Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006

Kazalo

267. Zakon o spremembah Zakona o trgovini (ZT-C), stran 605.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o trgovini (ZT-C)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o trgovini (ZT-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. januarja 2006.
Št. 001-22-138/05
Ljubljana, dne 19. januarja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O TRGOVINI (ZT-C)
1. člen
V Zakonu o trgovini (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo in 50/05 – odločba US) se drugi odstavek 17. člena spremeni tako, da se glasi:
»Trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih praznikih, ki so dela prosti dnevi, razen:
– prodajaln za nujne življenjske artikle, ki so lahko odprte največ do deset nedelj v letu, in
– prodajaln z omejeno površino prodajnega prostora do 200 m2 na bencinskih servisih, v starih mestnih in trških jedrih, naravnih, kulturno zgodovinskih in romarskih centrih, smučarskih centrih, marinah, kampih, zdraviliščih, turističnih središčih, bolnišnicah, pokopališčih, hotelih, na letališčih, mejnih prehodih, železniških in avtobusnih postajah, ki so lahko odprte brez omejitev.«
Črtata se tretji in sedmi odstavek.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Prodajalne na bencinskih servisih, v marinah, kampih, zdraviliščih, bolnišnicah, hotelih, na letališčih, mejnih prehodih ter železniških in avtobusnih postajah so prodajalne, ki delujejo v okviru zaključenih območij bencinskih servisov, marin, kampov, zdravilišč, bolnišnic, pokopališč, hotelov, letališč, mejnih prehodov ter železniških in avtobusnih postaj oziroma njihovih zaključenih kompleksov. Stara mestna ali trška jedra so področja, ki so kot stara mestna jedra opredeljena v prostorskih aktih lokalnih skupnostih. Turistična središča določi vlada na predlog ministrstva, pristojnega za turizem, ali na predlog lokalne skupnosti.«
2. člen
Črta se 17.a člen.
3. člen
V prvem odstavku 22. člena se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– da prodajalna ne obratuje skladno z urnikom obratovalnega časa oziroma obratuje izven tega časa ali da trgovec ne upošteva obveznosti iz 17. člena tega zakona,«.
4. člen
V prvem odstavku 25. člena se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
V drugem odstavku se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
5. člen
V prvem odstavku 27. člena se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
V drugem odstavku se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
V prvem odstavku se sedma alinea spremeni tako, da se glasi:
»– če prodajalna ne obratuje skladno z urnikom obratovalnega časa prodajalne ali če trgovec ne upošteva obveznosti iz 17. člena tega zakona,«.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Odredba o določitvi obrazca za prijavo urnika obratovalnega časa prodajaln (Uradni list RS, št. 8/03).
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-01/92-4/42
Ljubljana, dne 11. januarja 2006
EPA 562-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.