ratifikaciji Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine (MKVNKD)
3. Zakon o ratifikaciji Konvencije o ustanovitvi Evropske organizacije za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT), Protokola o spremembah – Spremembe Konvencije o ustanovitvi Evropske organizacije za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT) z dne 24. maja 1983, Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske organizacije za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT), Sprememb Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske organizacije za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT) in Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko organizacijo za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT) v zvezi s pristopom Republike Slovenije h Konvenciji o ustanovitvi Evropske organizacije za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT) in s tem povezanimi pogoji (MKEOMS)
4. Zakon o ratifikaciji Protokola o prepovedi uporabe dušljivih, strupenih ali drugih plinov in bakterioloških načinov bojevanja (MPPUP)
5. Zakon o ratifikaciji Spremembe 1. člena Konvencije o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke ali da glede ciljev delujejo enako (MSKPOO)
6. Drugi zapisnik o popravku pogodbe o pristopu (MPEUBR), podpisane v Luxembourgu dne 25. aprila 2005

Ministrstvo za zunanje zadeve

7. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju na obrambnem področju
8. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Ukrajine o sodelovanju na vojaškem področju
9. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in ZDA o sodelovanju pri preprečevanju širjenja orožij za množično uničevanje in Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o spremembi sporazuma o sodelovanju pri preprečevanju širjenja orožij za množično uničevanje
10. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o podeljevanju evropskih patentov

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti