Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006

Kazalo

272. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju evidence o upravnem postopku, stran 626.

Na podlagi petega odstavka 322. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/05 – uradno prečiščeno besedilo in 119/05) izdaja minister za javno upravo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vodenju evidence o upravnem postopku
1. člen
V Pravilniku o vodenju evidence o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 18/03) se v vseh določbah besedilo »upravna stvar« v vseh sklonih in številih nadomesti z besedilom »upravna zadeva« v ustreznem sklonu in številu.
2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku črta navedba »P3«, besedilo »odstopljenih zahtev« se nadomesti z besedilom »odstopljenih in združenih zadev« in na koncu odstavka se pred piko doda besedilo »ter zaostankov«.
V drugem odstavku se besedilo »(od dneva vložitve vloge do rešitve)« nadomesti z besedilom »(od dne popolne vloge oziroma od dne uvedbe postopka do izdaje odločbe ali sklepa)« in besedilo »(od dneva popolne vloge do rešitve)« nadomesti z besedilom »(od dne popolne vloge do vročitve)«. Besedilo »ki niso bile« se nadomesti z besedilom »ki so bile«, na koncu odstavka pa se pred piko doda besedilo »ter zaostankov«.
3. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za upravo, objavi na svojih spletnih straneh zaključno poročilo in podatke, zbrane po tem pravilniku.«
4. člen
V 11. členu se v drugem stavku tretjega odstavka besedilo »Isto ministrstvo« nadomesti z besedilom »Pristojno ministrstvo ali vladna služba«.
Doda se peti odstavek, ki se glasi:
»Številčno označene razvide z zahtevnostjo odločanja v upravnih postopkih po materialnopravni zakonodaji objavijo ministrstva in vladne službe na svojih spletnih straneh.«
5. člen
V 12. členu se v prvem stavku prvega odstavka besedilo »ki se razdeli na dodatne tri stopnje zahtevnosti in označuje s P1 – manj zahteven, P2 – zahteven in P3 – zelo zahteven« nadomesti z besedilom »ki se razdeli na dve stopnji zahtevnosti in označuje s P1 – zahteven in P2 – najzahtevnejši«. Drugi stavek se črta.
V drugem odstavku se besedilo »P3 – zelo zahteven« nadomesti z besedilom »P2 – najzahtevnejši«.
6. člen
Priloge obrazcev št. 1A (zbirno poročilo), 1B (po delovnih področjih), 2, 3 in 4 se v celoti nadomestijo z novimi prilogami obrazcev št. 1A (zbirno poročilo), 1B (po delovnih področjih), 2, 3 in 4, ki so sestavni del tega pravilnika.
7. člen
Številčno označeni razvidi z zahtevnostjo odločanja v upravnih postopkih po materialnopravni zakonodaji se uskladijo z določbami tega pravilnika v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.
Upravni postopki P2 – zahtevni in P3 – zelo zahtevni v razvidih z zahtevnostjo odločanja v upravnih postopkih po materialnopravni zakonodaji se združijo in spremenijo v postopke P2 – najzahtevnejši z uveljavitvijo tega pravilnika ter veljajo do uskladitve razvidov po prejšnjem odstavku.
8. člen
Poročila na obrazcih 1A (zbirno poročilo), 1B (po delovnih področjih), 2, 3 in 4 za leto 2005 se pripravijo v skladu z dosedanjimi predpisi.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-537/2005/
Ljubljana, dne 11. januarja 2006
EVA 2005-3111-0061
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo