Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008

Kazalo

77. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Rogli na območju Občine Slovenska Bistrica, stran 146.

Na podlagi prvega odstavka 26. in 76. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, v nadaljevanju: ZŽNPO) ter 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 9. redni seji dne 17. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na Rogli na območju Občine Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok je koncesijski akt za podelitev koncesij za graditev obstoječih žičniških naprav za prevoz oseb (v nadaljevanju: koncesija) za žičniške naprave na Rogli na območju Občine Slovenska Bistrica, za katere so lastniki ob uveljavitvi ZŽNPO imeli veljavno obratovalno dovoljenje (v nadaljevanju: žičniška naprava).
Posamezne žičniške naprave, ki so predmet koncesije po tem odloku, so določene v prilogi tega odloka, ki je njen sestavni del.
Prevoz oseb po žičniških napravah, ki so predmet te koncesije po tem odloku, ni gospodarska javna služba.
2. člen
(izključna pravica)
Koncesionar za graditev žičniške naprave pridobi izključno pravico graditi žičniško napravo, ki je predmet posamezne koncesije.
II. PODELITEV KONCESIJE
3. člen
(način podelitve)
Na podlagi drugega odstavka 76. člena ZŽNPO se koncesija podeli brez javnega razpisa. Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi vloge lastnika posamezne žičniške naprave z upravno odločbo, ki jo izda občinska uprava.
4. člen
(pogoji za koncesionarja)
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima v lasti žičniško napravo,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške dejavnosti,
– da ima veljavno obratovalno dovoljenje,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da ima izdelane obratovalne dokumente za žičnico,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
Če lastnik ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, mora najkasneje v 3 mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe določiti osebo, ki bo obratovala žičniško napravi in izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se za posamezno žičniško napravo iz priloge tega odloka uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncendenta županja.
6. člen
(pristojnost)
Za izdajo odločb in drugih posamičnih aktov je pristojna občinska uprava.
III. POGOJI KONCESIJE
7. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se za posamezno žičniško napravo podeli za čas, določen v prilogi tega odloka.
Rok iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko na podlagi koncesionarja podaljša, vendar največ za polovico časa, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba, če je ob izteku roka koncesije glede na stanje žičniške naprave mogoče pričakovati, da bo žičniška naprava v času podaljšanja koncesija varno obratovala.
Rok koncesije se podaljša z odločbo, ki jo izda občinska uprava na predlog koncesionarja. Koncesionar mora predlog za podaljšanje koncesije vložiti najkasneje šest mesecev pred iztekom roka, za katerega je bila pridobljena koncesija.
Koncesija se v času podaljšanja roka koncesije izvaja pod pogoji koncesijske pogodbe, o čemer se sklene aneks h koncesijski pogodbi.
8. člen
(obveznosti v zvezi z obratovanjem)
Žičniške naprave morajo obratovati in biti vzdrževane v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
9. člen
(prenos koncesije)
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo le z dovoljenjem občinskega sveta.
10. člen
(prenehanje koncesije)
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,
– iz drugih razlogov, skladno s pravili pogodbenega prava.
11. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločbami pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na žičniško napravo in njeno obratovanje,
– za več kot 2 leti preneha z obratovanjem žičniške naprave in se koncesionar in koncendent ne dogovorita drugače,
– je v skladu z ZŽNPO ugotovljena na isti lokaciji potreba po daljši žičniški napravi ali napravi z večjo zmogljivostjo, koncesionar obstoječe žičniške naprave pa ne pridobi koncesije za tako večjo oziroma zmogljivejšo napravo v 6 mesecih po dokončanosti odločbe o ugotovitvi take potrebe po žičniški napravi.
Koncesijsko razmerje preneha z dokončanostjo odločbe o odvzemu koncesije.
12. člen
(odstranitev žičniške naprave)
Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja odstraniti žičniško napravo, razen če se s koncedentom ne dogovorita drugače.
Odstranitev žičniške naprave obsega razgraditev žičniških naprav, odstranitev objektov in naprav koncesije in vzpostavitev okoliščinam čim bolj primernega stanja na vseh zemljiščih in drugih površinah koncesije. Koncesionar izdela program odstranitve žičnice, h kateremu mora pridobiti soglasje koncendent.
Odstranitev žičniške naprave se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
IV. KONČNA DOLOČBA
13. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-14/2007-9/13
Slovenska Bistrica, dne 17. decembra 2007
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti