Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008

Kazalo

71. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Poljčane, stran 140.

Na podlagi 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 110/02, 2/04), šestega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (ZO-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07) ter skladno s 17. členom Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 11. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Poljčane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanje pokopališč in pogrebne svečanosti na območju Občine Poljčane.
2. člen
Na območju Občine Poljčane so naslednja pokopališča:
– pokopališče Poljčane,
– pokopališče Studenice.
3. člen
Pokopališka in pogreba dejavnost se opravlja na krajevno običajen način z dostojanstvom in spoštovanjem do umrlih ter v skladu z določbami tega odloka.
4. člen
Pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč v Občini Poljčane se opravlja neposredno v okviru občinske uprave ali pa jo opravlja fizična oziroma pravna oseba (v nadaljevanju: upravljavec), s katero občina sklene ustrezno pogodbo.
Za opravljanje pogrebne in pokopališke dejavnosti ter urejanje pokopališč v Občini Poljčane se lahko podelijo koncesije.
II. POGREBNE STORITVE IN SVEČANOSTI
5. člen
Svojci umrlega so dolžni prijaviti pokop upravljavcu pokopališča in se istočasno dogovoriti o lokaciji pokopa.
Pokop se ne sme opraviti brez ustreznih mrliških dokumentov ali dovoljenje pristojnega organa.
6. člen
Pokop odredi mrliški preglednik po ugotovljeni smrti in določi okvirni čas pokopa. Praviloma mora preteči od trenutka smrti do pokopa oziroma upepelitve najmanj 36 ur. Točen čas pokopa določi upravljavec v dogovoru s svojci umrlega in predstavnikom verske skupnosti, če gre za verski pogreb.
7. člen
Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop.
V primeru, ko poravna stroške pokopa občina, ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
8. člen
Umrli do pogrebnih svečanosti in pokopa leži v mrliški vežici.
Prevoz v mrliško vežico je dovoljen potem, ko je ugotovljen nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi.
Prevoz umrlega je dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili.
9. člen
Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima javni značaj ter se mora opraviti z vso pieteto do umrlega.
Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti v skladu z voljo umrlega ali željo svojcev oziroma naročnika pogreba.
Pokop se lahko opravi v ožjem družinskem krogu, če je bila to želja pokojnika ali njegovih najbližjih svojcev.
10. člen
Pogrebno svečanost, ki se organizira na pokopališču, vodi pooblaščena oseba upravljavca pokopališča v skladu s krajevnimi običaji ter po predhodnem sporazumnem naročilu pokojnikovih svojcev.
O pogrebni svečanosti je upravljavec pokopališča dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski občine.
11. člen
Pogrebna svečanost se prične z dvigom in prenosom pokojnikove krste ali žare z mrliškega odra, konča pa z zasutjem groba oziroma zaprtjem žarne niše.
Dvig, prenos oziroma odvoz krste ali žare v pogrebnem sprevodu in položitev krste ali žare v jamo opravijo pogrebniki upravljavca na krajevno običajen način. Pogrebniki morajo biti oblečeni v svečane obleke. Pri izvedbi zgoraj navedenih opravil, lahko po predhodnem dogovoru s pooblaščeno osebo za izvedbo pogrebne svečanosti, sodelujejo tudi druge osebe (člani društev in organizacij), vendar morajo biti le-te oblečene v svečane obleke.
Pogrebni sprevod se odvija izpred mrliške vežice, začetek pogrebne svečanosti pa se naznani z zvonjenjem ali na drug, krajevno običajen način.
12. člen
Razvrstitev v pogrebnem sprevodu je naslednja:
na čelu pogrebnega sprevoda gresta zastavonoša z državno zastavo z žalnim trakom in vodja pogreba, v primeru cerkvenega pogreba pa tudi nosilec križa. Za njima se razvrstijo nosilci drugih zastav in praporov z žalnimi trakovi, nosilci odlikovanj in priznanj umrlega, godba, pevci, nosilci vencev, v primeru cerkvenega pogrebnega obreda duhovnik, krsta s pokojnikom ali žara pokojnika, svojci in drugi udeleženci pogreba.
13. člen
Ob grobu se udeleženci pogrebnih svečanosti razvrstijo tako, da so neposredno ob grobu svojci umrlega, nosilci odlikovanj in priznanj, državne zastave ter prapor, v primeru cerkvenega obreda pa tudi duhovnik in križ.
Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se položi v grob. Nato se opravi del verskega obreda, če gre za cerkveni pogrebni obred.
Temu sledijo poslovilni govori in se zaključi obred na krajevno običajen način.
Upravljavec pokopališča grob zasuje in ga začasno primerno uredi po končani svečanosti, ko večina udeležencev zapusti grob, najkasneje pa dve uri po svečanosti.
14. člen
Če je bil umrli član društva ali združenja, ki ima ob pogrebih svojih članov posebne običaje (lovci, gasilci in podobno), se lahko z njimi vključijo v pogrebne svečanosti ob upoštevanju splošnih moralno-etičnih načel.
Če pri pogrebni svečanosti v skladu s predpisi sodeluje strelska enota, ki izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, za kar je odgovoren vodja strelske enote.
Vsi udeleženci pogrebnih svečanosti morajo na območju pokopališča spoštovati določila predpisov, ki določajo pokopališki red ter veljavne splošne pogoje za upravljanje pokopališča, na katerem se svečanost odvija.
III. UREJANJE POKOPALIŠČ
15. člen
Na pokopališčih iz 2. člena tega odloka so naslednje zvrsti grobov:
– klasični grobovi (enojni, dvojni in grobnice),
– žarni grobovi in
– žarni zid.
Graditev novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
16. člen
Enojni in dvojni grobovi so globoki 1,80 m in se lahko poglobijo tako, da je vanje mogoče opraviti več zaporednih pokopov, vendar največ do 3,20 m, če to dopuščajo geološki pogoji. Širina enojnih grobov je od 0,70 m do 1,30 m, dvojnih grobov nad 1,30 m do 2,00 m. Dolžina enojnih in dvojnih grobov je od 1,80 m do 2,20 m.
17. člen
Žare se shranjujejo v žarnih grobovih, v obstoječih grobovih, grobnicah in žarnih zidovih.
Globina žarnega groba je 0,70 m, širina 1 m, dolžina 1 m. Žarni grob se lahko poglobi za 0,30 m za nove žare.
18. člen
Ponoven pokop v isti grob je mogoč po preteku mirovalne dobe, ki ne sme biti krajša od 10 let. Če je grobna jama predhodno poglobljena, je ponoven pokop v isto jamo možen tudi pred potekom 10 let. Če je bil grob odprt pred potekom mirovalne dobe, mora nad zadnjo krsto ostati vsaj 1,10 m zemlje. Navedeno ne velja za žarne grobove.
19. člen
Grobišča so: kostnice, prostori za skupen pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter skupna grobišča.
V skupna grobišča se prenesejo posmrtni ostanki iz klasičnih in žarnih grobov, za katere ni podaljšana najemna pogodba. Na prostoru skupnih grobišč je urejen skupen prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.
Anonimni pokop se opravi s pokopom krste ali žare ali z raztrositvijo pepela na določenem delu pokopališča brez označbe imena umrlega.
20. člen
Odlaganje odpadkov in odvečne zemlje svežih grobov na pokopališču je dovoljeno le na prostoru, ki ga določi upravljavec pokopališča. Upravljavec pokopališča mora zagotoviti reden odvoz odpadkov.
Pokopališče mora biti primerno ograjeno in praviloma odmaknjeno od drugih objektov.
21. člen
Za vsako pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove.
Na pokopališču ali zunaj njega mora biti zagotovljen prostor za pokope ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in v izrednih razmerah.
Oblika in velikost spomenikov mora sovpadati s pokopališko podobo obstoječih spomenikov.
Pred postavitvijo novega spomenika si mora najemnik pridobiti soglasje upravljavca o velikosti in nivoju postavitve spomenika.
Višina rastlinske vegetacije lahko sega največ do višine nagrobnika, sadi pa se lahko le znotraj grobnega mesta.
22. člen
Najemnik groba je dolžan poskrbeti, da bo grob vedno vzdrževan in urejen. Prav tako morajo biti vzdrževane in urejene ostale površine na pokopališču, kar je dolžnost upravljavca.
Če je grob tako zanemarjen, da kvari izgled sosednjih grobov in izgled pokopališča kot celote se smatra, da je zapuščen.
Upravljavec pozove najemnika zapuščenega groba, da ga mora vzdrževati v skladu s prvim odstavkom tega člena.
Če najemnik zapuščenega groba v roku 3 mesecev od opozorila upravljavca pokopališča zapuščenega groba ne uredi, lahko upravljavec najemniku tak grob odvzame.
IV. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM
23. člen
Prostor za grobove daje v najem upravljavec z najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni obliki in v skladu s tem odlokom. Najemna pogodba se sklene za nedoločen čas.
Najemna pogodba mora določati:
– osebe najemnega razmerja,
– čas najema oziroma uporabe groba,
– zaporedno številko groba in vrsto groba,
– način plačevanja letne najemnine,
– obveznost najemojemalca glede urejanja groba,
– ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti iz pogodbe.
24. člen
Najemniki grobov so dolžni skleniti najemno pogodbo. Če najemnik ne sklene najemne pogodbe za najem groba z upravljavcem pokopališča v roku 90 dni od prejema pisnega obvestila in pogodbe, je najemnik dolžan odstraniti iz groba nagrobnik in druge predmete ter jih odstraniti iz območja pokopališča v nadaljnjih 90 dneh.
Če jih ne odstrani, to stori upravljavec pokopališča na njegove stroške, grob oziroma prostor za grob pa odda drugemu najemniku.
V času od odstranitve opreme z groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu najemniku skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba upravljavec pokopališča.
Sredstva za vzdrževanje iz prejšnjega odstavka tega člena zagotavlja upravljavec.
25. člen
Šteje se, da je najemnik odstopil od pogodbe, če po preteku enega leta od dneva zapadlosti računa za najemnino te ne plača oziroma ne javi spremembe naslova in mu je dokazano, da mu ga ni bilo moč izročiti.
26. člen
Če se pravni nasledniki najemniku groba oziroma prostoru za grob odpovedo, ali če pravnih naslednikov ni, lahko najemno razmerje s pogodbo podaljšajo drugi.
Upravljavec izroči grobni prostor najemniku takoj po sklenitvi najemne pogodbe.
27. člen
Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, nato se prekoplje in odda drugemu najemniku.
28. člen
Najemnina za grob se plačuje letno. Višino najemnine vsako leto določi Občinski svet Občine Poljčane s posebnim sklepom, v katerem se določi tudi cena uporabe mrliške vežice.
Letno najemnino za grob mora poravnati prejemnik v petnajstih dneh po prejemu računa.
29. člen
Upravljavec lahko pisno razveljavi sklenjeno najemno pogodbo v naslednjih primerih:
– če najemnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna najemnine za preteklo leto,
– če najemnik ne izpolnjuje ostalih obveznosti, določenih v pogodbi,
– če najemnik ne vzdržuje groba kljub opozorilu.
V. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČIH
30. člen
V območju pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove,
– odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega prostora,
– druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in objektov na območju pokopališča,
– poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in naprav ter predmetov na območju pokopališča,
– vodenje živali na pokopališče,
– trganje cvetja in zelenja po grobovih,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in iz objektov na območju pokopališča,
– razmetavanje sveč, svetilk, vencev, cvetja in drugih predmetov,
– vožnja s kolesi ali vozili na motorni pogon,
– v času napovedane pogrebne svečanosti ni dovoljeno opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, ključavničarskih in drugih del na območju pokopališča.
31. člen
Upravljavec pokopališča ima naslednje pravice in dolžnosti:
– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča,
– organizira in nadzira razna dela na pokopališču,
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi neposredni okolici,
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora,
– izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb,
– pooblašča izvajalca, da organizira in opravlja pogrebe,
– pobira najemnino za grobove.
32. člen
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi ter vse odpadke odlagati na pokopališko smetišče oziroma zbiralnik smeti.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
33. člen
Z denarno kaznijo 50 EUR se kaznuje fizična oseba, če krši določila 30. člena tega odloka.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja občinska uprava Občine Poljčane.
35. člen
Upravljavec pokopališča mora za vsako pokopališče izdelati načrt razdelitve pokopališča na pokopališčne oddelke in grobove v roku šest mesecev od začetka veljavnosti tega odloka.
36. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-2/2007-3-401
Poljčane, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti