Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008

Kazalo

91. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2007, stran 169.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 98. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 12. seji dne 6. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Prebold za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                            v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta 2007
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI              3.265.169
     (70+71+72+73+74)
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)          3.043.654
70    DAVČNI PRIHODKI              2.413.114
     700 Davki na dohodek in dobiček      2.037.614
     703 Davki na premoženje           217.260
     704 Domači davki na blago in        158.240
     storitve
     706 Drugi davki                  0
71    NEDAVČNI PRIHODKI              630.540
     710 Udeležba na dobičku in         133.600
     dohodki od premoženja
     711 Takse in pristojbine           4.500
     712 Denarne kazni                800
     713 Prihodki od prodaje blaga        16.140
     in storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki         475.500
72    KAPITALSKI PRIHODKI             89.741
     720 Prihodki od prodaje           36.025
     osnovnih sredstev
     721 Prihodki od prodaje zalog           0
     722 Prihodki od prodaje           53.716
     zemljišč in neopredmetenih
     dolgoročnih sredstev
73    PREJETE DONACIJE                 0
     730 Prejete donacije iz domačih
     virov
     731 Prejete donacije iz tujine
74    TRANSFERNI PRIHODKI             131.774
     740 Transferni prihodki iz         131.774
     drugih javnofinančnih
     institucij
     741 Prejeta sredstva iz              0
     državnega proračuna iz sredstev
     proračuna EU
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       3.196.754
40    TEKOČI ODHODKI               852.823
     400 Plače in drugi izdatki         141.255
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev za        22.154
     socialno varnost
     402 Izdatki za blago in           640.259
     storitve
     403 Plačila domačih obresti          4.000
     409 Rezerve                 45.155
41    TEKOČI TRANSFERI             1.159.243
     410 Subvencije                45.000
     411 Transferi posameznikom in        669.344
     gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim          139.322
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekoči domači           305.577
     transferi
     414 Tekoči transferi v tujino           0
42    INVESTICIJSKI ODHODKI            831.129
     420 Nakup in gradnja osnovnih        831.129
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI          353.559
     431 Investicijski transferi         300.410
     pravnim in fiz. osebam, ki niso
     PU
     432 Investicijski transferi PU        53.149
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)          68.415
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
     IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750+751+752)
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
     750 Prejeta vračila danih
     posojil
     751 Prodaja kapitalskih deležev
     752 Kupnine iz naslova
     privatizacije
V.    DANA POSOJILA                   0
     IN POVEČANJE KAPITALSKIH
     DELEŽEV (440+441+442+443)
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     440 Dana posojila
     441 Povečanje kapitalskih
     deležev in naložb
     442 Poraba sredstev kupnin iz
     naslova privatizacije
     443 Povečanje namenskega
     premoženja v javnih skladih in
     drugih osebah javnega prava, ki
     imajo premoženje v svoji lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN          0
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
     (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)
50    ZADOLŽEVANJE                   0
     500 Domače zadolževanje
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)
55    ODPLAČILA DOLGA                8.376
     550 Odplačila domačega dolga         8.376
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV       60.039
     NA RAČUNIH
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (II.-VIII.)         –376
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-         –8.415
     VIII.-IX.)
------------------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.        98.531
PRETEKLEGA LETA
     9009 Splošni sklad za drugo         98.531
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Prebold.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so določeni v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in drugi prihodki, ki jih določi občina.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2008 35% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 35% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 2.350 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.350 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
3. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 1.000.000 eurov, in sicer za naslednje investicije: izgradnja kanalizacije, projekti RRP, izgradnja vrtca in izgradnja občinske knjižice.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Prebold, v letu 2007 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000 eurov.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine 100.000 eurov pod naslednjimi pogoji: soglasje občinskega sveta.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2007 zadolžijo do skupne višine 100.000 eurov pod naslednjimi pogoji: soglasje občinskega sveta, in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 100.000 eurov pod naslednjimi pogoji: soglasje občinskega sveta.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2008)
V obdobju začasnega financiranja Občine Prebold v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/62/2007-03
Prebold, dne 6. decembra 2007
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti