Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

460. Sklep o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2002 in v letu 2003

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

461. Uredba o kemijskem stanju površinskih voda
462. Uredba o koncesiji za rabo naravne vrednote Sečoveljskih solin in o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske soline
463. Uredba o kakovosti podzemne vode

MINISTRSTVA

464. Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah
465. Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji
466. Odredba o enostavnih tlačnih posodah
467. Seznam standardov katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda z odredbo o enostavnih tlačnih posodah
468. Navodilo o obliki ovojnice za obvezno osebno vročanje v splošnem upravnem postopku

USTAVNO SODIŠČE

469. Odločba o razveljavitvi 7. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kanal ob Soči v delu, ki se nanaša na površine vodnih zbiralnikov za proizvodnjo elektroenergije
470. Odločba o razveljavitvi 7. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica v delu, ki se nanaša na površine vodnih zbiralnikov za proizvodnjo elektroenergije
471. Odločba o razveljavitvi 4. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tolmin v delu, ki se nanaša na površino zemljišča pod akumulacijskim jezerom hidroelektrarne Doblar
472. Odločba o razveljavitvi tretje alinee 2. člena uredbe o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti

BANKA SLOVENIJE

473. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 11. 2. do 17. 2. 2002

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

474. Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 2002
475. Sklep o valorizaciji zneska premoženja iz četrtega odstavka 133. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
476. Statut Agencije za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije
477. Splošni akt o skupni uporabi objektov in napeljav

OBČINE

Ajdovščina

478. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2002

Bled

502. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Bled
503. Odlok o urejanju javnih površin v Občini Bled
504. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Zgornje Gorje
505. Program priprave za lokacijski načrt centralne čistilne naprave Bled z reciklažnim dvoriščem in povezovalnim kanalom od "M" kanala do ČN Bled
506. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Bled
507. Program priprave lokacijskega načrta za plinovod od MRP Lesce do RP Bled in kablovod od Lesc do Bleda
508. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč v Občini Bled

Brežice

509. Program priprave zazidalnega načrta Černeličeva cesta - Brežice
510. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje "Širitev kmetijske dejavnosti v delu razpršene pozidave naselja Trnje", Občine Brežice - dopolnitev 2002/1

Celje

479. Program priprave zazidalnega načrta za stanovanjsko gradnjo Zagrad

Črenšovci

480. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2002

Dobrepolje

481. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Dobrepolje
482. Pravilnik o sofinancirnju izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Dobrepolje
483. Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje - VVE Ringaraja

Kobilje

484. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 2002
485. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobilje za leto 2002

Koper

486. Razpis nadomestnih volitev v Svet krajevne skupnosti Bertoki, volilna enota št. 5

Medvode

487. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2002
488. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Murska Sobota

489. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Murska Sobota
490. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Mestne občine Murska Sobota

Novo mesto

491. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto
492. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Mestni občini Novo mesto za leto 2002

Puconci

493. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2002

Slovenske Konjice

494. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijska cona Slovenske Konjice Baumuller, Banex

Sveti Jurij ob Ščavnici

495. Odlok o režijskem obratu v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Tabor

496. Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2002
497. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in odtujitvi nepremičnine parc. z začasno število 1633/9002, KO Ojstriška vas ter pridobitvi nepremičnine parc. z začasno številko 690/9002, KO Ojstriška vas

Veržej

498. Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Veržej
499. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za osrednji del naselja Veržej

Zreče

500. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2002
501. Odlok o načinu določanja višine in plačevanja članarine članov GIZ LTO Rogla Zreče
AAA Zlata odličnost