Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006

Kazalo

283. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Kranj, stran 715.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 51/02), 18. ter 67. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00, 85/02) in Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02) je Svet Mestne občine Kranj na 31. seji dne 21. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Kranj
1. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Kranj se nanaša na spremembe in dopolnitve Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 49/00 in 106/03).
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se doda nova, deveta alineja, ki se glasi »– služba notranje revizije«. V drugem odstavku 6. člena se za besedo Oddelki doda »oziroma služba«.
3. člen
Doda se nov 14.a člen, ki se glasi:
»Služba notranje revizije opravlja naslednje naloge:
– izvajanje stalnega in celovitega nadzora nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja občine kot celote, neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna ter institucij, v katerih ima občina delež ali jim daje pomoč;
– svetovanje na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovodenja;
– opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.
Podrobnejše naloge in pristojnosti se opredelijo v pravilniku, ki ga sprejme župan.«
4. člen
V 18. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Vodjo službe notranje revizije imenuje in razrešuje župan, imeti mora univerzitetno izobrazbo in izpit za državnega notranjega revizorja ali preizkušenega državnega notranjega revizorja. Vodja službe je za svoje delo odgovoren neposredno županu. Služba notranje revizije lahko opravlja notranjo revizijo pri vseh neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih, skladno z dogovorom med občino in proračunskim uporabnikom.«
5. člen
V prvem in tretjem odstavku 16. člena in v 22. členu se besedna zveza občinski urad nadomesti z besedno zvezo občinska uprava.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01501-0001/2005
Kranj, dne 21. decembra 2005
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.