Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002

Kazalo

501. Odlok o načinu določanja višine in plačevanja članarine članov GIZ LTO Rogla Zreče, stran 892.

Na podlagi 3., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 28. 1. 2002 sprejel
O D L O K
o načinu določanja višine in plačevanja članarine članov GIZ LTO Rogla-Zreče
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom Občina Zreče kot soustanoviteljica Gospodarsko interesnega združenja – Lokalne turistične organizacije Rogla-Zreče (v nadaljevanju: GIZ LTO Rogla-Zreče) določa višino članarine in način plačevanja za člane GIZ LTO Rogla-Zreče.
2. člen
Člani lokalne turistične organizacije so pravne osebe in podjetniki posamezniki, katerih dejavnost je na podlagi odredbe o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št. 65/98, 28/99), opredeljena kot s turizmom neposredno povezana dejavnost ter sobodajalci in tisti kmeti, ki opravljajo gostinsko dejavnost (v nadaljevanju: zavezanci).
Obveznost plačevanja članarine velja za zavezance, ki imajo v Občini Zreče svoj sedež, poslovno enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti.
Turistična in druga društva niso zavezanci za plačevanje članarine lokalni turistični organizaciji.
Članarina se sme uporabljati skladno z zakonom.
KRITERIJI ZA DOLOČITEV ČLANARINE
3. člen
Višina članarine se določa v točkah na podlagi kriterijev.
Število točk za posamezne dejavnosti iz odredbe o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št. 65/98), ki jo opravlja zavezanec je naslednje:
– za zavezance, razvrščene v 1. skupino
dejavnosti                    150 točk
– za zavezance, razvrščene v 2. skupino
dejavnosti                    100 točk
– za zavezance, razvrščene v 3. skupino
dejavnosti                    60 točk
– za zavezance, razvrščene v 4. skupino
dejavnosti                    10 točk
4. člen
Po kriteriju višine prihodka v preteklem koledarskem letu se zavezanci razvrščajo v naslednje kategorije:
1. kategorija: zavezanci s prihodkom
  do 5,000.000 SIT                5 točk
2. kategorija: zavezanci s prihodkom
  nad 5,000.000 SIT do 15,000.000 SIT      15 točk
3. kategorija: zavezanci s prihodkom
  nad 15,000 000 SIT do 25,000.000 SIT     20 točk
4. kategorija: zavezanci s prihodkom
  nad 25,000.000 SIT do 35,000.000 SIT     25 točk
5. kategorija: zavezanci s prihodkom
  nad 35,000.000 SIT do 45,000.000 SIT     30 točk
6. kategorija: zavezanci s prihodkom
  nad 45,000.000 SIT do 55,000.000 SIT     40 točk
7. kategorija: zavezanci s prihodkom
  nad 55,000.000 SIT do 65,000.000 SIT     50 točk
8. kategorija: zavezanci s prihodkom
  nad 65,000.000 SIT do 75,000.000 SIT     60 točk
9. kategorija: zavezanci s prihodkom
  nad 75,000.000 SIT do 85,000.000 SIT     70 točk
10. kategorija: zavezanci s prihodkom
  nad 85,000.000 SIT do 95,000.000 SIT     80 točk
11. kategorija: zavezanci s prihodkom
  nad 95,000.000 SIT do 105,000.000 SIT     90 točk
12. kategorija: zavezanci s prihodkom
  nad 105,000.000 SIT             100 točk
OLAJŠAVE PRI PLAČEVANJU ČLANARINE
5. člen
Zavezanci, ki ne dosegajo 2,500.000 SIT prihodka v preteklem koledarskem letu, so oproščeni plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji v tekočem koledarskem letu.
6. člen
Višina članarine se zavezancem, glede na razvrstitev v skupino zniža tako, da se članarina, izračunana po kriterijih iz 3. in 4. člena tega odloka, pomnoži z naslednjimi faktorji (Fs):
– za zavezance, razvrščene v 1. skupino dejavnosti Fs 1,0,
– za zavezance, razvrščene v 2. skupino dejavnosti Fs 0,9,
– za zavezance, razvrščene v 3. skupino dejavnosti Fs 0,8,
– za zavezance, razvrščene v 4. skupino dejavnosti Fs 0,7.
7. člen
Po kriteriju olajšave glede na različno stopnjo razvitosti turizma na območju občine se člani LTO po sedežu poslovanja oziroma opravljanja dejavnosti razvrščajo v dva razreda, in sicer:
– center Zreč in Rogla               1,00,
– ostala območja                  0,50.
IZRAČUN ČLANARINE
8. člen
Višina letne članarine za posameznega zavezanca se izračuna na naslednji način:
letna članarina =
(Td + Tp) × Fs × Fd × vrednost točke,
pri čemer posamezne oznake pomenijo:
Td = število točk glede na uvrstitev v skupino dejavnosti skladno s 3. členom tega odloka,
Tp = število točk glede na doseženi prihodek skladno s 4. členom tega odloka,
Fs = faktor korekcije razporeditve v skupino dejavnosti skladno s 6. členom tega odloka,
Fd = faktor lokacije skladno s 7. členom tega odloka.
Višino vrednosti točke določa zakon o pospeševanju turizma oziroma Vlada Republike Slovenije.
9. člen
Zavezancu se lahko pri določanju članarine upošteva manjše število točk, kot so določene v 3., 4., 6., in 7. členu tega odloka, ob upoštevanju naslednjih meril:
– višina vlaganj v izgradnjo gostinskih objektov,
– višina vlaganj v objekte turistične infrastrukture,
– višina vlaganj za zavarovanje naravne in kulturne dediščine in povečanju turistične privlačnosti območja,
– vlaganje v izboljšave kakovosti dostopa do turističnih kmetij.
Merila in postopke za znižanja in oprostitve plačila članarine določi Nadzorni svet GIZ v posebnem pravilniku.
O znižanju ali oprostitvi odloči nadzorni svet GIZ na podlagi vloge zavezanca.
SPOROČANJE PODATKOV IN NAČIN PLAČEVANJA
10. člen
Zavezanci so dolžni lokalni turistični organizaciji sporočiti podatke o vrsti dejavnosti, ki jo opravljajo in o višini prihodka v preteklem koledarskem letu najpozneje do konca meseca februarja v tekočem letu. Kolikor zavezanec lokalni turistični organizaciji kljub opozorilu ne posreduje podatkov, se mu zaračuna članarina v višini 250 točk.
11. člen
Članarina se odmerja vnaprej in sicer z upravno odločbo, ki jo izda lokalna turistična organizacija.
Članarina se plačuje v dveh akontacijah najkasneje do 31. oktobra v letu, za katerega je odmerjena. Članarina se plačuje na žiro račun lokalne turistične organizacije.
12. člen
Če zavezanec ne plača članarine v roku, določenem s tem odlokom, lokalna turistična organizacija sporoči pristojnemu davčnemu uradu, naj članarino prisilno izterja.
Davčni organ na podlagi sporočila, iz katerega je razviden dolžni znesek članarine, izda odločbo, s katero naloži zavezancu, da v 15 dneh plača članarino s pribitkom v višini 50% članarine.
Če zavezanec članarine in pribitka ne plača v navedenem roku, se članarina s pribitkom prisilno izterja po predpisih o prisilni izterjavi davkov.
Davčna uprava Republike Slovenije sklene z lokalno turistično organizacijo pogodbo, v kateri je posebej določeno nadomestilo za opravljanje storitev po prejšnjem odstavku in s katero se uredijo druga medsebojna razmerja.
KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 333-01-08/01
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost