Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008

Kazalo

81. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave na Zg. Polskavi – območje Čretnik, stran 152.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZPNačrt) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je županja sprejela
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave na Zg. Polskavi – območje Čretnik
1. člen
V tem sklepu se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravi občinskega podrobnega prostorskega stanovanjske zazidave na Zg. Polskavi – območje Čretnik (v nadaljevanju: OPPN),
– območje obravnave,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za izdelavo OPPN,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN,
– obveznosti v zvezi s financiranjem,
– veljavnost in objava sklepa.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Ocena stanja:
Območje OPPN leži v ureditvenem območju naselja Zg. Polskava (kmetija Čretnik). V naravnem stanju predstavljajo parcele travnik.
Razlogi za pripravo:
V Odloku o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica, dopolnjen 2003 (Uradni list SRS št. 27/85,25/87, Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 35/96, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04), so parc. št. 264, 262/9, 262/3, vse v k.o. Zg. Polskava, opredeljeno kot stavbno zemljišče, vendar pa je za območje potrebno izdelati občinski podrobni prostorski načrt. Investitor bi želel na tem območju zagotoviti pravno podlago za gradnjo 13 stanovanjskih objektov.
Pravna podlaga:
Pravna podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju-ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju ZPNačrt). Občinski podrobni prostorski načrt se nanaša na površine, ki zavzemajo območje zemljiških parcel: 264, 262/9, 262/3, vse v k.o. Zg. Polskava.
Sprejeti odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave na Zg. Polskavi – območje Čretnik bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo.
3. člen
Okvirno ureditveno območje OPPN
Ureditveno območje poteka v večini po parcelnih mejah 264, 262/9, 262/3, vse v k.o. Zg. Polskava.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč. OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje.
Za izdelavo OPPN in strokovnih podlag investitor zagotovi geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
5. člen
Roki za pripravo OPPN
Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
+--------------------------------------+-----------------------+
|izdelava osnutka OPPN         |30 dni od sklenitve  |
|                   |pogodbe z       |
|                   |načrtovalcem      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|pridobivanje smernic za načrtovanje in|30 dni         |
|obvestilo o CPVO           |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|izdelava strokovnih podlag,      |v času pridobivanja  |
|okoljskega poročila          |smernic – 60 dni    |
+--------------------------------------+-----------------------+
|izdelava dopolnjenega OPPN      |20 dni         |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Posredovanje dopolnjenega OPPN in   |15 dni         |
|okoljskega poročila ministrstvu v   |            |
|pregled                |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|javna razgrnitev dopolnjenega OPPN in |prične 7 dni po objavi |
|okoljskega poročila          |javne razgrnitve in  |
|                   |traja 30 dni      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|javna obravnava, obravnava na     |v času javne      |
|občinskem svetu            |razgrnitve       |
+--------------------------------------+-----------------------+
|predaja pripomb in predlogov     |7 dni po zaključeni  |
|načrtovalcu              |javni razgrnitvi    |
+--------------------------------------+-----------------------+
|opredelitev načrtovalca do pripomb in |7 dni od predaje    |
|predlogov               |pripomb        |
+--------------------------------------+-----------------------+
|stališča do pripomb in predlogov   |30 dni od opredelitve |
|                   |načrtovalca      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|izdelava predloga OPPN        |15 dni         |
+--------------------------------------+-----------------------+
|pridobitev mnenj na predlog OPPN in  |30 dni         |
|potrdilo o sprejemljivosti vplivov  |            |
|OPPN na okolje            |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|sprejem usklajenega predloga OPPN   |na seji občinskega   |
|                   |sveta po pridobitvi  |
|                   |mnenj         |
+--------------------------------------+-----------------------+
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
V postopek priprave OPPN bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška c. 20/II, 2000 Maribor;
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor;
– Krajevna skupnost Zgornja Polskava, Mladinska ul. 12, 2314 Zgornja Polskava;
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica;
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, območje Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana;
– drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so tangirani.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranje priprave OPPN
Izdelavo geodetskega načrta, vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), celotno izdelavo OPPN bo financiral pobudnik oziroma naročnik OPPN, Čretnik Franc.
8. člen
Veljavnost in objava sklepa
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica.
Št. 3505-74/2007-8-1032
Slovenska Bistrica, dne 24. decembra 2007
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti