Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008

Kazalo

92. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2008, stran 171.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 98. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 13. seji dne 27. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Prebold za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Prebold za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
                            v EUR
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina          Proračun leta
     kontov/Konto/Podkonto             2008
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     7.985.865
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)          3.537.419
70    DAVČNI PRIHODKI              2.473.734
     700 Davki na dohodek in dobiček      2.115.334
     703 Davki na premoženje           213.700
     704 Domači davki na blago in        144.700
     storitve
     706 Drugi davki                  0
71    NEDAVČNI PRIHODKI             1.063.685
     710 Udeležba na dobičku in         131.785
     dohodki od premoženja
     711 Takse in pristojbine           5.000
     712 Denarne kazni                800
     713 Prihodki od prodaje blaga in       15.100
     storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki         911.000
72    KAPITALSKI PRIHODKI             503.900
     720 Prihodki od prodaje osnovnih       57.000
     sredstev
     721 Prihodki od prodaje zalog           0
     722 Prihodki od prodaje zemljišč      446.900
     in neopredmetenih dolgoročnih
     sredstev
73    PREJETE DONACIJE                 0
     730 Prejete donacije iz domačih
     virov
     731 Prejete donacije iz tujine
74    TRANSFERNI PRIHODKI            3.944.546
     740 Transferni prihodki iz        1.775.144
     drugih javnofinančnih institucij
     741 Prejeta sredstva iz          2.169.402
     državnega proračuna iz sredstev
     proračuna EU
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       8.868.865
40    TEKOČI ODHODKI              1.063.850
     400 Plače in drugi izdatki         190.050
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev za        32.140
     socialno varnost
     402 Izdatki za blago in storitve      793.860
     403 Plačila domačih obresti         13.600
     409 Rezerve                 34.200
41    TEKOČI TRANSFERI             1.161.451
     410 Subvencije                35.000
     411 Transferi posameznikom in        690.466
     gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim          134.540
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekoči domači           301.445
     transferi
     414 Tekoči transferi v tujino           0
42    INVESTICIJSKI ODHODKI           5.190.086
     420 Nakup in gradnja osnovnih       5.190.086
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI          1.453.478
     431 Investicijski transferi        1.403.650
     pravnim in fiz. osebam, ki niso
     PU
     432 Investicijski transferi PU        49.828
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       –883.000
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN         0
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750+751+752)
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
     750 Prejeta vračila danih
     posojil
     751 Prodaja kapitalskih deležev
     752 Kupnine iz naslova
     privatizacije
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     (440+441+442+443)
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     440 Dana posojila
     441 Povečanje kapitalskih
     deležev in naložb
     442 Poraba sredstev kupnin iz
     naslova privatizacije
     443 Povečanje namenskega
     premoženja v javnih skladih in
     drugih osebah javnega prava, ki
     imajo premoženje v svoji lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN          0
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)
50    ZADOLŽEVANJE                700.000
     500 Domače zadolževanje           700.000
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)
55    ODPLAČILA DOLGA               47.000
     550 Odplačila domačega dolga         47.000
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV      –230.000
     NA RAČUNIH
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       653.000
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-        883.000
     VIII.-IX.)
------------------------------------------------------------
     STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE       230.000
     31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009   Splošni sklad za drugo           230.000
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Prebold.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so določeni v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in drugi prihodki, ki jih določi občina.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 35% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 35% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 15.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 700.000 eurov, in sicer za naslednje investicije: izgradnja kanalizacije, projekti RRP, izgradnja vrtca in izgradnja občinske knjižice.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Prebold, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000 eurov.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine 100.000 eurov pod naslednjimi pogoji: soglasje občinskega sveta.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine 100.000 eurov pod naslednjimi pogoji: soglasje občinskega sveta, in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 100.000 eurov pod naslednjimi pogoji: soglasje občinskega sveta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Prebold v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok se uporablja od 1. 1. 2008 in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/85/2007-03
Prebold, dne 27. decembra 2007
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti