Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008

Kazalo

61. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2006, stran 114.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. ter 93. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 6. redni seji dne 1. junija 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna občine Grad za leto 2006, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grad je realiziran v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
                  v 1.000 SIT     v EUR
------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I. Skupaj prihodki           364.542   1.521.205
II. Skupaj odhodki           385.487   1.608.599
III. Proračunski presežek (I.     –20.945    –87.394
– II.)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih         374     1.563
posojil in prodanih
kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana           374     1.563
posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV. – V.)
VII. Skupni presežek
(primanjkljaj)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. Zadolževanje proračuna
IX. Odplačilo dolga           4.433    18.499
X. Neto zadolževanje (VIII. –      –4.433    –18.499
IX.)
XI. Povečanje (zmanjšanje)       –25.004   –104.330
sredstev na računih (III. +
VI. + X)
------------------------------------------------------------
3. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2006 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-657/07-OS
Grad, dne 1. junija 2007
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti