Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006

Kazalo

279. Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, stran 691.

Na podlagi 57. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98, 6/99, 56/99, 99/01 in 60/02), 49. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130-5512/2003) in 51. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 2. seji dne 13. 1. 2006 sprejela
S K L E P
o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje
1.
Pavšalni prispevek za zavezance iz 12., 13. in 14. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju ZZVZZ) znaša za primer bolezni in poškodbe izven dela (prispevek za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov) 22.880 SIT mesečno.
2.
Pavšalni prispevek za zavezance iz 17., 18. in 21. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ znaša za primer bolezni in poškodbe izven dela (prispevek za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov) 5.320 SIT mesečno.
3.
Pavšalni prispevek za zavezance iz 17. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni in za zavezance iz 18. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu (prispevek za zdravstvene storitve, povračilo potnih stroškov ter pogrebnino in posmrtnino) znaša 672 SIT. Prispevek se plačuje mesečno:
– za osebe iz 5. točke 17. člena ZZVZZ plačuje od vsake sklenjene delovršne pogodbe, ki velja v posameznem mesecu,
– za osebe iz 6. točke 17. člena ZZVZZ plačuje od vsake napotnice v mesecu, kadar zavarovana oseba dela preko študentskega servisa kot pooblaščene organizacije,
– za osebe iz 18. člena ZZVZZ plača za mesec, ko je oseba udeležena v akcijah in nalogah ali vpoklicana na usposabljanje za takšne akcije in naloge, razen za osebe iz 1.,3., 8. in 9. točke 18. člena ZZVZZ.
Zavezanci plačujejo za osebe iz 1., 3., 8. in 9. točke 18. člena ZZVZZ letni pavšalni prispevek v višini 1.010 SIT.
Zavezanci za obračun in plačilo prispevkov za zavarovance iz 17. in 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so pravne in fizične osebe, pri katerih so zavarovanci na delu oziroma organizatorji del oziroma akcij.
4.
Pavšalni prispevek za obsojence na prestajanju zaporne kazni in mladoletnike na prestajanju vzgojnega ukrepa za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela znaša 31.920 SIT mesečno.
Za zavarovance iz prvega odstavka te točke se plačuje tudi prispevek iz 3. točke tega sklepa za čas, ko zavarovanec dela med prestajanjem kazni oziroma med izvrševanjem vzgojnega ukrepa oddaje v vzgojni zavod.
Zavezanec za obračun in plačilo prispevkov je Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij.
5.
Pavšalni prispevki, ki se plačujejo mesečno, se plačajo 15. dan v mesecu za pretekli mesec. V primerih, ko nastane obveznost za pavšalni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki temelji na izplačilu dohodkov oziroma prejemkov, od katerega se obračuna in plača pavšalni prispevek, se pavšalni prispevek plačuje v rokih in na način, predpisan z zakonom o prispevkih za socialno varnost in zakonom, ki ureja davčni postopek.
Pavšalni prispevki iz drugega odstavka 3. točke tega sklepa se plačajo do 15.3. za tekoče leto. Za zavarovance iz drugega odstavka 3. točke tega sklepa, za katere nastopi obveznost plačila tega pavšalnega prispevka po 15.3., je potrebno prispevek plačati najkasneje 15. dan naslednjega meseca, po mesecu, ko je ta obveznost nastala.
6.
Ta sklep začne veljati prvi dan naslednjega meseca po mesecu objave v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 4. točke tega sklepa, ki se začne uporabljati, ko vstopi v veljavo zakon, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij in ki bo za obsojence na prestajanju zaporne kazni in mladoletnikov na prestajanju vzgojnega ukrepa uskladil pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Št. 0201-2/6-2006
Ljubljana, dne 13. januarja 2006
Predsednica
Skupščine Zavoda
Pavlina Svetič l.r.