Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

267. Zakon o spremembah Zakona o trgovini (ZT-C)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

268. Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji
269. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju uredb Sveta in Evropske komisije o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov
270. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča reke Savinje na območju Občine Laško
271. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja

MINISTRSTVA

272. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju evidence o upravnem postopku
273. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev in evidenci subjektov
274. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
275. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod R25D od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju
276. Seznam eksplozivov, ki se lahko dajo v promet
277. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
294. Usklajeni zneski družinskih prejemkov v letu 2006
295. Usklajeni znesek materialnih stroškov za rejenca in plačila dela rejniku v letu 2006

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

278. Sklepi Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o potrditvi učnih gradiv z dne 15. decembra 2005
279. Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje

OBČINE

Bled

280. Odlok o lokacijskem načrtu za območje urejanja BL – M4 Spodnje Seliše

Črna na Koroškem

281. Poslovnik občinskega sveta

Črnomelj

282. Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za območji krajevnih skupnosti Sinji Vrh in Vinica (skrajšani postopek)

Kranj

283. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Kranj
284. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Kranj – prečiščeno besedilo

Kungota

285. Pravilnik o načinu oddajanja občinskega stvarnega premoženja v najem in določanju najemnin
286. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra

Slovenske Konjice

287. Program priprave Lokacijskega načrta »LIVADA« Loče

Škofja Loka

288. Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Kamnitnik I

Trebnje

289. Sklep o določitvi cene krajšega programa v Vrtcu Trebnje

Vrhnika

290. Program priprave za občinski lokacijski načrt za stanovanjske stavbe na Lošci na Vrhniki

Železniki

292. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2006
293. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Železniki

Žirovnica

291. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za regionalno cesto R3-638/1131 Žirovnica–Begunje, od km 0,150 do km 1,460

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost