Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006

Kazalo

287. Program priprave Lokacijskega načrta »LIVADA« Loče, stran 723.

Na podlagi 12., 27. in 173. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 popravek, 58/03-ZZK-1, v nadaljevanju ZUreP-1) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02), je župan Občine Slovenske Konjice sprejel dne 18. 1. 2006
P R O G R A M P R I P R A V E
Lokacijskega načrta »LIVADA« Loče
Ta program določa postopek priprave Lokacijskega načrta »Livada« Loče za gradnjo individualnih stanovanjih hiš in zunanjih športnih površin ter ureditve parkirišč.
1. člen
Lokacijski načrt »Livada« Loče za gradnjo individualnih stanovanjih hiš in zunanjih športnih površin ter ureditev parkirišč za osebna vozila, avtobusnega postajališča in pešpoti za potrebe Osnovne šole Loče (v nadaljnjem besedilu Lokacijski načrt), se bo pripravljal in sprejemal po običajnem postopku sprejemanja plana (plan je vsak plan, program, načrt, prostorski ali drugi akt).
2. člen
Predmet, razlogi, ocena stanja in pravna podlaga za pripravo Lokacijskega načrta
Območje Lokacijskega načrta zajema območje v zahodnem delu naselja Loče, ki je veliko cca 21600m2 za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš in zunanjih športnih površin na parc. št. 18/2 in 856/1 ter za dovozno cesto po parc. št. 821/1, 856/17, 856/18 in 18/4 ter 3000 m2 za ureditev parkirišč za osebna vozila, avtobusno postajališče in pešpot za potrebe Osnovne šole Loče na parc. št. 856/12, 858/1, 856/7, 261/1 del, 260/1 del, 261/3 del, 858/2, 856/21 del, 856/22, 856/11 del, 820/1 del, 263/2 del vse k.o. Loče.
Namenska raba v skladu s planskim dokumentom je ureditveno območje naselja Loče–območje za šport in rekreacijo ter območje centralne dejavnosti. Del predvidenega zemljišča bo zaradi upravičenosti nakupa zemljišč namenjen za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš. Športne površine bodo predvidoma ostale na sedanjem nivoju terena, medtem ko bo za gradnjo stanovanjskih hiš potrebno nivo terena dvigniti na nivo poplavne varnosti. Ureditev parkirišč za osebna vozila, avtobusno postajališče in pešpot je predvidena preko lokalne ceste Loče–Koble pri Osnovni šoli.
Pobudnik izdelave Lokacijskega načrta je Občina Slovenske Konjice in KS Loče.
Pravna podlaga za izdelavo Lokacijskega načrta je 27. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popravek 8/03 in 58/03-ZZK-1) ter Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrste njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 84/04).
Z lokacijskim načrtom se v skladu s strategijo prostorskega razvoja občine in prostorskim redom občine podrobneje načrtujejo posamezne prostorske ureditve. Z njim se določijo lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu, ki ureja graditev objektov, zlasti glede namena, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter določijo prostorski ukrepi po ZUreP-1.
3. člen
Območje Lokacijskega načrta
Območje Lokacijskega načrta zajema območje parc. št. 18/2 v celoti in parc. št. 856/1, 856/17, 856/18 in 821/1 del, 18/4 del, 856/12, 858/1, 856/7, 261/1 del, 260/1 del, 261/3, del, 858/2, 856/21 del, 856/22, 856/11 del, 820/1 del, 263/2 del vse k.o. Loče. Parcele so v naravi nezazidano stavbno zemljišče.
4. člen
Nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta:
Financer, naročnik Lokacijskega načrta je Občina Slovenske Konjice.
Pripravljavec Lokacijskega načrta je Občina Slovenske Konjice. Prostorske konference vodi pripravljavec.
Načrtovalec Lokacijskega načrta je Biro 2001 Maksimiljana Ozimič Zorič s.p. iz Slovenske Bistrice in je bil izbran po postopku javnih naročil male vrednosti.
Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora dajejo smernice za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev pred pripravo predloga Lokacijskega načrta in mnenja k Lokacijskemu načrtu.
V postopek priprave Lokacijskega načrta bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
– RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS območna enota Celje,
– Ministrstvo za promet in zveze, DRSC Enota Celje,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine OE Celje – kulturno varstvene smernice in mnenje,
– Zavod RS za varstvo narave OE Celje, Stanetova 6 – naravovarstvene smernice in mnenje,
– MOPE ARSO Oddelek za vodno porečje reke Drave, Krekova 17, Maribor,
– MOPE ARSO Vojkova 1b, Ljubljana, smernice s področja varstva okolja,
– Občina Slovenske Konjice, Oddelek za okolje in prostor ter promet,
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije,d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Javno Komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice,
– Krajevna skupnost Loče.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Zgoraj navedeni organi bodo zaprošeni tudi za izdajo mnenja k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij v 30 dneh po prejemu zahteve o izdaji mnenja ne bi podal mnenja, se bo štelo, da se z dopolnjenim predlogom Lokacijskega načrta strinja.
5. člen
Seznam potrebnih strokovnih podlag
Idejne zasnove posameznih objektov z opredeljeno namembnostjo po etažah, izdela oziroma pridobi investitor.
Idejno zasnovo ureditve okolja s potrebno komunalno, energetsko in prometno ureditvijo, izdela investitor.
6. člen
Geodetske podlage
Izdelajo se nove geodetske podlage s posnetkom obstoječega objekta in k njemu pripadajočega funkcionalnega zemljišča z območjem bodočih prometnic in komunalno opremo. Geodetske podlage zagotovi naročnik.
7. člen
Financiranje Lokacijskega načrta
Stroške izdelave Lokacijskega načrta bo v celoti nosil naročnik.
8. člen
Roki za izdelavo Lokacijskega načrta
+--------------------------------------+-------------------------------------+
|izdelava gradiva za pridobitev    |7 dni po sprejemu programa priprave |
|smernic                |                   |
|                   |                   |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
|pridobivanje smernic za načrtovanje  |30 dni                |
|                   |                   |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
|izdelava strokovnih podlag      |v času pridobivanja smernic     |
|                   |                   |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
|izdelava predloga lokacijskega načrta |15 dni od pridobitve smernic in   |
|                   |strokovnih podlag          |
|                   |                   |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
|2. prostorska konferenca       |15 dni pred javno razgrnitvijo    |
|                   |predloga sprememb in dopolnitev ZN  |
|                   |                   |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
|javna razgrnitev predloga       |prične 7 dni po objavi javne     |
|lokacijskega načrta          |razgrnitve in traja 30 dni      |
|                   |                   |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
|javna obravnava            |v času javne razgrnitve       |
|                   |                   |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
|predaja pripomb in predlogov     |7 dni po zaključeni javni razgrnitvi |
|načrtovalcu              |                   |
|                   |                   |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
|opredelitev načrtovalca do pripomb in |7 dni od predaje pripomb       |
|predlogov               |                   |
|                   |                   |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
|stališča do pripomb in predlogov   |7 dni od opredelitve načrtovalca   |
|                   |                   |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
|izdelava dopolnjenega predloga    |15 dni                |
|                   |                   |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
|pridobitev mnenj na dopolnjeni    |30 dni                |
|predlog                |                   |
|                   |                   |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
|sprejem predloga lokacijskega načrta |na seji občinskega sveta po     |
|                   |pridobitvi mnenj           |
|                   |                   |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
|izdelava končnega elaborata      |15 dni po objavi odloka v uradnem  |
|                   |glasilu               |
|                   |                   |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
9. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-05-0004/2005-200
Slovenske Konjice, dne 18. januarja 2006
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.