Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008

Kazalo

70. Odlok o gospodarskih javnih službah, stran 140.

Na podlagi 3. in 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. seji dne 20. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah
1. člen
Ta odlok določa vrste obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in ustanovitev Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
2. člen
Obvezne gospodarske javne službe, katerih izvajanje zagotavlja MOL na podlagi zakona, so:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih tržnic,
– urejanje in čiščenje pokopališč,
– urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin,
– urejanje in čiščenje javnih zelenih površin,
– urejanje in čiščenje občinskih cest,
– vzdrževanje občinskih cest,
– mestni linijski prevoz potnikov.
3. člen
Izbirne gospodarske javne službe, katerih izvajanje zagotavlja MOL, so:
– distribucija toplote,
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
– dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem,
– urejanje javne razsvetljave,
– urejanje javnih sanitarij,
– upravljanje s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti,
– javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači.
Način opravljanja posamezne gospodarske javne službe iz tega odloka se predpiše z odlokom.
4. člen
Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge za gospodarske javne službe iz tega odloka izvaja Mestna uprava MOL, če ni z drugim aktom določeno drugače.
5. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin iz tega odloka se ustanovi Svet uporabnikov javnih dobrin (v nadaljnjem besedilu: Svet uporabnikov).
6. člen
Svet uporabnikov ima predsednika in osem članov, ki jih izmed občanov MOL imenuje mestni svet. Mandatna doba Sveta uporabnikov je vezana na mandatno dobo mestnega sveta.
7. člen
Svet uporabnikov daje pobude in predloge županu v zvezi z uporabo javnih dobrin gospodarskih javnih služb in izvajanjem gospodarskih javnih služb iz tega odloka.
Župan mora obravnavati pobude in predloge Sveta uporabnikov in ga o svojih stališčih obvestiti v šestdesetih dneh.
8. člen
Administrativno strokovna za Svet uporabnikov opravlja organ mestne uprave, pristojen za gospodarske javne službe.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/00).
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2007-4
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost