Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006

Kazalo

290. Program priprave za občinski lokacijski načrt za stanovanjske stavbe na Lošci na Vrhniki, stran 733.

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 85/03 – ZZK-1) ter 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) sprejme župan Občine Vrhnika
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt za stanovanjske stavbe na Lošci na Vrhniki
I. Uvod
Ta program priprave se nanaša na pripravo in sprejem občinskega lokacijskega načrta za stanovanjske stavbe na Lošci na Vrhniki.
II. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta
Območje obravnave se nahaja med cesto Pot v Močilnik, Sušnikovo cesto in Malo Ljubljanico. Na zahodnem delu območja je zgrajena Veterinarska postaja. Območje je neposredno dostopno s Sušnikove ceste.
Čez območje poteka daljnovod visoke napetosti, kanalizacijski vod iz Industrije usnja Vrhnika ter ob Sušnikovi cesti vodovod. Na robu območja ob Sušnikovi cesti se nahaja ekološki otok za prebivalce naselja Lošca.
V Prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-1990 s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Naš časopis, št. 272/01, 277/01, 304/04; v nadaljnjem besedilu: prostorski plan) je območje, na katerem se načrtuje gradnja stanovanjskih stavb, opredeljeno:
– del kot P – proizvodna, obrtna in servisna dejavnost,
– del kot S – stavbno zemljišče za stanovanjsko gradnjo.
Ureja se z izvedbenim prostorskim aktom – občinskim lokacijskim načrtom.
Območje leži v 2. varovalnem pasu arheološkega območja reke Ljubljanice – Podpeč (št. A 797/99).
Za vodotok Mala Ljubljanica velja varstveni režim za hidrološko, zoološko in botanično naravno dediščino (št. 103). Je tudi predlog za naravni spomenik ter potencialno območje Nature 2000. Del območja leži v območju predlaganega Krajinskega parka Ljubljansko barje (št. 17a). Pred vsemi posegi je potrebno pridobiti soglasje pristojne naravovarstvene službe.
Sprejem občinskega lokacijskega načrta se pripravlja na pobudo investitorja Župnijskega urada Vrhnika, Voljčeva c. 21, 1360 Vrhnika, ki namerava na predmetnem območju zgraditi stanovanjske stavbe – vrstne hiše.
Pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta so:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-1990 s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Naš časopis, št. 272/01, 277/01, 304/04; v nadaljnjem besedilu: prostorski plan),
– Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 6/99, Naš Časopis, št. 292-3/ 03),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V1 Vrhnika-Center (Uradni list RS, št. 1/95, Naš časopis, 274/01, 308/04; v nadaljnjem besedilu: PUP V1),
– Strokovne podlage s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika (LRZVNKD, marec 2000),
– Strokovne podlage s področja varstva naravne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika (LRZVNKD, marec 2000, dopolnitev 2001).
Ker PUP V1 še ni usklajen z najnovejšo spremembo prostorskega plana se občinski lokacijski načrt lahko pripravlja, vendar bo obravnavan na Občinskem svetu Občine Vrhnika šele po sprejetju popravka v PUP V1.
III. Predmet in programska izhodišča občinskega lokacijskega načrta
Predmet občinskega lokacijskega načrta je gradnja vrstnih stanovanjskih hiš s pripadajočo gospodarsko infrastrukturo na lastnem zemljišču.
Programska izhodišča, ki se upoštevajo pri pripravi občinskega lokacijskega načrta, so oblikovana na podlagi:
– usmeritev veljavnih planskih aktov in izdelanih strokovnih podlag za širše območje, v katerem se nahaja okvirno ureditveno območje,
– posebnih strokovnih podlag – Varianti urbanistični zasnovi za območje urejanja V1P/6 in morfološko enoto 8/6 območja urejanja V1S/8,
– idejne zasnove ureditvenega območja.
Pri pripravi občinskega lokacijskega načrta se upoštevajo sledeča programska izhodišča:
– zgradi se enodružinske vrstne hiš v nizu,
– višina objektov je P+1N+M,
– tlorisna velikost pritličja vrstne hiše je cca 63 m2,
– promet bo napajan iz Sušnikove ceste,
– predvidi se najmanj 2 parkirni mesti na stanovanjsko enoto,
– predvidi se ureditev vseh potrebnih infrastrukturnih vodov in naprav,
– predvidi se zunanja ureditev prometnih, parkirnih in zelenih površin.
Ministrstvo za okolje in prostor je dne 27. 12. 2005 izdalo odločbo, ki določa, da v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta za stanovanjske stavbe na Lošci na Vrhniki ni potrebno izvesti postopka celovite presoje njegovih vplivov na okolje.
IV. Okvirno ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta
Ureditveno območje zajema zemljišče s parcelno številko 2837/1 k.o. Vrhnika, v velikosti 6.645 m2.
V. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Nosilci urejanja prostora, ki so po Zakonu o urejanju prostora pristojni dajati smernice za načrtovanje in mnenja, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Ljubljana, Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Einspilerjeva 6, p.p. 2608, 1109 Ljubljana,
6. Zavod RS za varstvo narave, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana,
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška c. 4, 1000 Ljubljana,
8. Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana,
9. ELES – Elektro Slovenije d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
10. Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežje Zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
11. Geoplin-plinovodi d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1117 Ljubljana,
12. Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika,
13. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje, prostor in komunalo, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika,
14. drugi nosilci urejanja prostora in gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
Postopek priprave in sprejema občinskega lokacijskega načrta vodi Občina Vrhnika, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec).
Pobudnik in investitor občinskega lokacijskega načrta in vseh strokovnih podlag je Župnijski urad Vrhnika, Voljčeva c. 21, 1360 Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: naročnik).
Izdelovalec občinskega lokacijskega načrta, ki izpolnjuje pogoje, določene v Zakonu o urejanju prostora, je Primis Vrhnika d.d., Tržaška 23, 1360 Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec).
VI. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Pri izdelavi občinskega lokacijskega načrta se upoštevajo že izdelane strokovne podlage:
– Posebne strokovne podlage – Variantni urbanistični zasnovi za območje urejanja V1P/6 in morfološko enoto 8/6 območja urejanja V1S/8, ki jih je izdelal Primis Vrhnika d.d., novembra 2002.
V postopku izdelave občinskega lokacijskega načrta se upoštevajo naslednje strokovne podlage:
– geomehansko poročilo,
– rešitve novih objektov,
– rešitve priključkov oziroma novih ali prenovljenih omrežij gospodarske javne infrastrukture,
– morebitne druge strokovne podlage, ki izhajajo iz veljavnih predpisov in ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora, po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
Pripravljavec lahko med postopkom priprave občinskega lokacijskega načrta določi izdelavo dodatnih strokovnih podlag, če to izhaja iz smernic, ki so jih podali nosilci urejanja prostora, po potrebi tudi strokovnih podlag v zvezi z ukrepi v času gradnje.
Pri izdelavi strokovnih podlag in lokacijskega načrta se uporabijo:
– strokovne podlage nosilcev urejanja prostora,
– podatki o gospodarski javni infrastrukturi iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture,
– podatki o pravnih režimih iz zbirke pravnih režimov in drugih uradnih evidenc,
– topografski in katastrski ter drugi geodetski podatki iz uradnih evidenc,
– drugi podatki nosilcev urejanja prostora.
VII. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovna rešitev, ki je podlaga za izdelavo predloga občinskega lokacijskega načrta, se pridobi z izborom ene od najmanj dveh variantnih rešitev prostorske ureditve. Lahko jih izdela eden ali več različnih načrtovalcev, in sicer v primerni natančnosti kot celovita urbanistična, krajinska in arhitekturna oziroma gradbeno tehnična strokovna rešitev.
Variantne rešitve morajo biti izdelane tako, da je možna njihova presoja in medsebojna primerjava s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju.
O izboru variantne rešitve odloči pripravljavec. Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora ter izdelanih strokovnih podlag se predlagana načrtovana ureditev optimizira.
VIII. Način pridobitve geodetskih podlag
Podlaga za izdelavo predloga občinskega lokacijskega načrta je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Geodetski načrt pridobi naročnik.
Predlog občinskega lokacijskega načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na zemljiščih in nepremičninah.
IX. Roki za pripravo občinskega lokacijskega načrta oziroma njegovih posameznih faz
Prva prostorska konferenca in program priprave
– Prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave občinskega lokacijskega načrta, je pripravljavec organiziral dne 16. 12. 2005.
– Vabilo na 1. prostorsko konferenco je bilo objavljeno v dveh sredstvih javnega obveščanja.
– Pripravljavec je zavzel stališča do priporočil in usmeritev podanih na 1. prostorski konferenci.
– Program priprave je lahko sprejet najmanj 8 dni po prvi prostorski konferenci in objavljen v Uradnem listu RS in občinskem uradnem glasilu Naš časopis.
 
Pridobitev smernic za načrtovanje in strokovnih podlag
– Načrtovalec pripravi gradivo za pridobitev smernic za načrtovanje (situacijski prikaz prostorske ureditve).
– Pripravljavec po sprejemu programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, navedene v točki V. tega programa priprave. Pozivu se priloži program priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh po prejemu poziva. V skladu z zakonom, ki ureja področje ohranjanja narave, se v primeru, da priprava naravovarstvenih smernic ni možna, rok lahko podaljša, vendar največ do 60 dni, o čemer pristojni zavod obvesti pripravljavca.
– Nosilci urejanja prostora v tem roku posredujejo tudi strokovne podlage, s katerimi razpolagajo in se nanašajo na območje urejanja.
– Načrtovalec pregleda smernice in jih analizira.
– Naročnik zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz VI. točke tega programa priprave.
 
Priprava predloga občinskega lokacijskega načrta in druga prostorska konferenca
– Naročnik pridobi najmanj dve variantni rešitvi.
– Pripravljavec skupaj z naročnikom izbere variantno rešitev, ki je podlaga za strokovno rešitev.
– Načrtovalec na podlagi smernic, strokovnih podlag in izbora variantne rešitve pripravi predlog občinskega lokacijskega načrta.
– Pripravljavec organizira drugo prostorsko konferenco najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo, z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave občinskega lokacijskega načrta.
– Vabilo na 2. prostorsko konferenco mora biti objavljeno v dveh sredstvih javnega obveščanja.
– Načrtovalec v skladu s priporočili 2. prostorske konference dopolni predlog občinskega lokacijskega načrta.
 
Javna razgrnitev in javna obravnava
– Župan s sklepom odredi javno razgrnitev in javno obravnavo predloga občinskega lokacijskega načrta.
– Pripravljavec objavi sklep v uradnem glasilu in na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
– Pripravljavec pisno obvesti lastnike nepremičnin na območju občinskega lokacijskega načrta o javni razgrnitvi.
– Javna razgrnitev traja 30 dni na Občini Vrhnika in Krajevni skupnosti Vrhnika-Center.
– V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava predloga občinskega lokacijskega načrta.
– Na javni razgrnitvi se razgrnejo vse variantne rešitve.
– Pripravljavec v času javne razgrnitve evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge ter do njih zavzame stališča glede njihovega upoštevanja.
– Pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju občinskega lokacijskega načrta o stališčih na njihove pripombe in predloge.
– V primeru, da se zaradi upoštevanja pripomb in predlogov javnosti podanih na javni razgrnitvi in javni obravnavi predlog občinskega lokacijskega načrta bistveno spremeni, se spremenjen ponovno razgrne.
 
Dopolnitev predloga občinskega lokacijskega načrta in pridobitev mnenj
– Na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov načrtovalec dopolni predlog občinskega lokacijskega načrta.
– Načrtovalec pripravi gradivo za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora.
– Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, določene v točki V. tega programa priprave, da podajo mnenje k predlogu občinskega lokacijskega načrta.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenja v 30 dneh po prejemu poziva.
– Načrtovalec izdela dopolnjen predlog občinskega lokacijskega načrta glede na mnenja nosilcev urejanja prostora.
Sprejem občinskega lokacijskega načrta
– Pripravljavec pripravi gradivo za sprejem odloka o občinskem lokacijskem načrtu, katerega sestavni del so tudi priporočila obeh prostorskih konferenc in obrazložena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
– Župan Občine Vrhnika predlaga odlok o občinskem lokacijskem načrtu v sprejem najprej Odboru za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine ter nato še Občinskemu svetu Občine Vrhnika.
– Občinski svet Občine Vrhnika sprejme občinski lokacijski načrt z odlokom, ki se objavi v Uradnem listu RS in občinskem uradnem glasilu Naš časopis.
X. Program opremljanja
Naročnik pridobi program opremljanja, ki se pripravi na podlagi predloga občinskega lokacijskega načrta in sprejme kot priloga k občinskemu lokacijskemu načrtu. Postopek priprave programa opremljanja vodi Režijski obrat Občine Vrhnika.
XI. Obveznosti v zvezi s financiranjem občinskega lokacijskega načrta
Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag, geodetskega načrta, pripravo občinskega lokacijskega načrta ter za stroške smernic, mnenj in objav zagotavlja naročnik.
Pripravljavec zagotovi sredstva za morebitno revizijo občinskega lokacijskega načrta.
XII. Objava in začetek veljavnosti programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati dan po objavi. Program priprave se objavi tudi v občinskem glasilu Naš časopis.
Št. 5-06 350-05-16/2005
Vrhnika, dne 9. januarja 2006
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.