Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006

Kazalo

282. Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za območji krajevnih skupnosti Sinji Vrh in Vinica (skrajšani postopek), stran 714.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) nadaljevanju ZureP-1) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – prečiščeno besedilo) župan sprejme
P R O G R A M P R I P R A V E
za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za območji krajevnih skupnosti Sinji Vrh in Vinica
(skrajšani postopek)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev planskih aktov:
Urbanistično načrtovanje naselij znotraj KS Vinica in SK Sinji Vrh ter manjši del KD Dragatuš temelji na določilih prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Črnomelj in na prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Sinji Vrh in Vinica.
Zaradi novih interesov, ki se odražajo v prostoru in ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe ter ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine, je potrebno pripraviti spremembe in dopolnitve obstoječih prostorsko ureditvenih pogojev. Na podlagi 34. člena ZureP-1 se bo postopek sprememb in dopolnitev izvedel po skrajšanem postopku. Obravnavana območja so: vinogradniško območje ob kamnolomu Suhor ter ostala poselitvena območja, ki jih ureja navedeni odlok.
2. Predmet in programska izhodišča s/d PUP ter ureditveno območje
Predmet izdelave so spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za območji Krajevnih skupnosti Sinji Vrh in Vinica (Uradni list RS, št. 70/95 in 121/03) – (v nadaljevanju s/d PUP). Obravnavana območja so:
– vinogradniško območje ob kamnolomu Suhor – omeji se gradnja novih objektov in definira možne posege za obstoječe objekte,
– v poselitvenih območjih se dopušča do izgradnje javne kanalizacije možnost gradnje malih čistilnih naprav za individualne potrebe,
– morebitni drugi manjši popravki tekstualnega dela odloka.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi s/d PUP
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave s/d PUP podati smernice za pripravo, k dopolnjenemu predlogu s/d PUP pa mnenje, so:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Novo mesto;
– Ministrstvo za obrambo RS, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo:
– Krajevna skupnost Dragatuš,
– Krajevna skupnost Sinji Vrh,
– Krajevna skupnost Vinica,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave s/d PUP pokazalo, da so tangirani.
Pristojni nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu s 34. členom ZureP-1 v roku 15 dni od prejema programa priprave podati pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb oziroma dopolnitev prostorskega akta, v roku 15 dni po predložitvi dopolnjenega predloga pa mnenje k s/d PUP, sicer se šteje, da se z njim strinjajo.
Postopek priprave s/d PUP vodi pripravljavec Občina Črnomelj, Občinska uprava, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora, Trg svobode 3, Črnomelj.
4. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri pripravi s/d PUP je treba upoštevati veljavno plansko in drugo prostorsko dokumentacijo, prav tako pa tudi predhodno pripravljene strokovne podlage. Pri pripravi s/d PUP se po potrebi uporabijo digitalni katastrski načrt, digitalni orto foto, digitalni topografski načrt ter druge geodetske podlage.
5. Obveznosti financiranja priprave s/d PUP
Sredstva za pripravo s/d PUP in strokovnih podlag se zagotovijo iz proračuna Občine Črnomelj.
Št. 35003-83/2005
Črnomelj, dne 20. januarja 2006
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.