Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008

Kazalo

64. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja spremenjenega in dopolnjenega ZN »Žusterna III« v Kopru, stran 119.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja spremenjenega in dopolnjenega ZN »Žusterna III« v Kopru
Št. 350-5/2007
Koper, dne 20. decembra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 20. decembra 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja spremenjenega in dopolnjenega ZN »Žusterna III« v Kopru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje spremenjenega in dopolnjenega ZN “Žusterna III” v Kopru (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Krasinvest Sežana v decembru 2007.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture, določijo roki gradnje gospodarske javne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene infrastrukture,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne infrastrukture,
– prikaz obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno komunalno infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve, načrtovane z lokacijskim načrtom izvedejo in služijo svojemu namenu,
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvidene investicije v komunalno infrastrukturo in komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo,
– program opremljanja posebej opredeljuje investicije, katerih gradnja se bo lahko oddala na podlagi pogodbe o opremljanju v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju med Mestno občino Koper in investitorjem objektov, ki se priključujejo na cestno in komunalno infrastrukturo. Investitor bo lahko skladno s pogodbo opremil območje s komunalno infrastrukturo v rokih in obsegu kot to določa program opremljanja.
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Program opremljanja zemljišč za gradnjo iz 1. člena tega odloka temelji na »Odloku o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Žusterna III« ter strokovnih podlagah za odlok.
Območje, obravnavano v programu opremljanja, obsega parcele 223/78, 223/79 in 223/80 vse k.o. Semedela.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječa komunalna infrastruktura)
Obravnavano območje je komunalno delno že opremljeno. Obstoječa prometna in komunalna infrastruktura, na katero se bo obravnavano območje navezovalo, se nahaja v neposredni bližini.
6. člen
(predvidena komunalna oprema)
Predvidena je naslednja komunalna oprema:
– prometna in zunanja ureditev (ceste, hodniki za pešce in kolesarje, parkirišča),
– kanalizacija (komunalna odpadna, padavinska),
– javna razsvetljava,
– zbiranje odpadkov,
– elektroenergetsko omrežje in
– telekomunikacijsko omrežje.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicij v komunalno opremo obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove infrastrukture, ki odpadejo na območje Žusterne III znašajo 313.089 EUR po cenah 30. november 2007 in obsegajo stroške projektne in investicijske dokumentacije ter stroške gradnje komunalne opreme.
Obračunski stroški opremljanja zemljišča z novo infrastrukturo znašajo 286.992 EUR po cenah 30. november 2007 in so glede na skupne stroške znižani za stroške izgradnje telekomunikacijskega in CATV omrežja.
Skupni stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo znašajo 5.382.812 EUR po cenah 30. november 2007 in zajemajo obstoječo infrastrukturo na obračunskem območju. Obračunski stroški so ocenjeni na podlagi prispevne stopnje območje in znašajo po oceni 1.001.577 EUR, kateri odpadejo na zavezanca.
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture zagotavlja Mestna občina Koper iz proračuna, komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na območju opremljanja, za svoj račun ter v dogovoru z upravljalci infrastrukturnih omrežij.
Investitorju se naloži obveznost izgradnje ter ureditve vse infrastrukture določene v dopolnjeni verziji zazidalnega načrta Žusterna III, tako da zagotovi opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo v skladu s programom opremljanja pri čemer se izvrši poračun vlaganj do višine odmere komunalnega prispevka.
Finančna sredstva za izgradnjo komunalne infrastrukture zagotavlja zavezanec-investitor v višini 718.992,00 EUR iz komunalnega prispevka s sklenitvijo pogodbe o opremljanju.
Investitor zagotavlja finančna sredstva v skladu s terminskim planom izgradnje infrastrukture.
Ureditev medsebojnih razmerij med Mestno Občino Koper in investitorjem za izgradnjo ter prevzem omenjene infrastrukture se ureja s pogodbo o opremljanju.
10. člen
(terminski plan)
Komunalna oprema bo zgrajena v letih 2008 in 2009.
11. člen
(faznost izvajanja komunalnega opremljanja)
Program opremljanja dopušča možnost fazne gradnje objektov, ki se priključujejo na komunalno infrastrukturo na območju opremljanja in za katere občina odmeri komunalni prispevek. Vsak izvedeni del posamezne faze ali podfaze mora tvoriti zaključen prostorski del s komunalno opremo, zunanjo ureditvijo in ustreznim številom parkirnih prostorov in ne sme ovirati ali prejudicirati izvedbe drugih predvidenih objektov in ureditev.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa,
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi: Dti = 0,5: 0,5
– da je faktor dejavnosti za vse objekte Kdej = 1.
13. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo infrastrukturo
+-----------------------------+------------------+-------------+
|      Postavka     |   Cp(ij)   |  Ct(ij)  |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|               |   (EUR/m2)   | (EUR/m2)  |
+-----------------------------+------------------+-------------+
|1. Ceste in parkirišča    |      12,255|    4,650|
+-----------------------------+------------------+-------------+
|2. Vodovod          |      22,595|    8,574|
+-----------------------------+------------------+-------------+
|3. Fekalna kanalizacija   |      18,690|    7,092|
+-----------------------------+------------------+-------------+
|4. Meteorna kanalizacija   |      16,084|    6,103|
+-----------------------------+------------------+-------------+
|Skupaj            |      69,624|    26,419|
+-----------------------------+------------------+-------------+
14. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo)
Občina bo odmerila komunalni prispevek za tisto obstoječo komunalno infrastrukturo, za katero so bile v programu opremljanja določene podlage, ki predvidevajo izračun komunalnega prispevka na podlagi metode nadomestitvenih stroškov. Podlaga za odmero komunalnega prispevka so izračunani skupni in obračunski stroški opremljanja za določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju.
Tako izračunani obračunski stroški na enoto mere za posamezno vrsto obstoječe infrastrukture znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za obstoječo infrastrukturo
+----------------------------+------------------+--------------+
|    Infrastruktura    |   Cp(ij)   |  Ct(ij)  |
|              |   (EUR/m2)   |  (EUR/m2)  |
+----------------------------+------------------+--------------+
|1. Cestno omrežje      |      81,941|    31,093|
+----------------------------+------------------+--------------+
|2. Vodovodno omrežje    |      40,028|    15,189|
+----------------------------+------------------+--------------+
|3. Kanalizacijsko omrežje  |      93,325|    35,413|
+----------------------------+------------------+--------------+
|4. Elektroenergetsko omrežje|       2,601|     0,987|
+----------------------------+------------------+--------------+
|5. Javna razsvetljava    |      19,405|     7,363|
+----------------------------+------------------+--------------+
|6. Telekomunikacijsko    |       5,683|     2,157|
|omrežje           |         |       |
+----------------------------+------------------+--------------+
|Skupaj           |      242,983|    92,202|
+----------------------------+------------------+--------------+
15. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Obračunski stroški za infrastrukturo so upoštevani na dan 30. 11. 2007.
16. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se za določeno vrsto komunalne infrastrukture in ob upoštevanju podlag za odmero komunalnega prispevka iz programa opremljanja določa za investicijo obračunskih stroškov v predvideno komunalno infrastrukturo in obračunskih nadomestitvenih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo.
Glede na opredeljena merila in vhodne podatke iz programa opremljanja ter predpisano zakonodajo o načinu izračuna komunalnega prispevka se opredeli celoten komunalni prispevek, ki bremeni investitorja objektov na območju opremljanja kot vsota izračunanih komunalnih prispevkov za predvideno in obstoječo komunalno infrastrukturo ter znaša skupaj 1.288.569 EUR oziroma 312,61 EUR/m2 gradbene parcele oziroma 118,62 EUR/m2 neto tlorisne površine.
17. člen
(zagotavljanje izgradnje komunalne opreme ter znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
V skladu z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opremljanju določi, da mora investitor v določenem roku po programu opremljanja zagotoviti opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo. Finančne obremenitve investitorja, ki bi jih morala prevzeti občina, se odštejejo od predpisanih dajatev občini.
S pogodbo se občina in investitor oziroma zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dogovorita, da bo investitor zgradil komunalno infrastrukturo v predračunski vrednosti odmere komunalnega prispevka v višini 286.992 EUR za novo infrastrukturo, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina. Na podlagi pogodbe o opremljanju bo investitor opremil območje na lastne stroške v rokih in obsegu kot to določa program opremljanja.
Finančne obremenitve za oddana dela, ki bi jih sicer morala prevzeti občina, se investitorju pri odmeri komunalnega prispevka upošteva kot lastna vlaganja v komunalno infrastrukturo. Po izgradnji komunalne infrastrukture bo investitor le-to brezplačno predal upravljalcem v njihova osnovna sredstva. S tem se šteje, da je investitor v naravi poravnal del komunalnega prispevka za novo komunalno opremo v višini 286.992,00 EUR.
S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede oddaje gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture, neodplačnim prenosom komunalne infrastrukture v javno last in upravljanje ter priključevanjem objektov na komunalno infrastrukturo v skladu s predpisi o urejanju prostora, in s tem v zvezi s poračunom vseh medsebojnih obveznosti.
V. KONČNE DOLOČBE
18. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne občine Koper.
19. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-5/2007
Koper, dne 20. decembra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/96)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal modificato ed integrato Piano particolareggiato riferito a “Giusterna III” a Capodistria
N. 350-5/2007
Capodistria, lì 20 dicembre 2007
IL Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 74 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 33/07), per effetto dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale – ZLS – UPB2 (Gazzetta uff. della RS, n. 94/2007), dell’articolo 17 dell’Ordinanza sui contenuti del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria (Gazzetta uff. della RS, n. 80/07), del Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri equivalenti alla quota proporzionale del costo di realizzazione delle opere d’urbanizzazione di cui sopra (Gazzetta uff. della RS, n. 95/07), come pure dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20 dicembre 2007, ha approvato il
I L D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal modificato ed integrato Piano particolareggiato riferito a “Giusterna III” a Capodistria
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(finalità del decreto)
Con il presente decreto è approvato il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal modificato ed integrato piano particolareggiato riferito a “Giusterna III” a Capodsitria (nel seguito: programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione), elaborato dall’impresa Krasinvest Sežana, in dicembre del 2007.
Articolo 2
(contenuto del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Il presente programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione è finalizzato alla costruzione delle infrastrutture a rete, con definizione dei tempi e delle condizioni di allacciamento a tali infrastrutture, oltre alle rispettive norme tecniche di attuazione e del piano economico finanziario dell’intervento.
Il Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione si compone:
– Di una parte generale,
– Della rappresentazione dell’infrastruttura preesistente e di quella prevista,
– Degli investimenti nella costruzione delle infrastrutture a rete,
– Del prospetto degli oneri d’urbanizzazione conteggiati per le opere esistenti,
– Dei tempi di realizzazione,
– Delle basi per la commisurazione degli oneri d’urbanizzazione,
– Degli elaborati grafici.
Articolo 3
(motivazione per l’adozione del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione costituisce,
– la base per la costruzione delle infrastrutture a rete necessarie ai fini di attuazione degli interventi territoriali previsti nel piano di sito ed alla successiva utilizzazione delle strutture realizzate secondo le rispettive destinazioni d’uso,
– la base per la commisurazione dell’onere di urbanizzazione riferito alle infrastrutture a rete progettate ed a quelle esistenti,
– il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione definisce altresì gli interventi la cui realizzazione potrà fare oggetto del relativo contratto di costruzione tra il Comune città di Capodistria ed il committente dei fabbricati dei quali si prevede l’allacciamento alle infrastrutture a rete ed a quelle viarie, come previsto dall’articolo 78 della Legge sulla pianificazione territoriale. In virtù di tale contratto, il committente potrà realizzare le opere d’urbanizzazione previste nell’entità ed entro i termini previsti dal presente programma.
Articolo 4
(basi per la predisposizione del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione di cui all’articolo 1 del presente decreto, poggia sul Decreto sulle modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato riferito a “Giusterna III” e sui rispettivi approfondimenti tecnici.
L’area contemplata dal presente programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione, si estende sulle particelle catastali n. 223/78, 223/79 e 223/80, c.c. di Semedella.
II. INFRASTRUTTURE A RETE ESISTENTI E DI NUOVA COSTRUZIONE
Articolo 5
(infrastrutture a rete esistenti)
La zona d’intervento è dotata delle opere d’urbanizzazione primaria. Le infrastrutture a rete e quelle viarie, alle quali tale zona si allaccierà, si trovano nelle immediate vicinanze.
Articolo 6
(infrastrutture a rete di nuova costruzione)
È prevista la realizzazione delle seguenti infrastrutture a rete:
– sistemazione della viabilità e delle infrastrutture viarie (strade, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi,
– rete fognaria (smaltimento delle acque reflue e di quelle meteoriche),
– illuminazione pubblica,
– raccolta dei rifiuti,
– rete di distribuzione dell’energia elettrica,
– rete delle telecomunicazioni.
III. INVESTIMENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE D'URBANIZZAZIONE
Articolo 7
(zona tariffaria riferita all’area d’intervento)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione si riferisce ad un’unica zona tariffaria che combacia con la zona d’intervento di cui all’articolo 4 del presente decreto.
Articolo 8
(costi di calcolo e costi totali dell'intervento)
I costi complessivi dell’intervento da effettuarsi nella zona di Giusterna III, calcolati in base ai prezzi in vigore al 30 novembre 2007, ammontano a Euro 313.089 e comprendono le spese di predisposizione della documentazione progettuale ed economico- finanziaria, come pure le spese di costruzione delle infrastrutture stradali ed a rete.
I costi di calcolo dell’intervento previsto, conteggiati in base ai prezzi in vigore al 30 novembre 2007, ammontano a Euro 286.992, e sono diminuiti, rispetto ai costi complessivi, dei costi di realizzazione della rete delle telecomunicazione e CATV.
I costi complessivi relativi alle opere di urbanizzazione esistenti ammontano, ai prezzi in vigore al 30 novembre 2007, a Euro 5.382.812 e comprendono l’infrastruttura esistente nella zona d’intervento. I costi di calcolo a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle opere d’urbanizzazione esistenti sono valutati in base agli oneri afferenti ai singoli impianti infrastrutturali ed ammontano a Euro 1.001.577.
Articolo 9
(finanziamento dell'intervento)
L'intervento di cui al presente decreto è finanziato dai fondi del bilancio del Comune città di Capodistria, dal pagamento, da parte dei soggetti passivi, delle quote di contributo afferenti l'onere di urbanizzazione realizzate nella zona d'intervento, per il proprio conto e d’intesa con i relativi gestori.
Al committente si fa obbligo di realizzare tutte le opere d’urbanizzazione stabilite nella variante integrata e modificata del piano particolareggiato di Giusterna III, affinché sia garantito l’attrezzamento previsto dei terreni con il pareggiamento degli oneri fino alla concorrenza della rispettiva commisurazione dell’onere d’urbanizzazione.
I finanziamenti delle opere di urbanizzazione sono garantiti dal committente nell’importo pari a Euro 718.992, dalle quote di contributo afferenti l’onere di urbanizzazione,
I finanziamenti sono stanziati in funzione del piano cronologico di attuazione dei lavori.
I rapporti tra il Comune città di Capodistria ed il committente delle opere d’urbanizzazione in oggetto sono regolati dal rispettivo contratto.
Articolo 10
(piano cronologico)
Le opere d’urbanizzazione di cui al presente decreto, saranno realizzate negli anni 2008 e 2009.
Articolo 11
(fasi di attuazione delle opere di urbanizzazione)
Il presente Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione consente l’attuazione per fasi degli edifici che saranno allacciati ai servizi pubblici a rete costruiti nell’area d’intervento e soggetti al pagamento dell’onere di urbanizzazione. Le singole fasi ovvero stralci devono essere realizzati in maniera da costituire unità funzionali circoscritte, provviste delle infrastrutture necessarie, del numero appropriato di parcheggi e con gli spazi allo scoperto opportunamente sistemati. In nessun caso devono essere ostacolati o pregiudicati i lavori di costruzione di altri manufatti previsti.
IV. BASI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
Articolo 12
(criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione)
I criteri applicati per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione prevedono:
– che il rapporto di copertura fondiaria sia Dpi: Dti = 0,5: 0,5
– che il fattore di attività applicato a tutti i manufatti sia Kdej = 1.
Articolo 13
(costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione ai fini di commisurazione dei relativi oneri in funzione dell’investimento nelle infrastrutture di nuova costruzione)
I costi di calcolo di cui all’articolo 8 del decreto, ripartiti per superficie delle particelle edificali ovvero superficie planimetrica netta dei manufatti, e riguardanti le singole tipologie di impianti infrastrutturali, ammonta a:
Tabella: costi di calcolo / unità, per impianti infrastrutturali di nuova realizzazione
+---------------------------+------------------+---------------+
|     Impianto     | Cp(ij) (Euro/m2) |  Ct(ij)   |
|              |         |  (Euro/m2)  |
+---------------------------+------------------+---------------+
|1. Strade e parcheggi   |      12,255|     4,650|
+---------------------------+------------------+---------------+
|2. Rete idrica       |      22,595|     8,574|
+---------------------------+------------------+---------------+
|3. Rete di smaltimento dei |      18,690|     7,092|
|reflui urbani       |         |        |
+---------------------------+------------------+---------------+
|4. Rete di smaltimento   |      16,084|     6,103|
|delle acque meteoriche   |         |        |
+---------------------------+------------------+---------------+
|5. Opere di attraversamento|      12,255|     4,650|
+---------------------------+------------------+---------------+
|6. Illuminazione pubblica |      22,595|     8,574|
+---------------------------+------------------+---------------+
|Totale           |      69, 624|     26,419|
+---------------------------+------------------+---------------+
Articolo 14
(costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione ai fini di commisurazione dei relativi oneri riguardanti le infrastrutture esistenti)
La commisurazione degli oneri di urbanizzazione per gli impianti infrastrutturali esistenti avverrà laddove il programma di realizzazione dei detti impianti stabilisca le basi per tale commisurazione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la rispettiva realizzazione. Costituiscono la base per la suddetta commisurazione, i costi complessivi e quelli di calcolo riferiti al singolo impianto infrastrutturale presente nella zona tariffaria in oggetto.
I costi di calcolo così ottenuti, per unità di misura e riferiti al singolo impianto infrastrutturale esistente, ammontano a:
Tabella: costi di calcolo / unità, per impianti infrastrutturali esistenti
+-------------------------+-----------------+------------------+
|Impianto infrastrutturale| Cp(ij) (EUR/m2) | Ct(ij) (EUR/m2) |
+-------------------------+-----------------+------------------+
|1. Rete stradale     |      81,941|       12,36|
+-------------------------+-----------------+------------------+
|2. Rete idrica      |      40,028|       2,97|
+-------------------------+-----------------+------------------+
|3. Rete fognaria (tutta) |      93,325|       3,72|
+-------------------------+-----------------+------------------+
|4. Rete elettrica    |      2,601|       0,72|
+-------------------------+-----------------+------------------+
|5. Illuminazione pubblica|      19,405|       7,363|
+-------------------------+-----------------+------------------+
|5. Rete delle      |      5,683|       2,157|
|telecomunicazioni    |         |         |
+-------------------------+-----------------+------------------+
|Totale          |     242,983|      92,202|
+-------------------------+-----------------+------------------+
Articolo 15
(indicizzazione dei costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Nella commisurazione degli oneri d’urbanizzazione, i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione per m2 di lotto edificabile ricadente nella zona tariffaria in oggetto sono indicizzati in base all’indice medio annuo dei prezzi, pubblicato dalla Sezione per l’edilizia presso la Camera per l’economia della Slovenia, »Lavori edili – opere civili e infrastrutturali«.
I costi di calcolo per l’infrastruttura a rete, sono quelli in vigore il 30. novembre 2007.
Articolo 16
(calcolo degli oneri d’urbanizzazione)
Gli oneri di urbanizzazione riferiti al singolo impianto infrastrutturale sono definiti in funzione dei costi di calcolo riguardanti l’infrastruttura a rete progettata e dei costi di calcolo a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle opere d’urbanizzazione esistenti, nel rispetto delle basi per la commisurazione dei detti oneri, riportate nel programma di realizzazione delle infrastrutture a rete.
Tenuto conto dei criteri prestabiliti e dei dati di cui al programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione, come pure nel rispetto della normativa vigente in materia, viene calcolato l’onere di urbanizzazione complessivo a carico del committente dei lavori previsti nella zona d’intervento, quale somma dei detti oneri relativi agli impianti infrastrutturali previsti ed a quelli preesistenti, per un totale di Euro 1.288.569 ovvero di 312,61 EUR/m2 della particella edificale o 118,62 EUR/m2 di superficie planimetrica netta.
Articolo 17
(garanzia di costruzione delle opere di urbanizzazione ed agevolazioni sugli oneri di urbanizzazione in seguito agli investimenti del committente)
Nel rispetto di quanto prevede l’articolo 78 del “ZPNačrt”, il contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione sancisce l’obbligo del committente di costruire, entro i termini stabiliti, gli impianti infrastrutturali previsti nel relativo programma. Gli oneri finanziari che dovrebbero essere a carico del comune, sono scomputati dal contributo dovuto.
Nel contratto concluso tra il comune ed il comittente ovvero il soggetto passivo dell’onere di urbanizzazione, le parti contraenti convengono che il committente realizzerà le opere di urbanizzazione, che dovrebbero altrimenti essere costruite dal comune, con il corrispettivo preventivo dell’onere d’urbanizzazione commisurato a Euro 286.992. In base al suddetto contratto, tali opere saranno eseguite dal committente, a sue spese e nell’estensione stabilita nel prorgamma di realizzazione degli impianti infrastrutturali.
Gli oneri finanziari per le opere appaltate che dovrebbero essere a carico del comune, sono scomputati dal contributo dovuto dal committente.
A lavori ultimati, le infrastrutture realizzate saranno cedute a titolo non oneroso ai rispettivi gestori, a titolo di pagamento, da parte del committente, di una quota dell’onere di urbanizzazione ammontante a Euro 286.992.
Nel contratto sono definiti gli obblighi reciproci in materia di appalto per la realizzazione degli impianti infrastrutturali, del trasferimento non oneroso in proprietà e gestione pubblica di tali impianti e dell’allacciamento delle singole utenze da realizzarsi in conformità della normativa disciplinante la pianificazione territoriale, con il conseguente pareggiamento degli oneri.
V. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
(accesso ai dati)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ed i rispettivi allegati sono depositati a libera visione del pubblico presso la sede del Comune città di Capodistria.
Articolo 19
(validità)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 350-5/2007
Capodistria, lì 20 dicembre 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti