Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006

Kazalo

275. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod R25D od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju, stran 637.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in četrtega odstavka 45. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter drugega odstavka 66. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) minister za okolje in prostor sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod R25D od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do Termoelektrarne Šoštanj
v Šoštanju
I.
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev:
1. Predloga državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod R25D od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju, ki ga je pod številko projekta 45/04 avgusta 2005 izdelal ZUM d.o.o., Maribor (v nadaljnjem besedilu: predlog lokacijskega načrta);
2. povzetka za javnost;
3. strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve predloga lokacijskega načrta;
4. poročila o vplivih na okolje, ki ga je pod številko projekta P4R25D-B114/119A septembra 2005 izdelal IBE, d.d, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: poročilo o vplivih na okolje);
5. pisnega mnenja o opravljeni reviziji poročila o vplivih na okolje, ki ga je 28. junija 2005 izdelal okoljski izvedenec mag. Josip M. Sadnikar, ter
6. osnutka odločitve o okoljevarstvenem soglasju.
II.
Prostorske ureditve, načrtovane s predlogom lokacijskega načrta, predstavljajo poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo njihovih vplivov na okolje. Postopek presoje vplivov na okolje za predlog lokacijskega načrta je Ministrstvo za okolje in prostor začelo po uradni dolžnosti. Pred sprejetjem predloga lokacijskega načrta je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje. Za izdajo okoljevarstvenega soglasja je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje.
III.
Gradivo iz I. točke tega sklepa bo od 30. januarja 2006 do 28. februarja 2006 javno razgrnjeno:
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Dunajska 21, Ljubljana,
– v prostorih Občine Braslovče, Braslovče 22,
– v prostorih Občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72,
– v prostorih Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
Javna obravnava bo potekala:
– 31. januarja 2006, z začetkom ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Braslovče, Braslovče 22,
– 31. januarja 2006, z začetkom ob 19.30 uri, v Kulturnem domu Šmartno, Šmartno ob Paki 72,
– 2. februarja 2006, z začetkom ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
IV.
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeno gradivo dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko do 28. februarja 2006 podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali se posredujejo na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki »Zadeva« navedejo ključne besede »plinovod Šentrupert – Šoštanj«. Pripombe in predlogi se lahko dajo tudi ustno na javni obravnavi.
O pripombah in predlogih, danih na javno razgrnjen predlog lokacijskega načrta, odloči pripravljavec predloga lokacijskega načrta po predhodnem mnenju pobudnika izdelave predloga lokacijskega načrta.
V skladu z 61. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04; v nadaljnjem besedilu: Zakon o varstvu okolja) mora Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, v obrazložitvi okoljevarstvenega soglasja med drugim navesti, kako je pri odločitvi o okoljevarstvenem soglasju upoštevalo mnenja in pripombe javnosti, pridobljene med javno razgrnitvijo poročila o vplivih na okolje.
V.
Vsi, ki stalno prebivajo na vplivnem območju ali so lastniki ali posestniki nepremičnin na tem območju in menijo, da se načrtovane prostorske ureditve tičejo njihovega pravnega interesa, so vabljeni, da v postopku presoje vplivov na okolje podajo mnenje oziroma se opredelijo do načrtovanih prostorskih ureditev.
V skladu s 64. členom Zakona o varstvu okolja in 43. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/05 – uradno prečiščeno besedilo) se osebam iz prejšnjega odstavka v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja priznava položaj stranskega udeleženca, pri čemer pa se morajo izkazati z ustreznimi listinami.
Vplivno območje, na katerem načrtovana prostorska ureditev povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi, je določeno v poročilu o vplivih na okolje v poglavju XI./A/2,3,4.
VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor (www.gov.si/upr), v časopisu Dnevnik ter na krajevno običajen način v časopisih Naš čas in Utrip Savinjske doline.
Št. 350-10-2/2005-TG
Ljubljana, dne 9. januarja 2006
EVA 2005-2511-0292
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor