Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008

Kazalo

69. Odlok o urejanju in čiščenju javnih parkirnih površin, stran 138.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06 – sklep US, 49/06 – ZmetD in 66/06 – odl. US) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. seji dne 20. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o urejanju in čiščenju javnih parkirnih površin
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok ureja na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) način opravljanja obvezne gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin (v nadaljnjem besedilu: javna služba) tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
2. člen
Javno službo zagotavlja MOL v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) na celotnem območju MOL v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
3. člen
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno z letnim poslovnim načrtom, ki ga sprejme Mestni svet MOL.
III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
4. člen
MOL z javno službo zagotavlja javno dobrino urejene in očiščene javne parkirne površine, namenjene parkiranju na parkirnih mestih na javnih parkirnih površinah, ki jih določi Mestni svet s prometno ureditvijo.
Javna služba obsega naslednje storitve:
– upravljanje in vzdrževanje javnih parkirnih površin in
– čiščenje javnih parkirnih površin.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
5. člen
Pogoji za zagotavljanje parkiranja so:
– javne parkirne površine z objekti in opremo,
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca.
6. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan:
1. urejati javne parkirne površine, ki jih določi MOL s prometno ureditvijo,
2. zagotavljati obratovanje javnih parkirnih površin,
3. pobirati občinsko takso za parkiranje na javnih parkirnih površinah,
4. vzdrževati opremo in naprave na javnih parkirnih površinah,
5. redno spremljati zasedenost javnih parkirnih površin in o tem poročati organu mestne uprave, pristojnemu za gospodarske javne službe in promet,
6. čistiti javne parkirne površine,
7. voditi evidence in kataster o:
– lokaciji, velikosti in vrstah javnih parkirnih površin,
– številu parkirnih mest na posamezni javni parkirni površini,
– objektih in opremi na javnih parkirnih površinah.
Na javnih parkirnih površinah, ki so na vozišču občinske ceste, izvajalec ne izvaja obveznosti iz šeste točke prejšnjega odstavka tega člena.
7. člen
Poleg storitev javne službe in nalog iz 6. člena tega odloka izvaja izvajalec še naslednje naloge v zvezi z izvajanjem prometne ureditve:
– nabavlja in vzdržuje vozila za odvoz parkiranih vozil (pajek),
– nabavlja in vzdržuje naprave, s katerimi se začasno prepreči odpeljati vozilo parkirano v nasprotju s prometno ureditvijo (lisice),
– odvaža parkirana in zapuščena vozila ter skrbi za hrambo teh vozil,
– priklepa in odstranjuje lisice.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNIH PARKIRNIH POVRŠIN
8. člen
Uporabniki javnih parkirnih površin so vsi, ki uporabljajo te površine za parkiranje.
9. člen
Uporabnik mora, za čas posebne in podrejene rabe javnih parkirnih površin, plačati izpad občinske takse za parkiranje na javnih parkirnih površinah.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
10. člen
Javna služba se financira:
– iz občinske takse za parkiranje na javnih parkirnih površinah,
– iz plačil odstranitve in hrambe vozil,
– iz plačil priklenitve in odklenitve lisic,
– iz proračuna MOL in
– iz drugih virov.
MOL sklene z izvajalcem pogodbo o plačilu izvajanja storitev javne službe.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
11. člen
Objekti gospodarske infrastrukture javne službe so javne parkirne površine:
– na vozišču občinske ceste,
– na posebej urejenih javnih površinah za parkiranje izven vozišča javne ceste (parkirišča),
– v javnih parkirnih hišah ali drugih objektih, namenjenih parkiranju vozil.
VIII. STROKOVNI NADZOR
12. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem določb 3. in 6. člena tega odloka izvaja organ mestne uprave, pristojen za gospodarske javne službe in promet, če župan ne odloči drugače.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Parkirišča javno podjetje d. o. o. opravlja javno službo po tem odloku.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-38/2007-3
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost