Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2008 z dne 14. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2008 z dne 14. 1. 2008

Kazalo

183. Odlok o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Koper, stran 331.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Koper
Št. 354-417/2007
Koper, dne 20. decembra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), 44. člena Zakona o javnih cestah – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 33/06, ZJC-UPB1), 3. in 17. člena Zakona o prekrških – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/07, ZP-1-UPB4) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 20. decembra 2007 sprejel
O D L O K
o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Koper
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se opredeljuje in določa način opravljanja izbirne gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave (v nadaljevanju: javna služba) ter druga razmerja v zvezi z upravljanjem in urejanjem te javne službe na območju Mestne občine Koper (v nadaljnjem besedilu: občina).
S tem odlokom se določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.
Pristojni organ je organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
2. člen
(oblika in obseg zagotavljanja javne službe)
Javna služba urejanja javne razsvetljave se zagotavlja v javnem podjetju, ki jo opravlja izvajalec javne službe (v nadaljevanju: izvajalec) na podlagi tega odloka in pogodbe, sklenjene med izvajalcem in občino, za posamezno proračunsko obdobje (v nadaljevanju: pogodba).
Izvajalec iz prejšnjega člena opravlja javno službo urejanja javne razsvetljave na celotnem območju občine.
III. VRSTE IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
3. člen
(storitve javne službe)
Storitve javne službe so:
– osvetlitev občinskih cest in državnih cest v naselju,
– osvetlitev javnih površin,
– ambientalna osvetlitev javnih površin in osvetlitev pročelij javnih objektov.
4. člen
(obseg storitev javne službe)
Obseg storitev javne službe iz 3. člena tega odloka je določen v programu izvajanja javne službe za posamezno proračunsko obdobje. Obseg storitev javne službe se izvaja v skladu s predpisi, ki veljajo na tem področju.
Osvetlitev občinskih cest in državnih cest v naseljih ter javnih površin je vsakodnevna in je odvisna od dolžine dneva.
Ambientalna osvetlitev javnih površin in osvetlitev pročelij javnih objektov (koprski zvonik, promenada, vodometi in drugi javni objekti) je odvisna od obsega osvetlitve in časa trajanja osvetlitve.
5. člen
(urejanje javne razsvetljave)
Naloge, povezane z urejanjem objektov in naprav opravljanja javne službe, ki jih zagotavlja izvajalec javne službe, so naslednje:
– tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, s katerim se zagotavlja redno in permanentno delovanje ter primerno gradbeno-tehnično stanje objektov in naprav,
– redno opravljanje pregledov nad stanjem celotne javne razsvetljave na območju občine,
– investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave,
– zagotavljanje intervencijske službe za izvajanje vzdrževalnih del javne razsvetljave,
– izdelava letnih programov tekočega vzdrževanja objektov in naprav za opravljanje javne službe in poročil o realizaciji letnih programov,
– priprava poročil o stanju objektov in naprav za opravljanje javne službe,
– priprava letnih programov razvoja, načrtovanja, varčevanja z energijo in pospeševanja javne službe v skladu s programi občine,
– sodelovanje pri okrasni (praznični) osvetlitvi javnih površin,
– vodenje katastra objektov in naprav ter drugih evidenc,
– odločanje in izdajanje soglasij za posege v objekte in naprave javne razsvetljave,
– v primerih poškodovanja objektov in naprav javne razsvetljave aktivno sodeluje pri postopku pridobivanja podatkov o povzročitelju, morebitni zavarovalni pogodbi in drugih podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodninskega zahtevka,
– druga dela, ki jih je potrebno izvajati za dosego namena, za katerega so objekti in naprave namenjeni in za katere tako določa zakon ali drug izvršilni predpis.
Pregledi nad stanjem celotne javne razsvetljave se na območju:
– starega mestnega jedra Kopra z vplivnim območjem, ki ga na jugu omejuje Istrska cesta, na vzhodu pa območje trgovskega pristanišča in naravni rezervat, opravljajo najmanj tedensko;
– večjih primestnih naselij opravljajo najmanj dvakrat mesečno;
– drugih območij občine opravljajo najmanj enkrat mesečno.
Podrobnejša vsebina in obseg posameznih del ter druga razmerja v zvezi s tem se določijo s pogodbo.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE
6. člen
(pogoji, pod katerimi izvajalec izvaja javno službo)
Izvajalec izvaja javno službo:
– na podlagi tega odloka in drugih predpisov s področja predmeta javne službe,
– z vso potrebno opremo in vozili ter z delavci, ki izpolnjujejo pogoje glede strokovne izobrazbe in druge pogoje, določene z zakonskimi predpisi s tega področja,
– tako da zagotavlja stalno in kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s sprejetimi zakonskimi predpisi in predpisi občine s tega področja,
– da storitve opravlja v skladu s potrjenim letnim programom vzdrževanja ter, da zagotavlja enak strokovni in kakovostni nivo ter obseg storitev javne službe na celotnem območju občine,
– da zagotavlja strokovno pomoč občini pri načrtovanju oziroma oblikovanju razvoja javne službe,
– da vodi poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in računovodskimi standardi.
V primeru, da izvajalec javne službe želi oddati posamezna dela ali posamezne sklope del v podizvedbo, si mora pred pričetkom izvedbe postopka javnega naročila pridobiti soglasje pristojnega organa občinske uprave, postopek oddaje in izvedbe del pa izvede v skladu z veljavno zakonodajo. Obveznost pridobitve soglasja ne velja za izvedbo naročil storitev, ki se izvršijo enkratno ali za dobavo blaga v zvezi z izvajanjem javne službe.
Izvajalec je dolžan občino obveščati o postopkih javnega naročanja blaga, storitev in gradenj, ki se nanašajo na opravljanje javne službe in dovoliti občini, da sodeluje pri postopkih javnega naročanja.
7. člen
(vzdrževalna dela in varstveni ukrepi)
Na objektih in napravah, ki so predmet opravljanja javne službe, se morajo redno opravljati vsa potrebna vzdrževalna dela in varstveni ukrepi, in sicer:
– zamenjava žarnic, svetil in svetilk in drugih svetlobnih teles,
– vzdrževanje in zamenjava drogov svetil in drugih naprav,
– popravila oziroma menjava posameznih sestavnih delov objektov in naprav,
– čiščenje in redno vzdrževanje drogov (barvanje in antikorozijska zaščita) ter drugih delov objektov in naprav,
– druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis.
8. člen
(letni program vzdrževanja)
Opravljanje javne službe se izvaja na podlagi letnega programa vzdrževanja objektov in naprav javne razsvetljave, ki ga izdela in predlaga izvajalec javne službe.
Letni program vzdrževanja se uskladi s pristojnim organom občine, dokončno ga potrdi župan.
Letni program vzdrževanja je priloga in sestavni del pogodbe, sklenjene med občino in izvajalcem javne službe, s katero se podrobneje dogovorijo in opredelijo tehnične in ostale podrobnosti ter finančni obseg izvajanja javne službe.
Letni program vzdrževanja urejanja javne razsvetljave mora vsebovati:
– program opravljanja javne službe,
– cene storitev,
– morebitne predloge za izboljšanje stanja, vključno z ocenjeno višino sredstev za potrebe investicij in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave.
9. člen
(vodenje katastra)
O objektih in napravah javne razsvetljave vodi izvajalec javne službe kataster.
Kataster vsebuje podatke o javni razsvetljavi in tehničnih lastnostih teh naprav, in sicer mora vsebovati naslednje podatke:
– naziv naprave oziroma objekta,
– lokacija naprave oziroma objekta (po veljavnem koordinatnem sistemu),
– tehnične lastnosti naprave oziroma objekta,
– število vseh naprav oziroma objektov,
– lastništvo naprav oziroma objektov.
Kataster se vodi atributno in grafično v obliki računalniškega zapisa. Podrobnejša vsebina in način vodenja podatkov katastra se določi s pogodbo o opravljanju javne službe.
Računalniški zapis katastra mora biti združljiv in skladen z občinskim informacijskim sistemom.
Kopijo ažurnih podatkov izroča izvajalec javne službe občini periodično, vendar najmanj dvakrat letno.
V primeru novogradenj objektov in naprav, ki so predmet javne službe, kataster teh objektov in naprav zagotavlja občina in ga posreduje izvajalcu javne službe.
V primeru, da se način opravljanja javne službe spremeni, je izvajalec javne službe dolžan izročiti kataster, v celoti, občini.
Izvajalec javne službe je dolžan s katastrom ravnati kot s podatki, za katere velja poslovna tajnost in jih sme posredovati samo za namene in potrebe, za katere izda soglasje občina.
10. člen
(vodenje evidenc o opravljanju javne službe)
Evidence o opravljanju javne službe vodi izvajalec javne službe. Evidence vsebujejo podatke, ki jih kot obvezne določajo predpisi, ter podatke o vseh izvedenih in neizvedenih storitvah javne službe, za katere se občina in izvajalec javne službe dogovorita s pogodbo.
11. člen
(opravljanje javne službe v primeru višje sile)
Izvajalec mora v okviru objektivnih zmožnosti izvajati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
V primeru višje sile ima izvajalec javne službe, ob dokazanih razlogih, pravico zahtevati od občine povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah, kolikor povračila teh stroškov ne more doseči z naslova zavarovanja civilne odgovornosti.
Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata izvajalec javne službe in občina medsebojno obveščati in dogovarjati o opravljanju javne službe v pogojih višje sile.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE
12. člen
(uporabniki javne službe)
Uporabniki storitev javne službe so vsi uporabniki javnih prometnih in drugih javnih površin, na katerih se opravlja javna služba po tem odloku.
S storitvami iz 3. člena tega odloka se zagotavljajo splošna in prometna varnost ter varnejše gibanje uporabnikov v nočnem času.
13. člen
(poseganje v objekte in naprave javne razsvetljave)
Kakršnokoli poseganje v javno razsvetljavo je, razen izvajalcu javne službe, dovoljeno samo s soglasjem občine.
Občina lahko izdajanje soglasij iz prejšnjega odstavka s pooblastilom prenese na izvajalca javne službe.
14. člen
(gradbeni in drugi posegi na področju objektov in naprav za opravljanje javne službe)
Izvajalec del, ki zaradi gradbenih ali drugih del ter opravljanja rednih vzdrževalnih del na komunalni infrastrukturi (v nadaljevanju: povzročitelj) posega v javno razsvetljavo, na podlagi izdanega soglasja iz prejšnjega člena, je dolžan poskrbeti, da ne povzroči škode na teh objektih in napravah oziroma je dolžan škodo takoj po nastanku sporočiti izvajalcu javne službe, ki o tem obvesti občino. Stroški pregleda in odprave škode v tem primeru bremenijo povzročitelja.
V primeru, da povzročitelj škode ne sporoči izvajalcu javne službe oziroma izvajalcu ne zagotovi plačila stroškov, ki jih je ta z odpravo škode utrpel, se takšno dejanje šteje za prepovedana dejanja po tem odloku, za katera se izrečejo globe, predpisane s tem odlokom. Plačilo globe povzročitelja ne razbremenjuje plačila nastale škode.
15. člen
(prepovedana dejanja)
Na objektih in napravah javne razsvetljave je brez dovoljenja pristojnega organa občinske uprave prepovedano:
– nameščanje kakršnihkoli obvestilnih sredstev in oglaševanja,
– sajenje drevja in grmičevja v neposredni bližini objektov in naprav,
– graditi oziroma postaviti pomožne in začasne druge objekte na objektih in napravah javne razsvetljave ali v njihovi neposredni bližini,
– kakorkoli posegati v objekte in naprave javne razsvetljave,
– opravljati kakršnakoli druga dela, ki bi imela kakršne koli negativne vplive na delovanje objektov in naprav za zagotavljanje javne službe ali same objekte in naprave,
– poškodovanje javne razsvetljave,
– onemogočiti dostop do objektov in naprav za opravljanje javne službe,
– vsa druga dejanja, ki se štejejo za prepovedana po drugih predpisih.
16. člen
(odprava škode nastale z opravljanjem prepovedanih dejanj)
Škodo, ki nastane z opravljanjem prepovedanih dejanj na objektih in napravah javne službe, je dolžan lastniku objektov in naprav javne službe povrniti povzročitelj v roku, ki ga določi pristojni upravni organ. Višino škode ovrednoti izvajalec javne službe.
17. člen
(odškodninska odgovornost)
Za škodo, ki nastane osebam ali premoženju pri urejanju objektov in naprav javne razsvetljave in z izvajanjem javne službe, odgovarja izvajalec javne službe.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE, NAČIN OBLIKOVANJA CEN IN OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE
18. člen
(financiranje javne službe)
Sredstva za opravljanje javne službe se zagotavljajo v proračunu občine ter z drugimi viri.
19. člen
(oblikovanje cen in obračun storitev javne službe)
Občina zagotavlja izvajalcu javne službe sredstva za opravljene storitve javne službe iz proračuna, v odvisnosti od letnega programa vzdrževanja ter ob upoštevanju standardov in normativov, veljavnih s področja predmeta javne službe, na podlagi trenutno veljavnih cen.
Storitve javne službe zaračunava izvajalec javne službe občini na podlagi mesečnih obračunskih situacij.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV TER NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
20. člen
(objekti in naprave, ki so predmet izvajanja javne službe)
Med objekte in naprave po tem odloku se štejejo naslednji objekti in naprave, ki služijo osvetljevanju javnih cest ter drugih javnih prometnih in drugih javnih površin:
– elektro omarice (z odjemnimi mesti),
– drogovi,
– svetilke,
– energetski kabli (nadzemni in podzemni),
– prižigališča,
– drugi pripadajoči elementi in naprave, ki so potrebni za nemoteno delovanje javne razsvetljave.
VIII. NADZOR NAD OPRAVLJANJEM JAVNE SLUŽBE
21. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe ter organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe.
Izvajalec mora občini kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence, ki se nanašajo na opravljanje javne službe.
Občina lahko za nadzor nad opravljanjem javne službe pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
(kaznovanje izvajalca javne službe)
Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe:
– če ne izvaja nalog opravljanja javne službe iz 5. člena tega odloka ali izvaja javno službo v nasprotju s IV. poglavjem tega odloka.
Z globo 250 evrov se kaznuje odgovorna oseba izvajalca, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
23. člen
(kaznovanje pravne osebe, samostojnega podjetnika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost)
Z globo 800 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz 14. ali 15. člena tega odloka.
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba iz prejšnjega odstavka tega člena.
24. člen
(kaznovanje fizične osebe)
Z globo 250 evrov se kaznuje posameznik, če stori prekršek iz 15. člena tega odloka.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(izvajalec javne službe)
Izvajalec javne službe iz prvega odstavka 2. člena tega odloka je javno podjetje Komunala Koper d.o.o. - s.r.l., Ulica 15. maja 4, Koper.
Občina in izvajalec vsa vprašanja v zvezi z izvajanjem tega odloka, financiranjem gospodarske javne službe in druga vprašanja, ki s tem odlokom niso natančneje določena, opredelita v pogodbi.
26. člen
(vzpostavitev katastra)
Izvajalec javne službe je dolžan vzpostaviti kataster iz 9. člena tega odloka najkasneje v šestih mesecih po začetku uporabe tega odloka.
Občina preda obstoječi in veljavni kataster objektov in naprav javne razsvetljave izvajalcu javne službe. Izvajalec javne službe in občina s pogodbo natančneje določita vsebino in način predaje.
27. člen
(razmerja z dosedanjim vzdrževalcem)
Z začetkom uporabe tega odloka preneha razmerje z dosedanjim vzdrževalcem javne razsvetljave Elektro Primorska, d.d.
Dosedanji vzdrževalec mora izvajalcu javne službe predati objekte in naprave javne razsvetljave ter druge objekte in naprave potrebne za izvajanje javne službe, v celotnem obsegu ter omogočiti izvajalcu javne službe nemoteno in tekoče izvajanje javne službe. Prav tako mora omogočiti in sodelovati pri ločitvi sistema javne razsvetljave od sistema za distribucijo električne energije. Dosedanji vzdrževalec in izvajalec javne službe izvedeta primopredajo v najkrajšem možnem času, o čemer skleneta zapisnik, ki ga potrdi občina.
Občina in izvajalec javne službe način pokritja stroškov ločitve sistema javne razsvetljave iz prejšnjega odstavka dogovorita in opredelita v pogodbi.
28. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvajati in uporabljati pa se začne z dokončno ureditvijo razmerij in izvedbo vseh aktivnosti iz drugega odstavka 25. in 26. člena ter drugega in tretjega odstavka 27. člena tega odloka. Do tedaj opravlja naloge javne službe dosedanji vzdrževalec.
Št. 354-417/2007
Koper, dne 20. decembra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/96)
P R O M U L G O D E C R E T O
sulla sistemazione dell’illuminazione pubblica nel Comune città di Capodistria
N. 354-417/2007
Capodistria, 20. dicembre 2007
Comune citta’ di Capodistria
Il sindaco
Boris Popovič m.p.
Ai sensi degli articoli 3 e 7 della Legge sui servizi pubblici economici (G.U. della RS, n. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), in virtù dell’articolo 44 della Legge sulle strade pubbliche – testo unico ufficiale (G.U. della RS, n. 33/06, ZJC-UPB1), degli articoli 3 e 17 della Legge sulle contravvenzioni – testo unico ufficiale (G. U. della RS, n. 3/07, ZP-1-UPB4) nel rispetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06), il consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20 dicembre 2007, ha accolto il
D E C R E T O
sulla sistemazione dell’illuminazione pubblica nel Comune città di Capodistria
I DISPOSIZIONE INTRODUTTIVA
Articolo 1
(oggetto del decreto)
Il presente decreto stabilisce le norme da applicare al servizio pubblico economico facoltativo di sistemazione dell’illuminazione pubblica (nel seguito: servizio pubblico) ed altre relazioni riguardanti la gestione di tale servizio pubblico nel territorio del Comune città di Capodistria (nel seguito: comune).
Il presente decreto stabilisce:
– le modalità organizzative e l’estensione territoriale di erogazione del servizio pubblico,
– la tipologia e la gamma di beni pubblici e la rispettiva distribuzione territoriale,
– le condizioni di provvista e di utilizzo dei beni pubblici,
– i diritti e gli obblighi degli utenti,
– le fonti di finanziamento del servizio pubblico e le modalità della loro individuazione,
– la tipologia e le infrastrutture necessarie all’erogazione del servizio pubblico.
L’organo competente è l’organo comunale preposto ai servizi pubblici economici.
II ASSETTO ORGANIZZATIVO E TERRITORIALE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO
Articolo 2
(forme e gamma ampiezza di prestazione del servizio pubblico)
Il servizio pubblico di gestione dell’illuminazione pubblica è erogato dall’azienda pubblica in quanto prestatore del servizio pubblico (nel seguito: prestatore), in base al presente decreto ed al contratto, concluso tra questo ultimo ed il comune per ciascun periodo di bilancio (nel seguito: contratto).
Il prestatore di cui al comma precedente esercita il servizio pubblico di gestione dell’illuminazione pubblica nell’intera circoscrizione del comune.
III TIPOLOGIE E GAMMA DEI BENI PUBBLICI – OGGETTO DEL SERVIZIO PUBBLICO E LA RISPETTIVA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE
Articolo 3
(prestazioni del servizio pubblico)
Sono prestazioni del servizio pubblico:
– Illuminazione delle strade comunali e di quelle statali che attraversano i centri abitati,
– Illuminazione delle superfici pubbliche,
– Illuminazione degli spazi pubblici esterni e delle facciate degli edifici pubblici.
Articolo 4
(gamma delle prestazioni del servizio pubblico)
La gamma delle prestazioni del servizio pubblico di cui all’articolo 3 del presente decreto, è definita nel programma di esercizio del servizio pubblico riferito al singolo periodo di bilancio. Tale gamma è esercitata in conformità della vigente normativa di riferimento.
Il servizio di illuminazione delle strade comunali e di quelle statali che attraversano i centri abitati, come pure delle superfici pubbliche, è prestato quotidianamente, e dipende dalle ore di luce della giornata.
L’illuminazione degli spazi pubblici esterni e delle facciate degli edifici pubblici (campanile, passeggiata, fontane ed altri edifici pubblici) dipende dall’ampiezza dell’illuminazione e dalla relativa durata.
Articolo 5
(gestione dell’illuminazione pubbilca)
I compiti attinenti alla gestione delle strutture e degli impianti occorrenti all’esercizio del servizio pubblico, assolti dal rispettivo prestatore, sono i seguenti:
– Manutenzione ordinaria dell’illuminazione pubblica, intesa a garantire il corretto funzionamento e l’aspetto tecnico costruttivo degli impianti e delle strutture,
– Controllo regolare dello stato d’illuminazione pubblica nell’intero territorio del comune,
– Manutenzione straordinaria d’illuminazione pubblica,
– Servizio di pronto intervento per la riparazione dei guasti,
– Predisposizione dei programmi annuali di manutenzione ordinaria degli impianti – oggetto del servizio pubblico e delle relazioni di realizzazione di tali programmi,
– Preparazione delle relazioni sullo stato degli impianti – oggetto del servizio pubblico,
– Predisposizione dei programmi annuali di sviluppo, progettazione, risparmio energetico e promozione del pubblico servizio, in linea con i piani comunali,
– Collaborazione all’illuminazione festiva degli spazi pubblici,
– Tenuta del catasto degli impianti e di altri registri,
– Decisioni in materia di rilascio delle autorizzazioni per interventi negli impianti della pubblica illuminazione,
– Collaborazione, in caso di danneggiamenti degli impianti di pubblica illuminazione, nelle procedure di acquisizione dei dati sull’autore di tali danni, sull’eventuale contratto assicurativo e di altri dati necessari alla negoziazione della richiesta di risarcimento,
– Altri interventi strumentali al raggiungimento della finalità del servizio pubblico, come previsto dalla legge e della relativa normativa attuativa.
I controlli degli impianti di pubblica illuminazione si effettuano,
– nel centro storico e nella rispettiva zona d’infulenza, delimitata a sud dalla Strada dell’Istria e ad est dal porto commerciale e dalla riserva naturale, almeno una volta la settimana,
– nei maggiori centri abitati suburbani, almeno due volte al mese,
– ed in altre zone del comune, almeno una volta al mese.
I contenuti e l’entità dei singoli interventi ed altri rapporti che ne conseguono, sono definiti nel contratto.
IV CONDIZIONI DI PROVVISTA E PRESTAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO
Articolo 6
(condizioni cui deve adempiere il prestatore del servizio pubblico)
Il prestatore esercita il servizio pubblico:
– in base al presente decreto e ad altra normativa di riferimento,
– utilizzando l’attrezzatura, i veicoli ed i dipendenti che possiedono i requisiti in materia di formazione ed altri, previsti dalla normativa del settore,
– assicurando la continuità e la qualità di esercizio del servizio pubblico, nel rispetto delle leggi e della normativa comunale in materia,
– erogando i servizi in conformità con il programma annuale di manutenzione e garantendo la rispettiva qualità ed entità sull’intero territorio del comune,
– assicurando al comune l’assistenza tecnica nella pianificazione e nella programmazione dello sviluppo del pubblico servizio in oggetto,
– gestendo il servizio pubblico nel rispetto della vigente normativa ed attenendosi agli standard contabili.
Nel caso in cui il prestatore del servizio pubblico desideri subappaltare le singole prestazioni o gruppi di prestazioni, egli è tenuto a richiedere l’autorizzazione dell’organo competente dell’amministrazione comunale previo avvio della procedura di gara d’appalto, che deve essere svolta nel rispetto della vigente normativa. Non si richiede l’autorizzazione per servizi una tantum o per acquisto di merci necessarie all’esercizio del pubblico servizio.
Il prestatore ha l’obbligo di informare il comune in ordine alle gare d’appalto di forniture e servizi riguardanti l’esercizio del servizio pubblico, ma anche di consentire la partecipazione del comune a tali gare.
Il prestatore è tenuto a dare la possibilità al comune di visionare la propria gestione attinente all’esercizio del servizio pubblico.
Articolo 7
(opere di manutenzione e interventi di messa in sicurezza)
Gli impianti e le strutture – oggetto del servizio pubblico sono soggetti alla manutenzione ordinaria ed agli interventi di messa in sicurezza, da effettuarsi con regolarità, e precisamente:
– sostituzione delle lampade, dei punti luce vari e di altre fonti luminose,
– manutenzione e sostituzione dei pali e di altri arredi,
– riparazioni ovvero sostituzioni dei componenti degli impianti e degli apparecchi,
– pulizia e manutenzione regolare dei pali (verniciatura e protezione anticorrosiva) e di altri impianti ed apparecchi di arredo,
– altre prestazioni previste dalla legge o dalle norme attuative.
Articolo 8
(piano annuale di manutenzione)
L’esercizio del servizio pubblico avviene in base al programma annuale di manutenzione degli impianti e degli apparecchi d’illuminazione pubblica, elaborato e proposto dal pestatore di tale servizio.
Il programma annuale di manutenzione è concertato con l’organo competente del comune ed approvato definitivamente dal sindaco.
Il programma annuale di manutenzione è allegato e fa parte integrante del contratto, concluso tra il comune ed il prestatore del servizio pubblico, nel quale sono definiti gli aspetti tecnici ed altri nonché la base finanziaria del servizio pubblico.
Il programma annuale di manutenzione e della gestione dell’illuminazione pubblica deve contenere:
– il programma di esercizio del servizio pubblico,
– le tariffe dei servizi,
– eventuali proposte di miglioramento dello stato di cose presenti, compresa la stima dei costi di nuovi investimenti e della manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica.
Articolo 9
(tenuta del catasto)
Il prestatore del servizio pubblico tiene il catasto degli impianti e degli apparecchi di illuminazione pubblica.
Il detto catasto contiene i dati su tali impianti e sulle rispettive caratteristiche tecniche, e precisamente:
– denominazione dell’apparecchio o impianto,
– ubicazione dell’apparecchio o impianto (secondo il sistema di coordinate in vigore),
– caratteristiche tecniche dell’apparecchio o impianto,
– numero di tutti gli apparecchi o impianti,
– proprietà degli apparecchi o impianti.
Il catasto si tiene per attribuzione ed in forma grafica informatizzata. Il contenuto e le modalità di tenuta del catasto sono stabiliti nel contratto di esercizio del servizio pubblico.
Il database informatizzato del catasto deve essere compatibile con il sistema informatico comunale.
Periodicamente e in ogni modo, due volte l’anno, il prestatore del servizio pubblico trasmette al comune una copia di dati aggiornati.
In caso di impianti ed apparecchi di nuova realizzazione, il rispettivo catasto è predisposto dal comune che provvede a trasmetterlo al prestatore del servizio pubblico.
Nel caso in cui la prestazione del servizio pubblico assuma forme diverse, il pestatore ha l’obbligo di trasferire l’intero catasto al comune.
Il prestatore del servizio pubblico è tenuto a gestire il catasto rispettando il principio di riservatezza trasmettendo i dati in esso contenuti solamente per le finalità precedentemente autorizzate dal comune.
Articolo 10
(tenuta dei repertori riguardanti l’esercizio del servizio pubblico)
I repertori, riguardanti l’esercizio del servizio pubblico, sono tenuti dal relativo prestatore. I repertori contengono i dati obbligatori, previsti dalla vigente normativa, ed i dati sulle prestazioni eseguite e non eseguite del servizio pubblico, individuate nel contratto concluso tra il prestatore ed il comune.
Articolo 11
(esercizio del pubblico servizio in caso di forza magiore)
Il prestatore è tenuto ad esercitare il servizio pubblico nei limiti delle possibilità oggettive anche quando si verifichino eventi imprevisti dovuti a forza maggiore.
In caso di comprovata forza maggiore e nell’impossibilità di ottenere il risarcimento delle spese sostenute per l’esercizio del servizio pubblico durante il perdurare di eventi imprevisti dall’assicurazione di responsabilità civile, il prestatore del servizio pubblico ha diritto a richiedere tale risarcimento dal comune.
Al verificarsi di eventi di forza maggiore, il prestatore del servizio pubblico ed il comune sono tenuti ad informarsi reciprocamente ed a coordinare l’esercizio del servizio pubblico.
V DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO PUBBLICO
Articolo 12
(utenti del servizio pubblico)
Sono da considerarsi utenti del servizio pubblico le persone che utilizzano le superfici adibite al traffico ed altre superfici pubbliche interessate dal servizio pubblico, ai sensi del presente decreto.
I servizi di cui all’articolo 3 del presente decreto, garantiscono la sicurezza generale, di traffico e la sicurezza degli spostamenti degli utenti durante le ore notturne.
Articolo 13
(interventi negli impianti e negli apparecchi d’illuminazione pubblica)
Qualsiasi intervento negli impianti di illuminazione pubblica è consentito unicamente previa autorizzazione del comune, fatto salvo il prestatore del servizio pubblico.
Il comune può delegare al prestatore del servizio pubblico il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra.
Articolo 14
(interventi di costruzione ed altri effettuati nell’area di pertinenza degli impianti e degli apparecchi necessari all’esercizio del servizio pubblico)
Se durante i lavori di costruzione, di altri interventi tra i quali la manutenzione delle infrastrutture urbane, il rispettivo esecutore, in base all’autorizzazione di cui sopra, interferisca con gli impianti di illuminazione pubblica, egli ha l’obbligo di evitare danni a tali impianti oppure di dare tempestiva comunicazione di eventuali danni al prestatore del servizio pubblico che a sua volta ne informa il comune. In tal caso, le spese del sopralluogo e di riparazione sono a carico di chi ha causato il danno.
Se chi ha causato il danno omette di darne comunicazione al prestatore del servizio pubblico ovvero non provvede ad indennizzarlo, si ritiene che abbia commesso atto illecito soggetto al pagamento di una multa prevista nel presente decreto. Il pagamento della multa non esonera il soggetto obbligato dal versamento dell’indennizzo..
Articolo 15
(atti illeciti)
In assenza dell’autorizzazione da parte dell’organo competente dell’amministrazione comunale, sugli impianti ed apparecchi d’illuminazione pubblica non è consentito:
– collocare avvisi vari e affiggere manifesti o volantini,
– piantare alberi o cespugli nelle immediate vicinanze dei suddetti impianti ed apparecchi,
– costruire o collocare manufatti ausiliari o provvisori,
– interferire negli impianti e negli apparecchi d’illuminazione pubblica,
– svolgere qualsiasi altro lavoro che potrebbe pregiudicare il funzionamento degli impianti e degli apparecchi di cui sopra,
– danneggiare gli impianti d’illuminazione pubblica,
– ostacolare l’accesso agli impianti ed agli apparecchi d’illuminazione pubblica,
– compiere tutti gli altri atti ritenuti illeciti ai sensi di altre norme.
Articolo 16
(riparazione del danno causato da atti illeciti)
L’autore di un atto illecito è tenuto a risarcire i proprietari degli impianti e degli apparecchi d’illuminazione pubblica dei danni causati da tali atti entro il termine stabilito dall’organo amministrativo competente. L’ammontare dell’indennizzo è definito dal prestatore del servizio pubblico.
Articolo 17
(responsabilità civile)
Del danno cagionato alle persone ed ai beni durante la posa in opera degli impianti e degli apparecchi d’illuminazione pubblica risponde il prestatore del servizio pubblico.
VI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO, FORMAZIONE DELLE TARIFFE E CONTEGGIO DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO PUBBLICO
Articolo 18
(finanziamento del srvizio pubblico)
I mezzi finanziari occorrenti per l’esercizio del servizio pubblico sono stanziati nel bilancio di previsione del comune e reperiti da altre fonti.
Articolo 19
(formazione delle tariffe e conteggio delle prestazioni del servizio pubblico)
Il comune finanzia con i fondi di bilancio l’esercizio del servizio pubblico definendo il rispettivo ammontare in funzione del programma annuale di manutenzione, ma anche degli standard di riferimento, applicando i prezzi attualmente in vigore.
Le prestazioni del servizio pubblico sono conteggiate dal rispettivo prestatore secondo situazioni contabili mensili.
VII TIPOLOGIE ED IL NUMERO DI IMPIANTI ED APPARECCHI NECESSARI ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO
Articolo 20
(impianti ed apparecchi – oggetto dell’erogazione del servizio pubblico)
Rientrano tra gli impianti e gli apparecchi di illuminazione delle strade e di altre superfici pubbliche:
– quadri elettrici (con punti di derivazione),
– pali,
– lampade,
– cavi energetici (interrati ed aerei),
– punti di accensione,
– altre attrezzature e dispositivi occorrenti al funzionamento dell’impianto di illuminazione pubblica.
VIII CONTROLLO SULL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO
Articolo 21
(vigilanza sull’attuazione del decreto)
La vigilanza sull’attuazione delle disposizioni del presente decreto è affidata ai servizi d’ispettorato competenti ed all’organo amministrativo comunale preposto ai servizi pubblici economici.
Il prestatore è tenuto a trasmettere al comune, in ogni momento, i dati riguardanti la propria gestione consentendo altresì la visione dei libri contabili e dei registri relativi all’esercizio del servizio pubblico. Il Comune ha la facoltà di delegare il controllo sull’erogazione del servizio pubblico ad altri organi ed uffici competenti.
IX DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
Articolo 22. člen
(sanzioni inflitte al pestatore del servizio pubblico)
È punito con multa di Euro 800 il prestatore del servizio pubblico
– che omette di effettuare le prestazioni del servizio pubblico di cui all’articolo 5 del presente decreto ed esercita il suddetto servizio pubblico in difformità da quanto stabilito nel capitolo IV del presente decreto.
È punita con multa di Euro 250 la persona responsabile del prestatore che commette la violazione di cui al primo comma del presente articolo.
Articolo 23
(sanzioni inflitte alla persona giuridica, alla ditta individuale ed all’imprenditore autonomo)
È punita con multa di Euro 800 la persona giuridica, la ditta individuale o l’imprenditore autonomo che commette violazione di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto.
È punita con multa di Euro 250 la persona responsabile del soggetto di cui al comma precedente.
Articolo 24
(sanzioni inflitte alla persona fisica)
È punito con multa di Euro 250 il singolo che commette violazione di cui all’articolo 15 del presente decreto.
X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 25
(prestatore del servizio pubblico)
Il prestatore del servizio pubblico di cui all’articolo 2, primo comma, del presente decreto, è l’Azienda pubblica Komunala Koper d.o.o.- s.r.l., Via 15 maggio 4, Capodistria.
Tutte le questioni connesse con l’attuazione del presente decreto, il finanziamento del servizio pubblico economico ed altre, non definite nel presente decreto, sono regolate dal contratto concluso tra il comune ed il prestatore del servizio pubblico.
Articolo 26
(istituzione del catasto)
Il prestatore del servizio pubblico è tenuto ad istituire il catasto di cui all’articolo 9 del presente decreto entro e non oltre sei mesi dalla data d’inizio di applicazione del medesimo.
Il catasto esistente, in vigore attualmente, è trasmesso dal comune al prestatore del servizio pubblico. Il prestatore del servizio pubblico ed il comune definiscono in dettaglio l’oggetto e le modalità della suddetta consegna.
Articolo 27
(rapporti con l’attuale manutentore)
Con l’applicazione del presente decreto cessa il rapporto con l’attuale manutentore dell’illuminazione pubblica, la società Elektro Primorska, d.d..
Questi è tenuto a consegnare al prestatore del servizio pubblico gli impianti e gli apparecchi d’illuminazione pubblica consentendo al medesimo l’esercizio indisturbato e continuato del pubblico servizio. Il sunnominato manutentore è tenuto altresì a consentire ed a collaborare alla separazione del sistema d’illuminazione pubblica dal sistema di distribuzione dell’energia elettrica. Il manutentore attuale ed il prestatore del servizio pubblico eseguono quanto prima la consegna di cui sopra, redigendo nell’occasione un verbale da sottoporre all’approvazione del comune.
Il comune ed il prestatore del servizio pubblico definiscono nel contratto le modalità di copertura delle spese di separazione del sistema di illuminazione pubblica.
Articolo 28
(entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, e si applica in seguito al perfezionamento dei rapporti ed al compimento di tutte le attività previste nell’articolo 25, secondo comma, nell’articolo 26, nell’articolo 27, secondo e terzo comma, del presente decreto. Nel frattempo, le prestazioni del servizio pubblico vengono effettuate dall’attuale manutentore.
N. 354-417/2007
Capodistria, 20. dicembre 2007
Comune citta’ di Capodistria
Il sindaco
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost