Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006

Kazalo

293. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Železniki, stran 741.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport, kulturo in turizem Občine Železniki« (Uradni list RS, št. 40/02 in 14/04) ter 19. členom Statuta Občine Železniki Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 24. redni seji dne 18. 1. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Železniki
1. člen
V Pravilniku za vrednotenje športnih programov v občini Železniki (Uradni list RS, št. 30/04 in 7/05) se v 6. členu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Razpis se objavi v 15 dneh po objavi sprejetega proračuna Občine Železniki v Uradnem listu RS.«
2. člen
V prilogi pravilnika (Merila za izbor in vrednotenje športnih programov) se v okviru poglavja 1 (Merila za izbor in finančno vrednotenje) v podtočki 2 točke 9 (Obratovanje športnih objektov) na koncu b alinee črta pika ter doda nova c alinea, ki se glasi:
»c) vzdrževanje tekaških prog 30 točk/km.«.
3. člen
V prilogi pravilnika (Merila za izbor in vrednotenje športnih programov) se v okviru poglavja 2 (Merila za razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in kakovost dosežkov) v točki 3 (Točkovni sistem za razvrstitev programov športne rekreacije) za stavkom »Število članov vseh rekreativnih društev se deli s številom društev.« doda stavek, ki se glasi:
»100% dobimo tako, da povprečje pomnožimo z dve.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 080-09-585
Železniki, dne 18. januarja 2006
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.