Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2002 z dne 11. 2. 2002

Kazalo

480. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2002, stran 872.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/99, 70/00 in 100/00), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99 in 27/01) je Občinski svet občine Črenšovci na 28. seji dne 31. 1. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2002
1. člen
S proračunom Občine Črenšovci za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe in drugih nalog v Občini Črenšovci.
2. člen
Za financiranje javne porabe pripadajo občini prihodki iz davkov, določenih z zakonom o financiranju občin in drugi prihodki v skladu s posebnimi predpisi.
3. člen
Občinski proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev ter račun financiranja.
--------------------------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. Skupaj prihodki                        600,360.000 SIT
– davčni prihodki                        329,363.000 SIT
– nedavčni prihodki                        12,626.000 SIT
– prihodki od financiranja                     1,000.000 SIT
– prihodki od premoženja                      1,200.000 SIT
– transferi iz drugih javno
finančnih institucij                       248,971.000 SIT
– ostali lastni prihodki KS                    7,200.000 SIT
II. Skupaj odhodki                        611,524.000 SIT
– tekoči odhodki                         34,731.000 SIT
– tekoči transferi                        184,925.000 SIT
– investicijski odhodki                     360,656.000 SIT
– investicijski transferi                     18,000.000 SIT
– odhodki KS                            7,200.000 SIT
– rezerve                             6,012.000 SIT
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
( I-II )                            – 11,164.000 SIT
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                     –
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                              –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev               –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kap. deležev                                  –
C) RAČUN FINANCIRANJA                             –
VII. Zadolževanje proračuna                          –
VIII. Odplačilo dolga                             –
IX. Neto zadolževanje proračuna                        –
X. Povečanje oziroma zmanjšanje sredstev na
računih - stanje na ŽR proračuna ob
koncu preteklega leta                       11,164.000 SIT
--------------------------------------------------------------------------------
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja in v posebnem delu proračuna, ki so sestavni del občinskega proračuna.
5. člen
V občinskem proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V sredstva proračunske rezerve se izloči 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Ta sredstva se uporabljajo za namene določene v 42. členu zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
6. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadle obveznosti, če ni med občino in uporabnikom drugače določeno.
7. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
8. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so opredeljeni v proračunu.
9. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna oziroma od njega pooblaščena druga oseba.
Župan, neposredni in posredni porabniki proračuna morajo pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svojih pristojnosti v rokih in na način, ki ga določata 62. in 63. člen zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01).
10. člen
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o prerazporeditvi sredstev med postavkami znotraj posameznega področja, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog za katera so bila sredstva dodeljena,
– odloča o uporabi sredstev stalne proračunske rezerve občine v skladu s predpisi,
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev,
– odloča o zmanjšanju odhodkov v primeru, če prihodki niso realizirani v planirani višini,
– odloča o izdajanju soglasij in poroštev za najeta posojila javnih zavodov največ do višine 2,000.000 SIT in za namen, ki je določen z občinskim proračunom za leto 2002,
– odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna največ do višine 12,000.000 SIT, na podlagi predhodnega soglasja ministra pristojnega za finance,
– odloča o začasnih plasmajih tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov poslovnim bankam za ohranitev njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
11. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del proračuna občine.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
12. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev nadzoruje Nadzorni odbor občine Črenšovci in o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.
Št. 180/28-02
Črenšovci, dne 31. januarja 2002.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

AAA Zlata odličnost