Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002

Kazalo

506. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Bled, stran 901.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski svet občine Bled na 27. redni seji dne 30. 1. 2002 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Bled
Občina Bled bo v letu 2001 začela postopek izdelave in sprejema novih prostorskih ureditvenih pogojev (v nadaljevanju: PUP) za plansko celoto Bled.
1. NAMEN, VSEBINA IN OBSEG PUP PLANSKE CELOTE BLED
Občinski svet občine Bled je na 26. seji dne 19. 12. 2001 sprejel predlog odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Bled (Uradni list RS, št. 4/02). S prostorskim planom se spreminja in dopolnjuje namenska raba prostora, usmeritve za urejanje posameznih območij, usmeritve za varstvo narave in kulturne dediščine ter druge usmeritve za urejanje prostora in varstvo okolja. S sprejetjem novega prostorskega plana je potrebno obnoviti tudi dosedanje prostorske izvedbene akte. Za območje sedanjih Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Bled (Uradni list RS, št. 23/91), je potrebno zaradi sprememb v prostorskem planu in vedno bolj zaostrenih razmer urejanja prostora sprejeti nove PUP.
Nove PUP za plansko celoto Bled se sprejme za območje, ki je določeno v prostorskem planu in je enako sedanji planski celoti Bled. Planska celota Bled obsega območje jugovzhodnega dela Občine Bled brez središča Bleda (za katerega so že sprejeti samostojni PUP) in brez območja Triglavskega narodnega parka (za katerega veljajo samostojni PUP za TNP, Uradni list RS, št. 16/91). S PUP za plansko celoto Bled se ne bodo urejala območja planiranih prostorskih izvedbenih načrtov (razen začasnih ureditev).
PUP za plansko celoto Bled naj obsega (skladno z veljavno zakonodajo) posebne strokovne podlage, tekstualni del PUP (odlok o PUP, povzetek planskih usmeritev, obrazložitev odloka o PUP, pogoje in soglasja) in grafični del PUP – tudi v digitalni obliki.
Posebne strokovne podlage naj obravnavajo zlasti vrste dejavnosti – namembnosti v posameznih območjih, vrste posegov, oblikovanje objektov in drugih posegov, ohranjanju kvalitetnih naravnih struktur (robovi, živice, posamična drevesa, skupine dreves in drevoredi, posebne in značilne oblike terena).
Odlok naj obsega zlasti določbe glede dopustnih dejavnosti, glede dopustnih vrst posegov, glede urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega oblikovanja posegov, glede funkcionalnih zemljišč, glede infrastrukturnega urejanja (promet, vodooskrba, odvajanje odpadnih vod, oskrba z električno in toplotno energijo, sistemi zvez), glede varstva okolja.
2. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PLANA
Nosilec aktivnosti priprave in sprejema PUP je Občina Bled, strokovna služba za prostor in varstvo okolja. Koordinator postopka priprave in sprejema je župan Občine Bled oziroma oseba, ki jo župan pooblasti.
Z izdelovalcem novih PUP za plansko celoto Bled, bo v skladu z 69. členom ZUNDPP (Uradni list SRS, št. 18/84 in dalje) in na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca brez omejitev (Uradni list RS, št. 94/00) sklenjena pogodba za razpisana dela.
3. POGOJI IN SOGLASJA
V pripravo in sprejem PUP se vključijo naslednji organi, organizacije in skupnosti, ki na začetku izdelave sprememb in dopolnitev PUP posredujejo svoje pogoje oziroma izdelajo strokovne podlage, v postopku sprejemanja akta pa posredujejo svoja mnenja oziroma soglasja:
1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Kranj, izpostava Radovljica, Kranjska cesta 17, 4240 Radovljica;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Bleiweisova 20, Kranj;
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj;
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj;
5. Zavod za gozdove, Območna enota Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled;
6. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana;
7. Slovenske železnice d.d., Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana;
8. Elektro Gorenjska d.d., Kranj, PE za distribucijo elekt. energije, Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj;
9. Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana;
10. Telekom Slovenije, PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
11. Občina Bled, Oddelek za gospodarske javne službe (komunalno urejanje v pristojnosti občine), Cesta svobode 13, 4260 Bled;
12. Telemah, področje Gorenjska, Moste 26 a, Žirovnica;
13. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za okolje, izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;
14. KS.
4. TERMINSKI PLAN
PUP za plansko celoto Bled se bodo izvajali po naslednjem terminskem planu:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prostorski              meseci < =     1   2   3   4   5   6   7   8  9
ureditveni pogoji
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
program priprave           planer, župan   XX
sprejem programa priprave       župan       X
pogoji soglasjedajalcev        planer, obč.   XXX
podloge, gradiva           planer, obč.   XXX
posebne strokovne podlage       planer      XXX   XXX  XXX
osnutek PUP              planer          XXX  XXX
javna razgrnitev           obč., KS                XXX
strokovna stališča          planer                    XXX
stališča do pripomb in        župan, OS                      XXX
predlogov
dopolnitev osnutka PUP        planer                           XXX
Soglasja               planer                              XXX
obravnava in sprejem         OS                                   X
objava v uradnem glasilu       obč.                                  X
končni elaborat PUP          planer                                 X
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. KONČNA DOLOČBA
Ta program priprave začne veljati z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-8/00
Bled, dne 30. januarja 2002.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost