Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008

Kazalo

78. Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade iz proračuna Občine Slovenska Bistrica, stran 147.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB2 – Uradni list RS, št. 94/07) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 9. redni seji dne 17. 12. 22007 sprejel
P R A V I L N I K
za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade iz proračuna Občine Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade iz proračuna Občine Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: pravilnik) se določajo pogoji, postopki in merila za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade iz proračuna Občine Slovenska Bistrica.
2. člen
Sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade se izvede na podlagi javnega razpisa, ki se objavi vsaj v enem lokalnem sredstvu javnega obveščanja in na spletni strani občine v roku 30 dni po uveljavitvi odloka o proračunu za tekoče leto ali do konca januarja tekočega leta. Postopek javnega razpisa vodi Oddelek za družbene dejavnosti.
3. člen
Opredelitev pojmov po tem pravilniku:
– mladinski program (dejavnost) je kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi večji del leta, vsaj enkrat tedensko devet mesecev v letu, ob zaključku obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti,
– mladinski projekt je posamična aktivnost izvajalca – zaključen enkratni dogodek,
– program za mlade po tem pravilniku izvaja praviloma nevladna organizacija z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in vključevanje mladih v mladinsko delo. Program za mlade poteka kontinuirano, skozi večji del leta in vključuje večje število aktivnih udeležencev. Izvajajo ga praviloma strokovno visoko usposobljeni izvajalci, z bogatimi delovnimi izkušnjami na področju mladinskega dela,
– stroški delovanja izvajalcev so neprogramski stalni stroški za izvedbo njihove dejavnosti (stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega materiala, stroški dela ipd.).
4. člen
Namen javnega razpisa po tem pravilniku je omogočanje mladinskega dela in vzpodbujanje razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim mladinskim programom, projektom in programom za mlade, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju mladih.
Namen javnega razpisa po tem pravilniku je ravno tako vzpodbujanje udejstvovanja mladih ter primerno koriščenje mladinske infrastrukture.
Cilj javnega razpisa po tem pravilniku je sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade kot tudi sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev.
Razpisovalec bo na osnovi predloženih vlog v skladu z razpisnimi merili dodelil finančna sredstva za sofinanciranje delovanja izvajalcev in izvajanje njihovih programov.
5. člen
Med prednostna področja sofinanciranja se uvrščajo:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo,
– prostovoljno mladinsko delo,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice,
– mednarodno mladinsko delo,
– mobilnost mladih,
– raziskovalno delo mladih.
Predmet sofinanciranja so lahko tudi:
– aktivnosti, ki vzpodbujajo k strpnosti, nenasilju,
– aktivnosti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
– aktivnosti, ki vzpodbujajo kulturno izražanje in kreativnost mladih,
– preventivni programi na različnih vsebinskih področjih,
– aktivnosti, ki spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih.
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku ne morejo biti mladinski projekti in programi, programi za mlade, ki imajo naravo:
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja;
– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja;
– investicij ali nakupa opreme;
– vključevanje odvisnikov v skupnosti za zdravljenje odvisnosti;
– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj znanstvenega značaja.
6. člen
Pravico do sofinanciranja po tem pravilniku imajo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– njihova vloga se nanaša na področja mladinskega dela iz razpisne dokumentacije, pri čemer se štejejo za nosilce ali uporabnike mladinskega dela predvsem mladi v starosti od 15. do 29. leta,
– so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je praviloma nevladna, neprofitna in opravlja registrirane dejavnosti, namenjene predvsem za otroke in mladino v skladu s tem pravilnikom,
– so nosilci dejavnosti, ki v praksi (aktivno delujejo) obstajajo vsaj 12 mesecev in imajo sedež v Občini Slovenska Bistrica,
– da zagotavljajo ustrezne prostorske, tehnične, materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programov oziroma dejavnosti, ki jih opravljajo v skladu z veljavno zakonodajo,
– da uveljavljajo pluralno programsko zasnovo, ki se odraža v letnem programu dela z več različnimi dejavnostmi oziroma programi,
– da uveljavljajo takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa,
– dejavnosti, ki so predmet tega poziva, se morajo opravljati na območju Občine Slovenska Bistrica ali območju več lokalnih skupnosti (z namenom teritorialnega ali programskega povezovanja),
– da za izvajanje programa zagotavljajo najmanj 50% delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja dejavnosti, ki je predmet tega pravilnika, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov in pričakovano financiranje na podlagi tega pravilnika. Prihodki vlagatelja morajo biti enaki odhodkom.
7. člen
Pravice do sofinanciranja po tem pravilniku nimajo:
– pravne osebe, ki so ustanovljene in delujejo v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 s spremembami),
– pravne osebe, ustanovljene po Zakonu o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in druge pravne osebe, ki se financirajo iz naslova koncesijskih dajatev na študentsko delo,
– organizacije, ki so skladno z Zakonom o pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 15/76, 42/86, 5/90, Uradni list RS, št. 17/91-I s spremembami), registrirane kot verske skupnosti,
– pravne osebe in organizacije, ki so registrirane po Zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94 s spremembami).
II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
8. člen
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi vsaj v enem lokalnem sredstvu javnega obveščanja, ki pokriva celotno občino in na spletni strani Občine Slovenska Bistrica.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna, vendar ne more biti pred februarjem tekočega leta. Vrednost sofinanciranja mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje mladinskih dejavnosti.
9. člen
Postopek javnega razpisa začne in vodi Oddelek za družbene dejavnosti, vrednotenje programov in projektov izvajalcev v skladu s tem pravilnikom pa opravi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje županja. Sestavi jo iz strokovnih delavcev občinske uprave, članov komisije za otroke in mladino ter predstavnikov mladih. Če so člani komisije iz vrst izvajalcev, se morajo pri odločanju o prijavljenem programu oziroma projektu izločiti iz glasovanja.
10. člen
Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet javnega razpisa;
– izvajalce, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi mladinski programi in projekti, projekti za mlade;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– merila in kriterije za vrednotenje mladinskih programov in projektov, projektov za mlade ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, projektov za mlade;
– obdobje, za katero se upoštevajo podatki za sofinanciranje vsebin, določenih v 5. členu pravilnika, ter stroškov delovanja mladinski programov in projektov, programi za mlade (leto pred letom razpisa);
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo ter se na njihovo željo seznanijo s pravilnikom;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– način dostave vlog (zaprte kuverte);
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
11. člen
Nepopolnih vlog komisija po preteku roka za oddajo vlog ne obravnava in se jih s sklepom zavrže.
12. člen
Mladinski programi in projekti, projekti za mlade ter stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, projektov za mlade se vrednotijo na podlagi meril iz tega pravilnika.
13. člen
Občinska uprava Občine Slovenska Bistrica obvesti o izboru, višini in namenu odobrenih finančnih sredstev izvajalce mladinskih programov in projektov, projektov za mlade na podlagi predloga komisije.
14. člen
V 10 dneh po datumu, ko so bila obvestila o izboru, višini in namenu odobrenih finančnih sredstev poslana izvajalcem, lahko le-ti vložijo pripombe na podan predlog. Utemeljene pripombe se upoštevajo pri končni razdelitvi proračunskih sredstev za dejavnost mladine Občine Slovenska Bistrica, ki jo s sklepom sprejme županja. Z izvajalci mladinskih programov in projektov, projektov za mlade se sklenejo pogodbe o sofinanciranju mladinskih programov in projektov, projektov za mlade ter stroškov delovanja.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– podatki o izvajalcu;
– višina dodeljenih sredstev, ki jih zagotavlja občina;
– rok in način ter pogoji za nakazila sredstev;
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun, skupaj z zakonitimi obrestmi, ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 15 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe.
Če izvajalec ne vrne podpisane pogodbe občini v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil od pogodbe.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE
15. člen
Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade upoštevala naslednja merila in kriterije:
– razvidnost (cilj in namen) programov in projektov ter programov za mlade – 0–5 točk;
– število aktivnih vključenih članov v mladinskih programih in projektih ter programih za mlade:
– do 10 aktivnih članov oziroma nosilcev – 1 točka,
– 11–20 aktivnih članov oziroma nosilcev – 2 točki,
– 21–30 aktivnih članov oziroma nosilcev – 3 točke,
– 31–40 aktivnih članov oziroma nosilcev – 4 točke,
– 41 in več aktivnih članov oziroma nosilcev – 5 točk;
– delež drugih sredstev za izvedbo mladinskih programov in projektov ter programov za mlade:
– 60–70% – 1 točka,
– 71–80% – 3 točke,
– 81% in več – 5 točk;
– ekonomičnost (preglednost realne finančne konstrukcije in ocene stroškov izvedbe mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v primerjavi z učinkovitostjo in udeležbo) mladinskih programov in projektov ter programov za mlade 0–5 točk;
– programi in projekti ter programi za mlade s prednostnega področja (5. člen tega pravilnika) – 5 točk;
– obsežnost in poudarek na mladinskih programih oziroma programih za mlade v primerjavi z mladinskimi projekti – 30 točk.
16. člen
Programi in projekti bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov in projektov. Programi in projekti se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega izvajalca je odvisna od skupnega števila zbranih točk vseh programov in projektov ter vrednosti točke. Ne glede na število zbranih točk in vrednosti točk, se posamezen izvajalec programov oziroma projektov sofinancira največ do 50% vrednosti vseh njegovih prijavljenih programov in projektov.
17. člen
Komisija bo za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade, sofinancirala le tiste vloge izvajalcev, iz katerih izhaja, da je njihova dejavnost izključno izvajanje programov in projektov za mlade in so širšega pomena za vzpodbujanje razvoja mladinske dejavnosti v Občini Slovenska Bistrica.
Za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade, se nameni 50%, v proračunu za tekoče leto, planiranih sredstev na postavki »Dejavnost mladine«.
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade, ne sme presegati 50% stroškov (dokazila o plačanih računih v preteklem letu).
Kolikor 50% sredstev proračuna presega 50% zahtevkov za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade, se ostanek sredstev lahko nameni za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade.
IV. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Mladinski programi in projekti izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega vira proračuna lokalne skupnosti, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih in kriterijih tega pravilnika.
19. člen
Občinska uprava ali pristojni organ občine lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev mladinskih programov in projektov, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008.
Z dnem veljavnosti preneha veljati Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade iz proračuna Občine Slovenska Bistrica, ki je bil sprejet na 5. redni seji občinskega sveta, 7. maja 2007 (Uradni list RS, št. 43/07).
Št. 033-14/2007-9/17
Slovenska Bistrica, dne 17. decembra 2007
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti