Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2008 z dne 14. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2008 z dne 14. 1. 2008, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

137. Akt o ustanovitvi Stalne koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe

MINISTRSTVA

138. Pravilnik o postopku, po katerem inšpektorji Prometnega inšpektorata Republike Slovenije ustavljajo vozila v cestnem prometu
139. Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji
140. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črmošnjice (2007–2016)
141. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja FRIZER
142. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja RAČUNALNIKAR
143. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi osnove za odmero štipendij in o načinu njihovega usklajevanja
144. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih
145. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec december 2007

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

146. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2007
147. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2007
148. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

149. Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja ZAMP kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti

OBČINE

Ajdovščina

150. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Nad Slejkoti v Ajdovščini

Bovec

151. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar–marec 2008

Kanal ob Soči

152. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2008
153. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal
154. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle

Kočevje

155. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje
156. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarne pomoči za novorojence z območja Občine Kočevje
157. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje
158. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje s pravico uporabe za Občinski ljudski odbor v Mozlju
159. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina v splošni rabi
160. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina v splošni rabi
161. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina v splošni rabi
162. Sklep o spremembi Sklepa o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih lokalov v Občini Kočevje

Komen

163. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Komen

Koper

183. Odlok o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Koper

Laško

164. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Ljubljana

165. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
166. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Novo mesto

167. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Novo mesto

Poljčane

168. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Poljčane

Ravne na Koroškem

169. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Slovenska Bistrica

170. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica
171. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Slovenska Bistrica
172. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica
173. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem inšpekcijskem nadzorstvu v Občini Slovenska Bistrica
174. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju na območju Občine Slovenska Bistrica
175. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenska Bistrica

Straža

176. Odlok o grbu in zastavi Občine Straža
177. Odlok o turistični taksi v Občini Straža
178. Odlok o izdajanju občinskega glasila Stražan
179. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas

Tišina

180. Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks za leto 2008

Vitanje

181. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
182. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008

POPRAVKI

184. Popravek Odloka o spremembi Odloka o oskrbi s pitno in protipožarno vodo iz javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja v Občini Zagorje ob Savi

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

11. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvoma za zunanje zadeve Republike Slovenije in Republike Madžarske o sodelovanju pri izdaji vizumov in na drugih področjih konzularnega dela v Kišinjovu
12. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Madžarske o sodelovanju pri sprejemanju in pošiljanju slovenskih vizumskih vlog na Uradu za trgovino Republike Madžarske v Tajpeju

Ministrstvo za zunanje zadeve

13. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko o vzajemnem vzdrževanju zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov
14. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost