Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006

Kazalo

273. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev in evidenci subjektov, stran 636.

Na podlagi drugega odstavka 114. člena v zvezi s 101., 102. in 103. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o registru kmetijskih gospodarstev
in evidenci subjektov
1. člen
(1) V Pravilniku o registru kmetijskih gospodarstev in evidenci subjektov (Uradni list RS, št. 65/05) se v enajstem odstavku 2. člena besedilo »grafična enota rabe kmetijskih zemljišč« nadomesti z besedilom »grafična enota rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva«.
(2) Na koncu 11. točke se doda besedilo »Najmanjša velikost GERK-a je 25 m2.«.
2. člen
(1) V prvem odstavku 7. člena se besedilo »prilog 3 in 4« nadomesti z besedilom »priloge 3«.
(2) V šestem odstavku se številka »7« nadomesti s številko »6«.
3. člen
Za 8. členom se dodata nova 8.a in 8.b člen, ki se glasita:
»8.a člen
(spremembe GERK-ov po uradni dolžnosti)
(1) Spremembe GERK-ov lahko izvaja ministrstvo tudi po uradni dolžnosti, če sprememba temelji na ugotovitvi Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano ali če je sprememba takšne narave, da bistveno ne spreminja prijavljenih podatkov. V tem primeru ministrstvo nosilcu kmetijskega gospodarstva pošlje nov izpis iz tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika.
(2) Da sprememba GERK-a bistveno ne spreminja prijavljenih podatkov, se šteje, kadar se površina GERK-a zaradi urejanja topoloških napak spremeni za manj kot 50 m2.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena ministrstvo o spremembah, manjših od 50 m2, nosilcev kmetijskih gospodarstev posebej ne obvešča. Te spremembe so razvidne na spletni strani ministrstva http://rkg.gov.si/GERK/.
8.b člen
(prenos zemljišč med kmetijskimi gospodarstvi)
(1) Pri prenosu zemljišča v uporabo drugemu kmetijskemu gospodarstvu mora spremembe GERK-ov v RKG najprej priglasiti nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je prenehal uporabljati to zemljišče. Pri tem mora nosilec navesti tudi, katero kmetijsko gospodarstvo bo imelo zemljišče v uporabi.
(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki postane uporabnik zemljišča iz prejšnjega odstavka, je dolžan v RKG vpisati GERK za to zemljišče.«.
4. člen
V petem odstavku 12. člena se beseda »ukine« nadomesti z besedo »izbriše«.
5. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »za kmetijsko gospodarstvo« nadomesti z besedilom »za kmetijo«.
6. člen
(1) V prilogi 1 se v stolpcu z naslovom VRSTA DEJANSKE RABE besedilo »ekstenzivni/travniški sadovnjak« nadomesti z besedilom »ekstenzivni sadovnjak«.
(2) V rubriki »ekstenzivni sadovnjak« se besedilo v stolpcu z naslovom OPIS DEJANSKE RABE »Ekstenzivni nasad visokodebelnih sadnih dreves, katerih najmanjša gostota je 50 dreves/ha, največja pa ne presega 200 dreves/ha. Lahko vključuje eno sadno vrsto ali pa različne sadne vrste« spremeni tako, da se glasi: »V ta razred so uvrščeni vsi ostali sadovnjaki, ki niso primerni za intenzivno pridelavo. To so nasadi visokodebelnih dreves ene ali različnih sadnih vrst, vzgojenih na bujnih podlagah ali iz semena, z gostoto več kot 50 sadik na hektar. Drevesa v ekstenzivnih sadovnjakih so lahko zasajena posamič ali pa v vrstah, vendar je razdalja med posameznimi drevesi in medvrstna razdalja večja kot v intenzivnih sadovnjakih.«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-262/2005/2
Ljubljana, dne 29. decembra 2005
EVA 2006-2311-0067
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano