Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002

Kazalo

477. Splošni akt o skupni uporabi objektov in napeljav, stran 867.

Na podlagi 65. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) izdaja direktor Agencije za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o skupni uporabi objektov in napeljav
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje določa pogoje za skupno uporabo objektov in napeljav ter elemente, ki jih mora vsebovati vzorčna ponudba operaterjev fiksnega javnega telefonskega omrežja s pomembno tržno močjo za razvezan dostop in skupno lokacijo.
2. člen
(pojmi)
(1) Izrazi uporabljeni v tem splošnem aktu imajo naslednji pomen:
– Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je neodvisna organizacija, ustanovljena na podlagi zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01; v nadaljnjem besedilu: zakon) z namenom, da primarno v interesu uporabnikov zagotavlja pregledno in nepristransko delovanje trga telekomunikacij;
– razvezan dostop pomeni souporabo napeljave oziroma krajevnega naročniškega omrežja, ki ga upravičenec najame pri zavezancu, pri čemer v skladu z dogovorom lahko dobi v uporabo celotno frekvenčno zmogljivost posukanih parov krajevnega omrežja (polni razvezan dostop) ali pa samo negovorni del frekvenčne zmogljivosti posukanih parov (skupen dostop), krajevno zanko zavezanec še naprej uporablja za zagotavljanje telefonskih storitev;
– skupna lokacija je skupna uporaba objektov oziroma zagotavljanje fizičnega prostora in tehničnih zmogljivosti potrebnih za primerno namestitev in povezavo ustrezne opreme upravičenca;
– upravičenec je pravna ali fizična oseba, ki opravlja telekomunikacijske storitve v skladu z zakonom in želi razvezan dostop oziroma skupno lokacijo;
– zavezanec je operater fiksnega javnega telefonskega omrežja s pomembno tržno močjo.
(2) Ostali izrazi uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu.
3. člen
(elementi vzorčne ponudbe)
Vzorčna ponudba za razvezan dostop in skupno lokacijo (v nadaljnjem besedilu: vzorčna ponudba), ki jo sestavi zavezanec, mora vsebovati:
– pogoje za razvezan dostop do krajevne zanke,
– podatke in pogoje za skupno lokacijo,
– dostop do informacij,
– splošne pogoje.
4. člen
(pogoji za razvezan dostop)
V pogojih za razvezan dostop so določeni:
– elementi telekomunikacijskega omrežja, v katerih nudi zavezanec polni razvezan dostop do krajevne zanke, oziroma dostop do negovornega pasu frekvenčnega spektra krajevne zanke v primeru skupnega dostopa do krajevne zanke,
– podatki o dejanski lokaciji dostopovnih mest in razpoložljivosti krajevne zanke v določenih delih dostopovnega omrežja,
– tehnični pogoji za razvezan dostop in uporabo krajevne zanke, vključno s tehničnimi karakteristikami bakrenih posukanih parov v krajevni zanki,
– postopki za naročilo in zagotavljanje razvezanega dostopa in omejitve uporabe.
5. člen
(podatki in pogoji za skupno lokacijo)
Podatki in pogoji za skupno lokacijo določajo:
– podatke o fizičnem prostoru, v katerem zavezanec zagotavlja skupno lokacijo,
– oblike skupne lokacije kot na primer: fizična skupna lokacija ali oddaljena skupna lokacija ali upravljana (navidezna) skupna lokacija,
– značilnosti opreme ter možne omejitve za opremo, ki je lahko na skupni lokaciji,
– ukrepe, ki jih zahteva zavezanec za zagotovitev varnosti na svoji lokaciji,
– pogoje za dostopanje uslužbencev upravičenca,
– varnostne standarde,
– pravila za razdelitev prostora, kjer je prostor za skupno lokacijo omejen,
– pogoje za ogled lokacij, kjer je možna fizična skupna lokacija ali kjer je skupna lokacija zavrnjena zaradi pomanjkanja zmogljivosti.
6. člen
(dostop do podatkov)
V vzorčni ponudbi morajo biti navedeni pogoji za dostop do podatkov zavezanca, njegovega informacijskega sistema ali podatkovnih baz za rezervacijo, zagotavljanje, naročanje, vzdrževanje in servisiranje ter zaračunavanje razvezanega dostopa in skupne lokacije.
7. člen
(splošni pogoji)
Splošni pogoji določajo:
– rok v katerem mora zavezanec odgovoriti upravičencu na zahtevo za razvezan dostop in skupno lokacijo,
– zagotavljanje nivoja storitve, odpravljanje napak in vzpostavljanje normalnega nivoja storitve ter parametre kakovosti storitve,
– standardne pogoje za sklenitev pogodbe, vključno z odškodninami za kršitve najdaljših dogovorjenih rokov, določenih s splošnimi pogoji,
– cene ali metode za izračun cen za vsako lastnost, funkcijo in zmogljivost, po posameznih elementih storitve.
8. člen
(razvezanost vzorčne ponudbe)
Vzorčna ponudba mora biti dovolj razvezana, tako da upravičencem ni potrebno plačati za elemente omrežja ali zmogljivosti, ki niso nujno potrebne za zagotavljanje njihovih storitev in mora vsebovati elemente ponudbe, z njimi povezane pogoje in cene.
9. člen
(enakost obravnavanja)
Zavezanec mora upravičencem, ki zahtevajo razvezan dostop, ponuditi enake zmogljivosti, kot jih ima za zagotavljanje svojih storitev ali za zagotavljanje storitev njegovih povezanih organizacij in to pod enakimi pogoji in v enakem času.
10. člen
(pogoji za zavrnitev razvezanega dostopa in skupne lokacije)
(1) Zavezanec lahko zavrne ali prekine razvezan dostop in skupno lokacijo, če je ogrožena varnost obratovanja ali celovitost njegovega omrežja.
(2) Da sta zagotovljeni varnost delovanja omrežja in njegova celovitost, mora biti omrežje zgrajeno tako, da se v čim večji meri ohrani njegovo delovanje tudi v primeru njegovih večjih poškodb ali v primeru višje sile, da okvara dela omrežja ne povzroči prenehanje delovanja in poškodb fizične ali programske opreme tistih delov omrežja, ki jih okvara ni neposredno prizadela, in da se ohranijo podatki v njem.
11. člen
(dostavljanje podatkov)
Agencija lahko zahteva od zavezanca, da ji dostavi vse podatke, potrebne za izvajanje tega splošnega akta.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2001/25
Ljubljana, dne 25. januarja 2002.
Direktor
Agencije za telekomunikacije in
radiodifuzijo Republike Slovenije
Nikolaj Simič l. r.

AAA Zlata odličnost