Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2008 z dne 8. 1. 2008

Kazalo

5. Zakon o ratifikaciji Spremembe 1. člena Konvencije o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke ali da glede ciljev delujejo enako (MSKPOO), stran 64.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Spremembe 1. člena Konvencije o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke ali da glede ciljev delujejo enako (MSKPOO)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Spremembe 1. člena Konvencije o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke ali da glede ciljev delujejo enako (MSKPOO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. decembra 2007.
Št. 003-02-7/2007
Ljubljana, dne 27. decembra 2007
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPREMEMBE 1. ČLENA KONVENCIJE O PREPOVEDI ALI OMEJITVI UPORABE NEKATERIH VRST KLASIČNEGA OROŽJA, ZA KATERE SE LAHKO ŠTEJE, DA IMAJO ČEZMERNE TRAVMATIČNE UČINKE ALI DA GLEDE CILJEV DELUJEJO ENAKO (MSKPOO)
1. člen
Ratificira se Sprememba 1. člena Konvencije o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke ali da glede ciljev delujejo enako, podpisana v Ženevi 21. decembra 2001.
2. člen
Sprememba se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi(1):
Amendment to Article I of the Convention
on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects (CCW)
The following decision to amend Article I of the Convention in order to expand the scope of its application to non-international armed conflicts was made by the States Parties at the Second Review Conference held from 11 to 21 December 2001. This decision appears in the Final Declaration of the Second Review Conference, as contained in document CCW/CONF.II/2.
“DECIDE to amend Article I of the Convention to read as follows:
1. This Convention and its annexed Protocols shall apply in the situations referred to in Article 2 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the Protection of War Victims, including any situation described in paragraph 4 of Article I of Additional Protocol I to these Conventions.
2. This Convention and its annexed Protocols shall also apply, in addition to situations referred to in paragraph 1 of this Article, to situations referred to in Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949. This Convention and its annexed Protocols shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence, and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts.
3. In case of armed conflicts not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each party to the conflict shall be bound to apply the prohibitions and restrictions of this Convention and its annexed Protocols.
4. Nothing in this Convention or its annexed Protocols shall be invoked for the purpose of affecting the sovereignty of a State or the responsibility of the Government, by all legitimate means, to maintain or re-establish law and order in the State or to defend the national unity and territorial integrity of the State.
5. Nothing in this Convention or its annexed Protocols shall be invoked as a justification for intervening, directly or indirectly, for any reason whatever, in the armed conflict or in the internal or external affairs of the High Contracting Party in the territory of which that conflict occurs.
6. The application of the provisions of this Convention and its annexed Protocols to parties to a conflict which are not High Contracting Parties that have accepted this Convention or its annexed Protocols, shall not change their legal status or the legal status of a disputed territory, either explicitly or implicitly.
7. The provisions of Paragraphs 2–6 of this Article shall not prejudice additional Protocols adopted after 1 January 2002, which may apply, exclude or modify the scope of their application in relation to this Article.”
Sprememba 1. člena Konvencije
o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke ali da glede ciljev delujejo enako
Odločitev o spremembi 1. člena konvencije zaradi razširitve področja njene uporabe na nemednarodne oborožene spopade, so sprejele države pogodbenice na drugi pregledni konferenci, ki je potekala od 11. do 21. decembra 2001. Ta odločitev je vsebovana v sklepni izjavi druge pregledne konference v dokumentu CCW/CONF.II/2.
»ODLOČENE, da se spremenjeni 1. člen konvencije glasi:
1. Ta konvencija in priloženi protokoli se uporabljajo v razmerah iz 2. člena, skupnega ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949 za zaščito žrtev vojne, vključno s primeri, opisanimi v četrtem odstavku 1. člena dopolnilnega protokola I k omenjenim konvencijam.
2. Ta konvencija in priloženi protokoli se poleg primerov iz prvega odstavka tega člena uporabljajo tudi za primere iz 3. člena, skupnega ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949. Ta konvencija in priloženi protokoli se ne uporabljajo za notranje nemire in napetosti, kot so neredi, osamljena in posamična nasilna in druga podobna dejanja, ker niso oboroženi spopadi.
3. Pri oboroženih spopadih, ki nimajo značilnosti mednarodnega spopada in potekajo na ozemlju ene od visokih pogodbenic, mora vsaka stran v spopadu upoštevati prepovedi in omejitve iz te konvencije in priloženih protokolov.
4. Ni se mogoče sklicevati na nobeno določbo te konvencije ali priloženih protokolov, da bi se vplivalo na suverenost države ali odgovornost vlade, da se z vsemi zakonitimi sredstvi ohranita ali ponovno vzpostavita red in mir v državi ali da se branita nacionalna enotnost in ozemeljska celovitost države.
5. Ni se mogoče sklicevati na nobeno določbo te konvencije ali priloženih protokolov kot opravičilo za neposredno ali posredno vmešavanje iz katerega koli razloga v oboroženi spopad ali v notranje ali zunanje zadeve visoke pogodbenice, na ozemlju katere poteka spopad.
6. Uporaba določb te konvencije in priloženih protokolov za strani v spopadu, ki niso kot visoke pogodbenice sprejele te konvencije in priloženih protokolov, izrecno ali molče ne spreminja njihovega pravnega položaja niti pravnega položaja spornega ozemlja.
7. Določbe drugega do šestega odstavka tega člena ne vplivajo na področje uporabe drugih protokolov, ki se sprejmejo po 1. januarju 2002 in lahko ohranijo, izključijo ali spremenijo določbe tega člena.«
3. člen
Za izvajanje spremembe skrbi Ministrstvo za obrambo.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 213-05/07-12/1
Ljubljana, dne 19. decembra 2007
EPA 1761-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
(1) Besedilo spremembe v preostalih jezikih je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti