Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008

Kazalo

4. Zakon o ratifikaciji Protokola o prepovedi uporabe dušljivih, strupenih ali drugih plinov in bakterioloških načinov bojevanja (MPPUP), stran 62.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Protokola o prepovedi uporabe dušljivih, strupenih ali drugih plinov in bakterioloških načinov bojevanja (MPPUP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Protokola o prepovedi uporabe dušljivih, strupenih ali drugih plinov in bakterioloških načinov bojevanja (MPPUP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. decembra 2007.
Št. 003-02-6/2007
Ljubljana, dne 27. decembra 2007
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O PREPOVEDI UPORABE DUŠLJIVIH, STRUPENIH ALI DRUGIH PLINOV IN BAKTERIOLOŠKIH NAČINOV BOJEVANJA (MPPUP)
1. člen
Ratificira se Protokol o prepovedi uporabe dušljivih, strupenih ali drugih plinov in bakterioloških načinov bojevanja, podpisan v Ženevi 17. junija 1925.
2. člen
Protokol se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi(1):
P R O T O C O L
THE UNDERSIGNED PLENIPOTENTIARIES, in the name of their respective Governments:
WHEREAS the use in war of asphyxiating, poisonous or other gases, and of all analogous liquids, materials or devices, has been justly condemned by the general opinion of the civilised world; and
WHEREAS the prohibition of such use has been declared in Treaties to which the majority of Powers of the world are Parties; and
TO THE END that this prohibition shall be universally accepted as a part of International Law, binding alike the conscience and the practice of nations;
DECLARE:
That the High Contracting Parties, so far as they are not already Parties to Treaties prohibiting such use, accept this prohibition, agree to extend this prohibition to the use of bacteriological methods of warfare and agree to be bound as between themselves according to the terms of this declaration.
The High Contracting Parties will exert every effort to induce other States to accede to the present Protocol. Such accession will be notified to the Government of the French Republic, and by the latter to all signatory and acceding Powers, and will take effect on the date of the notification by the Government of the French Republic.
The present Protocol, of which the French and English texts are both authentic, shall be ratified as soon as possible. It shall bear today's date.
The ratifications of the present Protocol shall be addressed to the Government of the French Republic, which will at once notify the deposit of such ratification to each of the signatory and acceding Powers.
The instruments of ratification of and accession to the present Protocol will remain deposited in the archives of the Government of the French Republic.
The present Protocol will come into force for each signatory Power as from the date of deposit of its ratification, and, from that moment, each Power will be bound as regards other Powers which have already deposited their ratifications.
IN WITNESS WHEREOF the Plenipotentiaries have signed the present Protocol.
DONE at Geneva in a single copy, the seventeenth day of June, One Thousand Nine Hundred and Twenty-Five.
P R O T O K O L
PODPISANI POOBLAŠČENCI v imenu svojih vlad:
GLEDE NA TO, da je splošno mnenje civiliziranega sveta upravičeno obsodilo uporabo dušljivcev, strupenih ali drugih plinov in vseh podobnih tekočin, snovi ali sredstev v vojni; in
GLEDE NA TO, da je bila prepoved take uporabe izražena v pogodbah, katerih pogodbenice so večina sil sveta, in
ZATO da je taka prepoved splošno sprejeta kot del mednarodnega prava, ki zavezuje zavest in prakso narodov,
IZJAVLJAJO:
da visoke pogodbenice, če še niso pogodbenice pogodb, ki prepovedujejo tako uporabo, sprejemajo to prepoved, se strinjajo z njeno razširitvijo na uporabo bakterioloških načinov bojevanja in soglašajo glede medsebojne zavezanosti v skladu s pogoji iz te izjave.
Visoke pogodbenice si bodo čim bolj prizadevale, da bi tudi druge države pristopile k temu protokolu. O takem pristopu se uradno obvesti Vlada Francoske republike, ki obvesti vse podpisnice in sile, ki pristopajo, ter začne veljati z dnem uradnega obvestila Vlade Francoske republike.
Ta protokol, katerega francosko in angleško besedilo sta enako verodostojni, se ratificira čim prej. Ima današnji datum.
Listine o ratifikaciji tega protokola se naslovijo na Vlado Francoske republike, ki bo vsako podpisnico in silo, ki pristopa, takoj uradno obvestila o deponiranju teh listin.
Listine o ratifikaciji in pristopu k temu protokolu se hranijo v arhivu Vlade Francoske republike.
Ta protokol začne za vsako silo podpisnico veljati z dnem deponiranja njene listine o ratifikaciji in jo od takrat zavezuje tako kot druge sile, ki so svoje listine o ratifikaciji že deponirale.
DA BI TO POTRDILI, so pooblaščenci podpisali ta protokol.
SESTAVLJENO v Ženevi v enem izvodu sedemnajstega junija tisoč devetsto petindvajsetega.
3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za obrambo.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 213-05/07-13/1
Ljubljana, dne 19. decembra 2007
EPA 1760-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
(1) Besedilo protokola v francoskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti