Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002

Kazalo

482. Pravilnik o sofinancirnju izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Dobrepolje, stran 875.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na 30. seji dne 29. 1. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinancirnju izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Dobrepolje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Dobrepolje.
2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini, če so registrirani po zakonu o društvih.
3. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– vrtci in osnovne šole.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Če sredstva, ki so na razpolago za izvedbo letnega programa, ne zadoščajo za realizacijo nacionalnega programa v posameznem letu v celoti, se v letnem programu upoštevajo prednostne naloge.
Pri določanju letnih programov, ki opredeljujejo financiranje nacionalnega programa je potrebno upoštevati prednostne naloge. Prednostne naloge so razvrščene v dve skupini. Prednost pri financiranju imajo naloge iz prve skupine:
Prva skupina:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– vrhunski šport,
– gradnja in vzdrževanje športnih objektov,
– izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– založniška dejavnost,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in postopkov,
– informacijski sistem na področju športa,
– spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga,
– mednarodna dejavnost,
– delovanje društev in občinskih športnih zvez,
– šport invalidov.
Druga skupina:
– kakovostni šport,
– znanstveno raziskovalna dejavnost,
– športna dejavnost študentov,
– športnorekreativna dejavnost,
– velike mednarodne športne prireditve.
5. člen
Izvajalce letnega programa športa v občini izbere na podlagi javnega razpisa župan Občine Dobrepolje na predlog strokovne komisije. Župan imenuje strokovno komisijo, ki zbere, obdela in pripravi predlog izbora programov.
6. člen
Vrednost sofinanciranih športnih programov in nalog je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje športne dejavnosti. Vrednost programov in nalog po pogojih in merilih, ki so opredeljeni v prilogi tega pravilnika, je izražena v točkah. Vrednost točk po posameznih programih in nalogah so različne in se določijo po sprejetem proračunu za vsako leto posebej. Do sprejetja proračuna za tekoče leto se programi in naloge sofinancirajo na podlagi vrednosti točk za preteklo leto.
7. člen
Občina sklene pogodbe z izbranimi izvajalci športnih programov. Pogodbe opredeljujejo vsebino in obseg programov, čas realizacije programov, pričakovane dosežke, obseg sredstev iz občinskega proračuna in druge medsebojne pravice in obveznosti.
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, o izvedbi programov športa predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s pogodbo se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva.
8. člen
Izvajalci letnega programa se na izbor javnega razpisa lahko pritožijo v skladu z zakonom.
III. NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV – TABELARIČNI DEL
9. člen
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika. Spremembe in dopolnila k normativom se dopolnjujejo glede na spremembe tekmovalnih programov oziroma sistemov NPZ (nacionalna panožna zveza). Dopolnila in spremembe pogojev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov opredeljenih v prilogi sprejema Komisija za šport občine Dobrepolje na predlog skupščine ZŠO Dobrepolje.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik o financiranju klubov, društev in vadbenih skupin na področju športa, ki ga je sprejel Občinski svet občine Dobrepolje na 25. seji, dne 19. 6. 2001 (Uradni list RS, 54/01).
11. člen
Ta pravilnik začne velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 65000-1/98
Dobrepolje, dne 29. januarja 2002.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

AAA Zlata odličnost