Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2008 z dne 11. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2008 z dne 11. 1. 2008, Kazalo


MINISTRSTVA

94. Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin

BANKA SLOVENIJE

95. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije

SODNI SVET

96. Merila za povečan obseg dela

OBČINE

Bistrica ob Sotli

97. Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Bistrica ob Sotli
98. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2008
99. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Bistrica ob Sotli za leto 2008
100. Sklep o določitvi cene programov v enoti vrtec Pikapolonica

Hodoš

101. Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Hodoš

Jesenice

102. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice za leto 2009

Koper

103. Odlok o razveljavitvi posameznih programov opremljanja
104. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Krško

105. Sklep o nakupu nepremičnin za izgradnjo ceste Drnovo–Brege in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah / II.
106. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 135/3, k.o. Dobrova in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
107. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 1306/6, k.o. Kostanjek in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
108. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 2887/2, k.o. Podbočje in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
109. Sklep o nakupu nepremičnin parc. št. 1324/4, parc. št. 1338/3, parc. št. 1339/2, parc. št. 1339/3, parc. št. 1342/2, parc. št. 1342/3, parc. št. 1351/4, parc. št. 1351/5, parc. št. 1351/8, parc. št. 1351/9, parc. št. 1360/4, parc. št. 1299/4, parc. št. 1299/5, parc. št. 1337/3, parc. št. 1337/4, parc. št. 1341/2, parc. št. 1341/3, parc. št. 1273/2, parc. št. 1300/4, parc. št. 1300/7, parc. št. 1300/8, parc. št. 1271/9, parc. št. 1271/10, parc. št. 1271/5, k.o. Ravne in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
110. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 812/2, k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
111. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 17/10, k.o. Senovo in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
112. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 329/2 in parc. št. 330/10, k.o. Gorica in o prodaji predmetnih nepremičnin
113. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1451/7, k.o. Kostanjek in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnini parc. št. 1482/6 in parc. št. 508/2, k.o. Kostanjek in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
114. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 289/6 in parc. št. 289/7, k.o. Pesje in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 30/2, k.o. Pesje in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
115. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3331/1, k.o. Ravne in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnini parc. št. 1340/4 in parc. št. 2716/5, k.o. Ravne in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
116. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 858/2, k.o. Sremič in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 769/2, k.o. Sremič in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini

Laško

117. Sklep o začasnem financiranju Občine Laško v obdobju januar–marec 2008

Litija

118. Odlok o predkupni pravici Občine Litija
119. Obvezna razlaga 23. člena OLN za območje Športno rekreacijskega centra Ježa – LR 1

Ljubljana

120. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (zahodni del)

Murska Sobota

121. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Nova Gorica

122. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Parkovšče
123. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica
124. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova Gorica

Novo mesto

125. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci

Osilnica

126. Statut Občine Osilnica

Rečica ob Savinji

127. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Rečica ob Savinji

Rogatec

128. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Rogatec
129. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Rogatec

Slovenske Konjice

130. Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti

Škocjan

131. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2008

Tišina

132. Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2008

Trebnje

133. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra

Videm

134. Sklep o izvzetju iz javnega dobra

POPRAVKI

135. Popravek Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče
136. Popravek Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2008

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost