Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008

Kazalo

87. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Kralovše na Vrhniki, stran 166.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01, 77/06) sprejme župan Občine Vrhnika
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Kralovše na Vrhniki
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
1) V Prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 40/01, 272/01, 277/01, 304/04, 330/06; v nadaljnjem besedilu: prostorski plan) je območje Kralovše opredeljeno kot stavbno zemljišče za stanovanja in spremljajoče dejavnosti (oznaka S). Območje se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom št. 152, obrazložitev posega: Organizirana blokovna pozidava s komunalno in zunanjo ureditvijo.
2) V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica (Uradni list RS, št. 2/95, 77/06, Naš časopis, št. 319/05, 330/06) območje Kralovše sodi v območju urejanja V3S/6, morfološka enota 1B/2, kar pomeni:
– S: površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti;
– 1: območja za kolektivna stanovanja (blokovna gradnja);
– B: strnjena pozidava.
3) Pobudo za pripravo in sprejem OPPN za stanovanjsko sosesko Kralovše na Vrhniki je podal investitor Real invest d.o.o., Dobravlje 34b, 5263 Dobravlje.
4) Pobuda je bila podana, ker želi investitor na obravnavanem območju zgraditi:
– 6 stanovanjskih blokov v etažnosti K+P+4N,
– 8 oddelčni vrtec,
– parkirne površine za stanovalce in vrtec,
– zelene površine za počitek in igro otrok,
– otroško igrišče vrtca,
– vse infrastrukturne vode in naprave.
2. člen
(območje OPPN)
Območje Kralovše oziroma zemljišči s parc. št. 2700/2 in 2704/1, k.o. Vrhnika, se nahajata med novozgrajeno stanovanjsko sosesko Zlatica, stanovanjskimi in gospodarskimi objekti ob regionalni cesti Ljubljana–Vrhnika, Kovinarsko Vrhnika in traso opuščene železniške proge. Območje je trenutno v rabi kot barjanski travnik.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
1) Strokovne rešitve za OPPN pripravi načrtovalec Studio 3 d.o.o., Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina.
2) Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi:
– prikaza stanja prostora,
– prostorskega plana Občine Vrhnika,
– Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica (Uradni list RS, št. 2/95, 77/06, Naš časopis, št. 319/05, 330/06),
– Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za javno prometno, energetsko, vodovodno, komunalno, vodno in drugo gospodarsko infrastrukturo v industrijski coni Sinja Gorica na Vrhniki (Uradni list RS, št. 75/05),
– Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za trgovino z živili Hofer na Vrhniki (Uradni list RS, št. 54/07),
– investicijskih namer investitorja OPPN,
– smernic nosilcev urejanja prostora.
3) Strokovne rešitve za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo v variantah, ki se jih ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
1) Postopek priprave OPPN teče na podlagi 57. do 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 33/07) in sicer v naslednjih fazah:
+-------------------------------------+------------------------+
|FAZA                 |     ROK      |
+-------------------------------------+------------------------+
|Priprava osnutka OPPN        |   januar 2008    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Potrditev osnutka OPPN na Odboru za |   februar 2008   |
|urejanje prostora ter varstvo    |            |
|naravne in kulturne dediščine    |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Pridobitev smernic          | februar–marec 2008,  |
+-------------------------------------+     30 dni     |
|Obvestilo o CPVO           |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Dopolnitev osnutka OPPN       |  marec–april 2008  |
+-------------------------------------+------------------------+
|Javno naznanilo           | 7 dni pred začetkom  |
|                   |  javne razgrnitve  |
+-------------------------------------+------------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava |  april–maj 2008,   |
|                   |     30 dni     |
+-------------------------------------+------------------------+
|Priprava stališč do pripomb in    |    maj 2008    |
|predlogov javnosti          |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Priprava predloga OPPN        |    junij 2008    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Zbiranje mnenj nosilcev urejanja   |  junij–julij 2008,  |
|prostora               |     30 dni     |
+-------------------------------------+------------------------+
|Predložitev usklajenega predloga   |   september 2008   |
|OPPN občinskemu svetu v sprejem   |            |
+-------------------------------------+            |
|Sprejem OPPN z odlokom in objava v  |            |
|uradnem glasilu           |            |
+-------------------------------------+------------------------+
2) Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi se pošlje članom Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine ter članom Sveta Krajevne skupnosti Vrhnika – Breg.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti so:
1. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana
2. Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
4. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Einspilerjeva 6, p.p. 2608, 1109 Ljubljana
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
7. Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Ljubljana, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
8. Javna agencija RS za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor
9. Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
10. Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK omrežje Zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana
11. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
12. Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Javna kanalizacija, Javna higiena, Javna razsvetljava, Javni vodovod, Plin, Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
13. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje, prostor in komunalo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
14. Občina Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in stanovanjske zadeve, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
15. drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag, geodetskega načrta, OPPN ter za stroške smernic, mnenj in objav zagotavlja investitor Real invest d.o.o., Dobravlje 34b, 5263 Dobravlje.
7. člen
(objava)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Vrhnika in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-38/2007 (5-08)
Vrhnika, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti