Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008

Kazalo

63. Sklep o začetku postopka Sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta območja S3/c – Kojina, stran 118.

Na podlagi 57. člena v povezavi s tretjim odstavkom 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je župan Občine Ivančna Gorica dne 21. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o začetku postopka Sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta območja S3/c – Kojina
1. Ocena stanja in razlogi
Za območje urejanja S3/c – Kojina je bil sprejet Odlok o lokacijskem načrtu S3/c – Kojina (Uradni list RS, št. 33/07).
V območju omenjenega lokacijskega načrta so ostali neopredeljeni deli zemljišč zaradi nesodelovanja lastnikov zemljišč, ki pa sedaj želijo, da se tudi na njihovem zemljišču določijo merila in pogoji za gradnjo.
2. Območje sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve bi obsegale le tiste dele zemljišč, ki še nimajo opredeljenih meril in pogojev za gradnjo, in sicer so to zemljišča s parc. št. 734/1, 739/2, 799/2, 805/4, 805/5, 805/6, 805/7, 805/11, k.o. Stična.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Naročnik po potrebi zagotovi izdelavo novih strokovnih podlag v 45 dneh po prejemu usmeritev.
Izdelovalec izdela predlog sprememb in dopolnitev v 30 dneh po prejemu novih strokovnih podlag.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev se upoštevajo prostorske sestavine planskih aktov – Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/98, 6/98,1/99, 4/99 7/99, 3/00, 75/04 in 124/04).
Glede na pomen in lego obravnavanega območja so se že oziroma se še bodo izdelale posebne strokovne podlage in študije:
– ustrezne geodetske podlage,
– druge strokovne podlage in študije po potrebi.
Dopolnitve obstoječih strokovnih podlag in nove strokovne podlage, ki bi jih bilo potrebno izdelati na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora bo naročila Občina Ivančna Gorica.
4. Roki
+------------------------------+------------------+------------+
|FAZA             |NOSILEC      |ROK     |
+------------------------------+------------------+------------+
|Sklep o začetku postopka   |župan       |dec. 07   |
|sprememb in dopolnitev LN   |         |      |
+------------------------------+------------------+------------+
|Objava sklepa v uradnem    |uprava OIG    |7 dni    |
|glasilu in svetovnem spletu, |         |      |
|MOP              |         |      |
+------------------------------+------------------+------------+
|Priprava osnutka       |izdelovalec    |40 dni   |
+------------------------------+------------------+------------+
|Poziv nosilcem urejanja    |izdelovalec    |35 dni   |
|prostora za pridobitev smernic|         |      |
+------------------------------+------------------+------------+
|Analiza smernic, izdelava   |izdelovalec    |25 dni   |
|strokovnih podlag in     |         |      |
|dopolnitev osnutka      |         |      |
+------------------------------+------------------+------------+
|Javno naznanilo o javni    |uprava OIG    |7 dni    |
|razgrnitvi in javni obravnavi |         |      |
|dopolnjenega         |         |      |
|osnutka; objava v svetovnem  |         |      |
|spletu in na krajevno običajen|         |      |
|način             |         |      |
+------------------------------+------------------+------------+
|Javna razgrnitev in javna   |uprava OIG    |30 dni   |
|obravnava           |         |      |
+------------------------------+------------------+------------+
|Priprava stališč do pripomb in|izdelovalec    |15 dni   |
|predlogov           |         |      |
+------------------------------+------------------+------------+
|Sprejem stališč na seji OS  |občinski svet   |      |
+------------------------------+------------------+------------+
|Objava stališč in pisna    |uprava OIG    |7 dni    |
|seznanitev lastnikov parcel  |         |      |
+------------------------------+------------------+------------+
|Oblikovanje predloga na    |izdelovalec    |15 dni   |
|podlagi stališč        |         |      |
+------------------------------+------------------+------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev   |izdelovalec    |35 dni   |
|urejanja prostora       |         |      |
+------------------------------+------------------+------------+
|Priprava usklajenega predloga |izdelovalec    |30 dni   |
+------------------------------+------------------+------------+
|Sprejem predloga na seji OS  |občinski svet   |      |
+------------------------------+------------------+------------+
|Objava odloka v uradnem    |uprava OIG    |7 dni    |
|glasilu            |         |      |
+------------------------------+------------------+------------+
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice, so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana,
– Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana,
– Ministrstvo za informacijsko družbo, Tržaška 21, 1508 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za okolje, prostora in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana,
– Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev financirajo lastniki zemljišč oziroma pobudniki, in sicer v višini 50%, ostalih 50% pa sofinancira Občina Ivančna Gorica.
Št. 35003-0073/2005-6
Ivančna Gorica, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti