Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2008 z dne 18. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2008 z dne 18. 1. 2008, Kazalo


MINISTRSTVA

185. Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – Metliška črnina in Belokranjec
186. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi izpitnih centrov, njihovih območij ter krajev, kjer se opravlja vozniški izpit, in kategorij vozil, za katere se v posameznem izpitnem centru opravljajo vozniški izpiti
187. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči
188. Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji v letu 2008
189. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

BANKA SLOVENIJE

190. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o enotnem in celovitem informiranju uporabnikov storitev plačilnega prometa o tarifah za storitve plačilnega prometa
191. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 31. 12. 2007

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

192. Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 2008
193. Sklep o valorizaciji zneska premoženja iz četrtega odstavka 133. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
194. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
195. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

196. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani
197. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2008

OBČINE

Ajdovščina

198. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina

Gorje

199. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2008

Idrija

212. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Idrija

Ivančna Gorica

200. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica, članov svetov krajevnih skupnosti

Križevci

201. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Križevci

Ljubljana

202. Odlok o razglasitvi Sodne palače na Tavčarjevi 9 v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
203. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepov o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Postojna

204. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center v Postojni

Slovenske Konjice

205. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski blok 3K (za investitorja Infininvest d.o.o.)

Tržič

206. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako 14 S1 – Polana/1. etapa
207. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Tržič (Uradni list RS, št. 8/94, 114/00, 93/01, 71/05, 121/05), sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič (Uradni list RS, št. 6/97, 94/05) in sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za staro mestno jedro Tržiča – ožje območje (za del območja 003-T3-4C-029 Tržič – mesto) (Uradni list RS, št. 11/96, 13/02, 37/03)

Vrhnika

208. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika

Žalec

209. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
210. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Žiri

211. Pravilnik za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih in drugih družbenih dejavnosti v Občini Žiri

POPRAVKI

213. Popravek tiskane izdaje Uradnega lista RS, št. 3/08
214. Popravek Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2008
215. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu sanacije gradnje počitniških hiš na območju Planine v KS Gorenje

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti