Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006

Kazalo

285. Pravilnik o načinu oddajanja občinskega stvarnega premoženja v najem in določanju najemnin, stran 718.

Na podlagi Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, 5/90, RS, Uradni list RS, št. 10/91, 17/91-I, 13/93, 66/93, 32/00, 102/02 (Odl. US: U-I-108/01-17)), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) ter 31. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04) je Občinski svet Občine Kungota na 17. redni seji dne 28. 12. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o načinu oddajanja občinskega stvarnega premoženja v najem in določanju
najemnin
1. člen
Ta pravilnik ureja postopke, po katerih se daje občinsko stvarno premoženja v najem oziroma v zakup, razen če je za posamezne primere določeno drugače.
Pojem občinskega stvarnega premoženja za potrebe tega Pravilnika zajema: poslovne prostore, telovadnice, športna igrišča, garaže, drvarnice, hleve, ute, kmetijska zemljišča, ter nezazidana stavbna zemljišča.
2. člen
Občinsko stvarno premoženje se praviloma daje v najem oziroma v zakup s pogodbo na podlagi javnega razpisa ali neposredno s pogodbo, pod pogoji kot jih določa I. poglavje tega pravilnika.
3. člen
Vsa administrativna dela in strokovna dela v zvezi z oddajanjem občinskega stvarnega premoženja v najem oziroma v zakup opravlja občinska uprava Občine Kungota.
I. NAČIN RAZPOLAGANJA
1. Oddajanje na podlagi javnega razpisa
4. člen
Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja in vsebuje naslednje sestavine:
– splošne podatke o stvarnem premoženju, ki je predmet oddaje v najem,
– namembnost stvarnega premoženja,
– višino najemnine, veljavne v času razpisa,
– čas, za katerega se stvarno premoženje daje v najem,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
– naslov in rok za zbiranje ponudb,
– pogoje v zvezi s stanjem in ureditvijo stvarnega premoženja,
– potrdila, dokazila in mnenja, ki jih morajo priložiti ponudniki,
– rok, o katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru,
– podrobnejšo določitev prioritet iz 8. člena tega Pravilnika.
Vloge prosilcev z zahtevanimi verodostojnimi listinami in dokazili se oddajo priporočeno po pošti ali neposredno na naslov, ki je naveden v razpisu, z oznako, ki jo določa razpis. Nepravočasno prispelih in nepopolnih vlog komisija ne upošteva. Besedilo tega odstavka je sestavni del razpisa.
5. člen
Postopke oddaje občinskega stvarnega premoženja na podlagi javnega razpisa vodi pristojna komisija, ki jo v ta namen imenuje župan Občine Kungota.
6. člen
Komisija iz prejšnjega odstavka opravlja naslednje naloge:
– obravnava dospele vloge udeležencev javnega razpisa,
– pripravlja predloge o oddaji stvarnega premoženja,
– pripravlja predloge o financiranju obnove stvarnega premoženja,
– oblikuje predloge in spremlja višino najemnine za stvarno premoženje v lasti občine,
– posreduje županu oziroma občinskemu svetu mnenja in predloge o gospodarjenju s stvarnimi premoženjem,
– v primeru, ko glede namembnosti poslovnega prostora za določeno dejavnost nastane dvom in je ni mogoče razvrstiti v eno izmed skupin navedenih, odloči o razvrstitvi v skupino.
7. člen
Po izteku razpisnega roka komisija odpre prispele vloge in ugotovi, če izpolnjujejo pogoje javnega razpisa.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrže in ponudnike o tem obvesti, ostale vloge pa komisija obravnava na podlagi kriterijev, določenih s tem pravilnikom in sprejme predlog o izbiri najemnika oziroma zakupnika. Komisija svoj predlog o izbiri najemnika oziroma zakupnika posreduje županu Občine Kungota, ki sprejme sklep o izbiri najemnika oziroma zakupnika, na podlagi katerega se opravijo dejanja, ki vodijo k sklenitvi najemne pogodbe.
Sklep o izbiri ponudnika se izda najkasneje v tridesetih dneh po izteku roka za oddajo vlog. Sklep se posreduje vsem ponudnikom, ki so sodelovali na javnem razpisu. Zoper odločitev o izbranem ponudniku ni pritožbe.
8. člen
V primeru, ko pogoje javnega razpisa v enaki meri izpolnjujeta dva ali več prosilcev, imajo prednost prosilci, ki izpolnjujejo naslednje prednostne pogoje:
1. že obstoječa sklenjena pogodba,
2. nova ali edina dejavnost v kraju,
3. dejavnost, za katero se v razvojnem programu občine ugotovi, da jih bo občina v vzpodbujala,
4. število na novo odprtih delovnih mest,
5. občani Občine Kungota,
6. druga merila.
V prejšnjem odstavku navedeni prednostni pogoji se po vrstnem redu med seboj izključujejo.
9. člen
Najemnik oziroma zakupnik je dolžan skleniti pogodbo v roku, ki je določen v sklepu o izbiri, najkasneje pa v roku 15 dni od dneva sprejema sklepa.
Najemnik, ki je sklenil najemno pogodbo za poslovni prostor, mora prevzeti poslovni prostor in ga pričeti uporabljati v roku, ki je določen v pogodbi. Kolikor najemnik iz neupravičenih razlogov ne prične uporabljati poslovnega prostora skladno s sklenjeno najemno pogodbo, lahko najemodajalec odstopi od pogodbe brez odpovednega roka; pogodba se razveže.
2. Neposredna oddaja
10. člen
Stvarno premoženje se lahko odda v najem z neposredno pogodbo, in sicer:
– v primeru oddaje stvarnega premoženja v najem, če je občina manj kot 50% solastnik nepremičnine,
– če je glede na ocenjeno vrednost najemnine in trajanje najema predviden letni prihodek od oddaje nepremičnine, nižji od 1,000.000 tolarjev,
– če javni razpis ni uspel, v roku dveh mesecev po neuspelem javnem razpisu,
– v primeru oddaje stvarnega premoženja izključno za potrebe nevladnih humanitarnih organizacij ali organizacij oziroma društev mladih, ki delujejo na področju šolstva, znanosti ali športa, zdravstva ali sociale ter kulture ali človekovih pravic,
– če se stvarno premoženje odda osebi javnega prava in gre za oddajo za določen čas, ki ne sme biti daljši od deset let,
– če se stvarno premoženje odda osebi, ki ji je podeljena koncesija in gre za oddajo za določen čas, ki ne sme biti daljši od trajanja koncesije, hkrati pa ne sme biti daljši od dvajset let,
– če se mora najemnik izseliti iz prostorov v lasti Občine Kungota zaradi rušenja ali drugih urbanističnih razlogov,
– če gre za začasno preselitev najemnika zaradi prenove ali rekonstrukcije prostorov v lasti Občine Kungota,
– če gre za statusno spremembo najemnika v skladu z veljavno zakonodajo za opravljanje iste dejavnosti v že najetem poslovnem prostoru,
– če najemnik v isti stavbi, kjer že ima v najemu poslovni prostor, pridobi dodatne poslovne prostore (poslovni prostor zaradi funkcionalnosti priključi k že oddanemu poslovnemu prostoru),
– če nadaljujejo z dejavnostjo najemnika njegovi ožji družinski člani.
11. člen
Vodenje postopka ter sklepanje najemnih razmerij za uporabo stvarnega premoženja v primeru enkratnega oziroma priložnostnega najema oziroma zakupa stvarnega premoženja, je v pristojnosti župana Občine Kungota.
II. NAČIN ODDAJE V NAJEM IN DOLOČITEV VIŠINE NAJEMNINE
1. Nastanek najemnega razmerja
12. člen
Najemno razmerje nastane s sklenitvijo pisne najemne pogodbe, ki mora, poleg z zakonom določenih sestavin v primeru oddaje poslovnega prostora vsebovati še naslednje sestavine:
– navedbo poslovnih prostorov (število, lokacija, velikost, opremljenost),
– naslov stavbe s parcelno številko in katastrsko občino, v kateri se poslovni prostori nahajajo,
– točno navedeno dejavnost, za katero je poslovni prostor namenjen,
– rok pričetka opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru,
– določila o uporabi skupnih naprav in prostorov v stavbi,
– določila o višini najemnine in stroškov vzdrževanja skupnih delov in naprav stavbe, obratovalnih stroških in drugih stroških, ki bremenijo najemnika,
– obveznosti in vzdrževanje poslovnega prostora,
– odpovedni rok ter odpovedni razlog oziroma navedbo, da se pogodba odpoveduje brez odpovednega razloga,
– druge medsebojne pravice in obveznosti,
– druga določila, ki so pomembna za vsakokratno sklepanje najemnega razmerja.
13. člen
Najemnik ne sme oddati stvarnega premoženja v podnajem drugi pravni ali fizični osebi brez soglasja najemodajalca. Če najemodajalec izda soglasje za podnajem, je najemnik dolžan najemodajalcu predložiti izvod sklenjene pogodbe o podnajemu v roku 15 dni od podpisa pogodbe.
14. člen
Med trajanjem najemnega razmerja najemnik ne sme brez soglasja najemodajalca:
– spremeniti, zožiti ali razširiti dovoljene dejavnosti;
– izvajati preureditvenih del v poslovnem prostoru;
– izvršiti drugih statusnih sprememb, ki neposredno vplivajo na dejavnost v poslovnem prostoru.
2. Prenehanje najemnega razmerja
15. člen
Najemno razmerje lahko preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– z odpovedjo najemne pogodbe, če je bila ta sklenjena za nedoločen čas,
– s potekom časa, za katerega je bila najemna pogodba sklenjena, če je bila sklenjena za določen čas,
– z odstopom od najemne pogodbe,
– s kršenjem pogodbenih obveznosti,
– po samem zakonu,
– druge posebne okoliščine.
Odpovedni rok za izpraznitev poslovnega prostora je tri mesece. Odpovedni rok prične teči z dnem prispetja pisne odpovedi najemnika na sedež Občine Kungota.
16. člen
Najemodajalec lahko najemno pogodbo odpove in zahteva izpraznitev stvarnega premoženja, ne glede na pogodbene določbe o trajanju najemnega razmerja in o odpovednem roku, v naslednjih primerih:
– če najemnik odda stvarno premoženje v podnajem brez soglasja najemodajalca;
– če najemnik uporablja stvarno premoženje na način, s katerim druge najemnike ali stanovalce ovira ali moti pri normalni uporabi njihovih poslovnih prostorov in stanovanj;
– če najemnik izvršuje ali izvrši v poslovnem prostoru adaptacijo brez poprejšnjega soglasja najemodajalca;
– če najemnik v roku enega meseca od dneva prejema opomina ne opravi del, potrebnih za redno vzdrževanje poslovnih prostorov, ki spadajo med njegove stroške;
– če najemnik v pogodbeno dogovorjenem roku ne usposobi poslovnega prostora in ne prične opravljati dejavnosti, za katero mu je dodeljen poslovni prostor;
– če najemnik izgubi status, na podlagi katerega je pridobil poslovni prostor v najem;
– če najemnik brez soglasja najemodajalca spremeni predmet poslovanja ali opravi druge statusne spremembe, ki neposredno vplivajo na dejavnost v poslovnem prostoru;
– če najemnik dva meseca zaporedoma ne plača najemnine in obratovalnih stroškov in če jih ne poravna niti v nadaljnjih 30 dneh po prejemu opomina.
V sklepu o odpovedi mora biti naveden rok, v katerem se mora najemnik izseliti iz poslovnega prostora in ga izročiti najemodajalcu, oziroma rok, v katerem ga je najemodajalec dolžan prevzeti. Odpovedni rok za izpraznitev poslovnega prostora prične teči z dnem prejetja pisne odpovedi s strani Občine Kungota.
III. NAČIN PLAČEVANJA NAJEMNIN
17. člen
Najemnik plačuje najemnino za tekoči mesec, mesečno, in sicer do 5. v mesecu, razen v primerih, ko je to drugače določeno.
Izhodišča cena se določi v sit/m2/na mesec, razen če je s tem pravilnikom določeno drugače.
V primeru zamude plačila najemnine se zaračunavajo zakonite zamudne obresti.
Cene določene s tem pravilnikom ne vsebujejo obračunanega davka in se določi naknadno.
18. člen
Najemnik je dolžan plačati vse skupne in individualne stroške obratovanja poslovnega prostora ter stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki se plačujejo poleg najemnine in jih neposredno obračunavajo pooblaščeni distributerji ali najemodajalec ter stroške zavarovanja.
Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v korist občine.
19. člen
Poraba sredstev najemnin oziroma zakupnin se nameni za obnovo stvarnega premoženja oziroma za njegovo povečanje.
20. člen
Društva, s sedežem v občini Kungota, uporabljajo za potrebe svoje dejavnosti občinsko stvarno premoženje na podlagi najemne pogodbe. Najemnina se pokriva iz dotacij, ki so v proračunu Občine Kungota predvidene za posamezna društva ter v skladu s predloženim programom, ki ga predloži društvo ob pripravi proračuna Občine Kungota.
Društva s sedežem v Občini Kungota, ki vršijo aktivnosti ali prireditve, za izvedbo katerih se izplačuje honorar, pobira vstopnina in podobno, uporabljajo občinsko stvarno premoženje odplačno.
21. člen
Vaške skupnosti ter javni zavodi, ki jih je ustanovila Občine Kungota ne plačujejo najemnine po tem pravilniku za uporabo stvarnega premoženja, ki so jim z odlokom ali s posebnim sklepom dodeljeni v uporabo oziroma v upravljanje za izvajanje njihove dejavnosti. Uporaba in morebitne obveznosti se določijo s pogodbo.
Najemniki oziroma uporabniki, razen vaških skupnosti iz prejšnjega odstavka plačujejo za stvarno premoženje stroške obratovanja, skupne stroške, stroške upravnika, stroške zavarovanja in vse stroške, ki nastanejo pri obratovanju objekta, v katerem je najeti poslovni prostor ter morajo izvajati tekoča popravila in vzdrževanje poslovnega prostora ter opreme. Način plačila ter druge obveznosti in morebitne oprostitve se določijo s pogodbo.
22. člen
Na podlagi pisne prošnje najemnika lahko župan s sklepom odobri znižanje najemnine največ do 50% predvsem v naslednjih primerih:
– za čas adaptacije stvarnega premoženja s predhodnim pisnim soglasjem najemodajalca, v okviru terminskega plana izvajanja del,
– za čas trajanja najemne pogodbe za vse vsebine, ki so posebnega pomena za lokalno skupnost.
23. člen
Če se stvarno premoženje odda organizaciji splošnega humanitarnega značaja in če za to obstaja poseben interes lokalne skupnosti, se lahko takšne organizacije oprosti plačevanja najemnine v celoti za čas trajanja najemne pogodbe. Dokončen sklep sprejme občinski svet.
IV. NAČIN IN MERILA ZA DOLOČANJE NAJEMNIN
1. Poslovni prostori
24. člen
Izhodiščna mesečna najemnina je določena glede na namembnost poslovnega prostora.
Po namembnosti se poslovni prostori razvrstijo v 5 skupin, ki so navedene v točki 1.1. 25. člena.
Višina najemnine po posamezni skupini se določi v sledeči višini:
+---------------------+------------+----------------------+
|Namembnost      |      |   Območje naselij:|
|poslovnega prostora |      |    Svečina, Jurij|
|           |      |  in Spodnja Kungota|
|           |      |           |
+---------------------+------------+----------------------+
|1. skupina      |    0 SIT|         0 SIT|
|           |      |           |
+---------------------+------------+----------------------+
|2. skupina      |   480 SIT|        480 SIT|
|           |      |           |
+---------------------+------------+----------------------+
|3. skupina      |  1320 SIT|        750 SIT|
|           |      |           |
+---------------------+------------+----------------------+
|4. skupina      |  1920 SIT|       1920 SIT|
|           |      |           |
+---------------------+------------+----------------------+
|5. SKUPINA      |   360 SIT|        360 SIT|
|           |      |           |
+---------------------+------------+----------------------+
25. člen
Določitev skupin
Skupina 1: Kulturno-umetniška dejavnost, športna, turistična in druga društva, ki imajo sedež v Občini Kungota
Skupina 2: zdravstveno varstvo, izobraževanje, otroško varstvo, državni organi
Skupina 3: storitvene dejavnosti (frizerstvo. trgovina, cvetličarna…)
Skupina 4: gostinska dejavnost
Skupina 5: društva, ki nimajo sedeža v Občini Kungota, ter garaže, drvarnice, parkirišča in podobno.
Če se v poslovnem prostoru opravlja več dejavnosti, se pri določanju najemnine upošteva dejavnost, ki spada v skupino za katero je določena višja najemnina.
2. Oddajanje posebnih prostorov (dvorane, sejne sobe, telovadnice, igrišča in podobno)
26. člen
Določeni prostori, kot so dvorane, sejne sobe, telovadnice, športna igrišča in ipd., se oddajajo v najem po dnevih oziroma po urah.
Višina najemnine za oddajo prostorov iz prvega odstavka tega člena (razen telovadnice in športnega igrišča) določi občinski svet in je zajeta v Ceniku, ki je naveden v prilogi 1 tega pravilnika.
27. člen
Višina najemnine za telovadnice in športna igrišča se določi v skladu z naslednjimi merili:
Velika telovadnica             3000 SIT/45 min
Mala telovadnica              2000 SIT/45 min
Športno igrišče               3000 SIT/45 min
Uporaba reflektorja na športnem igrišču     500 SIT/uro
Cena čiščenja je zajeta v ceno.
3. Oddajanje garaž, drvarnic in podobnega v najem
28. člen
Garaže, ki so bile zgrajene za potrebe uporabnikov posameznih zgradb, se praviloma oddajo v najem lastnikom in najemnikom stanovanj ter poslovnih prostorov v teh zgradbah.
Prednost imajo upravičenci, ki so najemniki stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine.
Javna ponudba za oddajo garaž se objavi na oglasnih deskah stanovanjskih zgradb v neposredni bližini garaž ali garažnih boksov.
Določbe prvega in drugega ter tretjega odstavka tega člena se ne uporabljajo za garaže, ki so sestavni del posameznih stanovanj ali poslovnih prostorov.
Najemnina za oddajanje garaž, drvarnic in podobnih objektov se izračuna na podlagi meril določenih v 24. ter 25. členu tega pravilnika.
4. Oddajanje nezazidanih in kmetijskih zemljišč v najem
29. člen
Nezazidana stavbna in kmetijska zemljišča se lahko uporabljajo kot travniki, njive, vrtovi, javne površine namenjene za trgovinsko in gostinsko dejavnost, funkcionalno zemljišče in parkirišča.
Izhodiščna cena za uporabo nezazidanega stavbnega in kmetijskega zemljišča, ki se uporablja kot travnik, njiva ali vrt se obračuna glede na enoto rabe v SIT/na leto na začetku leta.
Najemnine za uporabo zemljišč namenjenih za gostinsko in trgovinsko dejavnost, skladiščenje materiala ter za deponije se obračuna mesečno, po dejanski časovni rabi.
Minimalna višina najemnine za uporabo nezazidanega stavbnega in kmetijskega zemljišča, ne glede na dejansko rabo, znaša 1200 SIT. Vsa ostala zemljišča, za katera zaračunana najemnina presega 1200 SIT, se obračuna po dejanski kvadraturi.
Travnik                    20.000 SIT/ha
Njiva                     24.000 SIT/ha
Vrtovi                       6 SIT/m2
Zemljišče, namenjeno za gostinsko
in trgovinsko dejavnost          120 SIT/m2/mesečno
Skladiščenje materiala, deponije     120 SIT/m2/mesečno
Funkcionalno zemljišče              120 SIT/m2
Kioski:
– priložnostni, občasni,             240 SIT/uro
– trajni                 12.000 SIT/mesečno
V. VZDRŽEVANJE IN VLAGANJE V STVARNO PREMOŽENJE
30. člen
Najemnik je dolžan najeto nepremičnino vzdrževati v zapisniško prevzetem stanju, upoštevajoč normalno obrabo v skladu s standardi vzdrževanja. V primeru nujnega popravila je najemnik dolžan to takoj sporočiti najemodajalcu oziroma upravljalcu, vendar najkasneje v treh dneh. Najemnik je dolžan na svoje stroške odpraviti škodo v poslovnem prostoru oziroma stavbi, ki jo je povzročil sam.
Po prenehanju najema je najemnik dolžan poslovni prostor s ključi vrniti v stanju, v kakršnem ga je prevzel. Ob predaji izpraznjenega poslovnega prostora se sestavi primopredajni zapisnik.
Najemodajalec bo poslovni prostor, skupne prostore, dele in naprave vzdrževal tako, da bo opravil vsa investicijsko vzdrževalna dela in s tem preprečil poslabšanje stanja poslovnega prostora.
31. člen
Najemniku se lahko odda tudi delno urejen poslovni prostor. V primeru izraženega interesa najemnika po financiranju ureditve poslovnega prostora se najemodajalec in najemnik pogodbeno dogovorita o obsegu, kvaliteti in obliki potrebnih del za usposobitev poslovnega prostora. Na podlagi ocene potrebnih vlaganj v poslovni prostor, ki jo pridobi najemodajalec, se ugotovi potrebna višina investicij za usposobitev poslovnega prostora.
Kolikor najemnik preseže znesek pogodbo dogovorjenih potrebnih vlaganj ali je zainteresiran za večji vložek sredstev od zneska ocene, se navedeni višek vloženih sredstev šteje kot nepovratni strošek v breme najemnika.
Vsa vlaganja se posebej opredelijo in po končanih delih preverijo na podlagi ustrezne dokumentacije in računov. Strokovni gradbeni nadzor nad izvajanjem dogovorjenih del izvaja najemodajalec.
32. člen
Ob usposobitvi poslovnega prostora se sestavi nov točkovalni zapisnik in ugotovi vrednost poslovnega prostora.
Priznana vlaganja najemnika se vračajo najemniku v obliki dogovorjene zmanjšane najemnine ali za določen čas v celoti oproščene najemnine, kar se določi s pogodbo in je sestavni del najemne pogodbe. Po končani dobi vračanja najemnik plačuje polno vrednost mesečne najemnine.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Vse sklenjene najemne pogodbe, se uskladijo z določili tega pravilnika v roku šestih mesecev po začetku veljavnosti tega pravilnika.
V primeru, ko najemnik poslovnega prostora ne sklene nove najemne pogodbe po tem pravilniku, se šteje kot odpoved najemnega razmerja.
34. člen
Za vse, kar ni določeno s tem pravilnikom, se smiselno uporablja pozitivna zakonodaja.
35. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Sklep o višini najemnine za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč v Občini Kungota (Uradni list RS, št. 77/96), Sklep o spremembi višine najemnine za poslovne prostore (Uradni list RS, št. 31/96), Sklep o višini najemnine za uporabo nezazidanih stavbnih in kmetijskih zemljišč, ki so v lasti Občine Kungota (Uradni list RS, št. 33/01), Sklep o minimalni višini najemnine za uporabo nezazidanih stavbnih in kmetijskih zemljišč, ki so v lasti Občine Kungota (Uradni list RS, št. 107/01).
36. člen
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03101-06/2005
Kungota, dne 28. decembra 2005
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner l.r.
Priloga 1
                  CENIK
        za najem poslovnih prostorov za javne potrebe,
             ki so v lasti Občine Kungota


Večnamenska dvorana Zg. Kungota
+-------------------------------------------+---------------+
|STORITEV                  |Cena/uro porabe|
|                      |        |
+-------------------------------------------+---------------+
|Uporaba dvorane (stoli), odra in sanitarij |  3.500,00 SIT|
|                      |        |
+-------------------------------------------+---------------+
|Uporaba dvorane (stoli) in sanitarij    |  3.000,00 SIT|
|                      |        |
+-------------------------------------------+---------------+
|Uporaba pisarne              |   400,00 SIT|
|                      |        |
+-------------------------------------------+---------------+
|Obvezna prisotnost delavca         |  1.300,00 SIT|
|                      |        |
+-------------------------------------------+---------------+
|Obvezno čiščenje dvorane, odra in sanitarij|  1.300,00 SIT|
|                      |        |
+-------------------------------------------+---------------+


Večnamenska dvorana Sp. Kungota

+------------------------------------------------+----------------+
|STORITEV                    |Cena/uro uporabe|
|                        |        |
+------------------------------------------------+----------------+
|Uporaba dvorane (stoli, mize), odra in sanitarij|  3.500,00 SIT|
|                        |        |
+------------------------------------------------+----------------+
|Uporaba dvorane (stoli) in sanitarij      |  3.000,00 SIT|
|                        |        |
+------------------------------------------------+----------------+
|Uporaba pisarne Društva upokojencev       |   400,00 SIT|
|                        |        |
+------------------------------------------------+----------------+
|Uporaba prostorov 1. nadstropje – Nogometni klub|   600,00 SIT|
|                        |        |
+------------------------------------------------+----------------+
|Obvezna prisotnost delavca           |  1.300,00 SIT|
|                        |        |
+------------------------------------------------+----------------+
|Obvezno čiščenje dvorane, odra in sanitarij   |  1.300,00 SIT|
|                        |        |
+------------------------------------------------+----------------+


Večnamenska dvorana Jurij
+------------------------------------------------+----------------+
|STORITEV                    |Cena/uro uporabe|
|                        |        |
+------------------------------------------------+----------------+
|Uporaba dvorane (stoli, mize), odra in sanitarij|  3.500,00 SIT|
|                        |        |
+------------------------------------------------+----------------+
|Uporaba dvorane (stoli) in sanitarij      |  3.000,00 SIT|
|                        |        |
+------------------------------------------------+----------------+
|Obvezna prisotnost delavca           |  1.300,00 SIT|
|                        |        |
+------------------------------------------------+----------------+
|Obvezno čiščenje dvorane            |  1.300,00 SIT|
|                        |        |
+------------------------------------------------+----------------+Večnamenska dvorana Svečina
+------------------------------------------------+----------------+
|STORITEV                    |Cena/uro uporabe|
|                        |        |
+------------------------------------------------+----------------+
|Uporaba dvorane (stoli, mize), odra in sanitarij|  3.500,00 SIT|
|                        |        |
+------------------------------------------------+----------------+
|Uporaba dvorane (stoli) in sanitarij      |  3.000,00 SIT|
|                        |        |
+------------------------------------------------+----------------+
|Uporaba klubske pisarne z pripadajočimi     |  3.000,00 SIT|
|prostori                    |        |
+------------------------------------------------+----------------+
|Uporaba servisnih prostorov pred dvorano    |  2.500,00 SIT|
|                        |        |
+------------------------------------------------+----------------+
|Obvezna prisotnost delavca           |  1.300,00 SIT|
|                        |        |
+------------------------------------------------+----------------+
|Obvezno čiščenje dvorane, odra in sanitarij   |  1.300,00 SIT|
|                        |        |
+------------------------------------------------+----------------+