Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008

Kazalo

73. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta občine za del območja deponije komunalnih odpadkov na Tuncovcu pri Rogaški Slatini – za potrebe deponiranja industrijskih odpadkov, stran 143.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 117/05) je župan Občine Rogaška Slatina dne 31. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta občine za del območja deponije komunalnih odpadkov na Tuncovcu pri Rogaški Slatini – za potrebe deponiranja industrijskih odpadkov
1. člen
(predmet Sklepa)
S tem sklepom se določijo ocena stanja in razlogi za pripravo, območje urejanja, način pridobitev strokovnih rešitev, roki in posamezne faze, pristojni nosilci urejanja prostora ter obveznosti v zvezi s financiranjem občinskega podrobnega prostorskega načrta občine za del območja deponije komunalnih odpadkov na Tuncovcu pri Rogaški Slatini (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novega OPPN
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986–2000 dopolnjen 2002 (Uradni list RS, št. 83/03). Obravnavano območje je namenjeno deponiji komunalnih odpadkov. Za celotno območje Občine Rogaška Slatina poteka priprava Občinskega prostorskega načrta, ki bo za obravnavano območje predvidel deponijo industrijskih odpadkov.
(2) Razlogi za pripravo OPPN
Razlogi za pripravo so interes Občine Rogaška Slatina in zasebnih investitorjev za ureditev območja.
(3) Predvidena ureditev OPPN
Znotraj območja urejanja je predvidena ureditev deponije industrijskih odpadkov Steklarne Rogaška d.d.
3. člen
(Območje urejanja OPPN)
Velikost območja OPPN je približno 18.500 m². Ureditveno območje zavzema zemljišča s parc. št.: 897 in 898, k.o. Spodnje Sečovo. Za potrebe prometne povezave bo potrebno rekonstruirati obstoječo makadamsko pot na parc št. 916/7, k.o. Spodnje Sečovo.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Za izdelavo OPPN bodo izdelane strokovne podlage na katerih bo temeljila rešitev prostorske ureditve. Optimalna rešitev bo izbrana glede na zaključke strokovnih podlag. Investitor pridobi tudi idejne načrte objektov, infrastrukturnih vodov in naprav, cest in protipoplavnih ukrepov v kolikor bodo potrebni.
V postopku sprejemanja OPPN je potrebno med seboj uskladiti prostorske dokumente in strokovne podlage iz prejšnjih členov, pri čemer je obvezno upoštevati dane smernice in pogoje nosilcev urejanja prostora.
5. člen
(roki in posamezne faze za pripravo OPPN)
Roki posameznih faz so predvideni od objave sklepa naprej in so okvirni:
– priprava osnutka OPPN (2,5 meseca po prejemu geodetskega posnetka z zbirnikom infrastrukturnih vodov),
– izdelava strokovnih podlag (1 mesec po objavi sklepa),
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora (1 mesec),
– dopolnitev osnutka OPPN (3 mesece po prejemu vseh smernic),
– javna razgrnitev in javna obravnava (1 mesec),
– sprejem stališč do pripomb in predlogov po končani javni razgrnitvi (10 dni),
– izdelava dopolnjenega osnutka (1,5 meseca),
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (2 meseca),
– izdelava predloga Sprememb OPPN in sprejem predloga na seji Občinskega sveta (1 mesec),
– objava OPPN v Uradnem listu RS.
Roki se lahko podaljšajo zaradi časovnega zamika posamezne faze kot je pridobivanje smernic, morebitna ponovna javna razgrnitev, usklajevanja in aktivnosti občinskega sveta.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta)
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – varstvo okolja (celovita presoja vplivov na okolje),
2. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Pisarna Celje, Lava 11, Celje,
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Celje, Lava 42, Celje,
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
5. Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
6. Adriaplin d.o.o., Strma ulica 1, Rogaška Slatina,
7. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
8. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
9. OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina,
10. Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina – promet,
11. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Stanetova ulica 6, Celje,
12. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Ljubljanska cesta 13, Celje.
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Naročnik in investitor OPPN je Steklarna Rogaška d.d., Ulica talcev 1, 3250 Rogaška Slatina.
11. člen
(objava sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0006/2007
Rogaška Slatina, dne 31. decembra 2007
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti