Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008

Kazalo

80. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za zahodno obvoznico Slovenske Bistrice, stran 151.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) ter 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je županja Občine Slovenska Bistrica sprejela
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za zahodno obvoznico Slovenske Bistrice
I.
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za zahodno obvoznico Slovenske Bistrice
S tem sklepom se začne postopek priprave OPPN za zahodno obvoznico Slovenske Bistrice:
Obravnavano območje se ureja na podlagi:
– Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, za območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 131 z dne 6. 12. 2004).
Predvidena trasa obvoznice, ki predstavlja del obstoječe prometne mreže v Slovenski Bistrici, bo potekala po redko poseljenem zahodnem delu mesta. Zahodna obvoznica bo med seboj povezala obstoječe eno pasovno krožno križišče KrKO (R1-291 z R2-430) in KrK8 na Partizanski cesti pred tovarno Impol. Začetna točka predvidene zahodne obvoznice je krožno križišče KrKO, ki ga tvorijo cesta R1-219 Slovenska Bistrica–Poljčane, cesta na bencinski servis MOL, cesta R2-430/0275 Slovenska Bistrica, cesta R2-430/0276 Slovenska Bistrica–Slovenske Konjice in predvidena zahodna obvoznica-kot zahodni krak križišča. Skrajna severna točka, oziroma zaključek zahodne obvoznice, se nahaja na Partizanski cesti pri tovarni Impol v Slovenski Bistrici.
Sprejeti odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo in ureditev.
Pravna podlaga za izdelavo OPPN je:
– Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini in obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
II.
Območje OPPN
Predvidena dolžina zahodne obvoznice je cca 1960 m. Točna meja ureditvenega območja OPPN bo določena v dopolnjenem osnutku OPPN.
III.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri izdelavi strokovnih podlag, ki bodo priloga OPPN, je treba upoštevati variantne rešitve zahodne obvoznice, ki so že izdelane. Izdelovalec OPPN bo na osnovi strokovnih podlag predlagal najustreznejšo varianto, ki jo bo potrdil naročnik OPPN. Izdelan je tudi geodetski načrt.
V postopku priprave OPPN se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage (financira jih naročnik), če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v OPPN, ali zahteva izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora.
IV.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo OPPN
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb, organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN. Nosilci urejanja prostora sodelujejo v postopku priprave OPPN s smernicami in mnenji za področje iz svoje pristojnosti, nekateri pa tudi s strokovnimi podlagami za področje iz svoje pristojnosti.
V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo; Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, območje Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor; Rotovški trg 1;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor; Pobreška cesta 20, 2000 Maribor;
– Elektro Maribor d.d. javno podjetje za distribucijo električne energije; Vetrinjska 2, 2000 Maribor;
– Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o., Pohorski bataljon 12, Slovenska Bistrica;
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica;
– Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana;
– Geoplin d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana.
MOP, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljavec OPPN k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
V.
Roki za pripravo OPPN
Za pripravo OPPN so naslednji:
+-----------------------------------------+--------------------+
|Aktivnost                |Rok         |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Sprejem in objava sklepa         |december 2007    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Izdelava strokovnih podlag        |januar 2008     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Osnutek OPPN               |februar 2008    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Pridobitev smernic nosilcev urejanja   |30 dni       |
|prostora                 |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Analiza smernic, dopolnitev strokovnih  |60 dni po      |
|podlag in dopolnitev osnutka OPPN    |pridobitvi smernic |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi in  |7 dni pred     |
|javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN|pričetkom javne   |
|                     |razgrnitve     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Po potrebi zagotovitev okoljskega    |          |
|poročila                 |          |
|(opomba: Te faze ni potrebno izvesti, če |          |
|ni potrebno izvesti postopka CPVO)    |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Javna razgrnitev in javne obravnave   |30 dni       |
|dopolnjenega osnutka akta (in okoljskega |          |
|poročila)                |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Ureditev pripomb ter stališča do pripomb |Po zaključeni javni |
|iz javne razgrnitve in obravnav     |razgrnitvi     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Objava sprejetih stališč do pripomb iz  |10 dni po      |
|javne razgrnitve in obravnav       |ureditvi pripomb  |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Opredelitev župana do pripomb in     |Po pripravi     |
|predlogov iz javne razgrnitve in obravnav|strokovnih stališč |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Izdelava predloga OPPN na osnovi     |20 dni po      |
|potrjenih stališč do pripomb       |opredelitvi župana |
|                     |do pripomb iz javne |
|                     |razgrnitve     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja   |30 dni po      |
|prostora                 |prejemu vloge    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Odločitev ministrstva za okolje o    |          |
|sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na |          |
|okolje na podlagi četrtega odstavka 51. |          |
|člena ZPNačrt              |          |
|(opomba: Te faze ni potrebno izvesti, če |          |
|ni potrebno izvesti postopka CPVO)    |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Izdelava usklajenega predloga OPPN v   |20 dni po      |
|skladu z mnenji nosilcev urejanja    |prejemu mnenj    |
|prostora                 |nosilcev urejanja  |
|                     |prostora      |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Sprejem OPPN na občinskem svetu     |Po uskladitvi    |
|                     |predloga OPPN    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Objava OPPN v uradnem glasilu      |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
VI.
Druga določila
Pripravljavec OPPN je Občina Slovenska Bistrica.
Načrtovalca bo izbral in financiral investitor.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-80/2007-14-1032
Slovenska Bistrica, dne 27. decembra 2007
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost